Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

С § 2 от предложените изменения и допълнения на Наредба № 38 се цели да бъдат намалени неудобствата и затрудненията, които хората, живеещи извън областните градове, срещат при провеждане на обучението и практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства. Понастоящем съгласно чл. 12, ал. 2 от наредбата практическият изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категориите “В”, “С”, “D”, “Ттм”, “В1”, “С1” и “D1” се провежда на пътищата в населено място, което е областен административен център на областта, за която е валидно разрешението за обучение на лицето, представило кандидатите за изпит, както и в градовете Казанлък и Дупница за лицата, притежаващи разрешение за обучение съответно на територията на области Стара Загора и Кюстендил.
 
Изискването практическите изпити да се провеждат в областните градове създава редица затруднения и неудобства за лицата, които се обучават и за тези, които извършват обучението. Това е така, защото, за да се подготвят достатъчно добре за изпита, кандидатите се обучават в областния град, в който ще се проведе изпита. Минималният брой часове при практическото обучение за управление на моторно превозно средство от категория “В” е 31 учебни часа. Съгласно чл. 24, ал. 2 от Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение, дневната натовареност на обучаваните не може да надвишава 2 часа практическо обучение, т.е. при едно пътуване до областния град може да се управлява само 2 учебни часа. Това налага по време на обучението кандидатите да пътуват до областния център поне 10 пъти, което увеличава значително разходите за извършване на обучението и времето, необходимо за това. В допълнение съгласно чл. 10, ал. 6 от наредбата, когато кандидатът не е положил успешно практическия изпит, за повторно и всяко следващо явяване на практически изпит за категории “В”, той преминава допълнително обучение по управление – не по-малко от 4 учебни часа. Това на практика означава, че кандидатът и обучаващият пътуват до областния център поне 3 пъти (два за обучение и един за изпит).
 
Към настоящия момент не е възможно практическите изпити да се провеждат във всяко населено място, в което има необходимите за провеждането на изпита условия и подходяща пътна инфраструктура, тъй като административният капацитет на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” е ограничен и времето необходимо за достигане до и връщане от отдалечените населени места би намалило значително броя на кандидатите, които могат да бъдат изпитани в рамките на работното време. Освен недостатъчният брой служители, проблем за пътуването до другите градове са и ограничените финансови ресурси на администрацията и техническата й обезпеченост (необходими са допълнително автомобили и средства за гориво).
 
Постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” искания практически изпити да се провеждат и в други градове, различни от областните, бяха обсъдени и предвид изложените по-горе съображения бе извършена преценка за целесъобразността да бъде предвидена такава възможност. С проекта на Наредба № 38 се предлага освен в областните административни центрове, където са разположени Областните отдели „Контролна дейност - ДАИ“ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство да се провеждат и в градовете, които отговарят на следните изисквания:
 
1. да са с над 30 000 жители и на разстояние над 30 км от съответния областен център - броят на лицата, живеещи в тези градове, които пътуват на разстояние по-голямо от 30 км за да се явят на изпит е голям. Предвид броя жители считаме, че в тези градове има необходимите за провеждането на изпита условия, интензивност на движението и подходяща пътна инфраструктура и би било целесъобразно да се провеждат и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства.
 
2. да са с над 20 000 жители и на разстояние над 80 км от съответния областен център - предложението практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства да се провеждат и в посочените градове е предвид голямото разстояние от тези населени места до областните центрове, както и трудната достъпност. Същевременно броят на изпитаните кандидати от тези населени места е значителен.
 
С предложените изменения и допълнения на Наредба № 38 и Инструкция № 3 се определя реда за провеждане на теоретичните изпити с електронни тестове. Съдържанието на електронните тестове ще е идентично със съдържанието на тестовете на хартиен носител, като тестовете ще бъдат изготвяни от същия масив от изпитни въпроси, разпределението на въпросите по теми ще е същото и ще имат същият брой въпроси, точки и система за оценяване. Електронните устройства, които кандидатите ще използват при решаване на тестовете, ще са оборудвани с камери. Системата ще осигурява запазване на тестовете, които кандидатите са решавали по време на изпита, като към тях ще се прилагат три снимки на кандидата направени в произволно избрани моменти по време на решаването. Ще бъде осигурена криптирана връзка до централният сървър, на който е инсталирана системата. Предвидена е възможност кандидатите да се запознаят с функциите на системата, преди да започнат да решават тестовете.
 
Провеждането на теоретичните изпити с електронни тестове ще доведе до намаляване на времето за провеждане на изпитите и ще осигури за по-ефективно използване на административния капацитет (повече кандидати ще бъдат изпитвани за 1 ден).
 
Действащата към настоящия момент организация на изпитите и системата за електронна проверка на тестовете на хартиен носител е достатъчно надеждна и ограничава възможността за нерегламентирани действия по време на теоретичните изпити. В проектите е предвидено  известен период от време двете системи да работят едновременно. В проекта е предложено от 01.03.2013 г. не по-малко от 25% от общия брой кандидати във всяка група за теоретичен изпит, по време на изпита решават тестове на електронен носител. От влизането в сила на нормативните актове до цитираната дата учебните центрове нямат задължение да предлагат кандидати за изпит с електронни тестове. Това ще даде възможност на тези от тях, които нямат техническа възможност да подготвят кандидати и да провеждат вътрешни изпити с електронни тестове, да си осигурят такава.
 
В проекта на Наредба № 38 е предвиден следният график за въвеждане на електронните тестове при полагане на теоретичните изпити:
1. от 01.03.2013 г. до 31.12.2013 г. - не по-малко от 25% от кандидатите;
2. от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. - не по-малко от 50% от кандидатите;
3. от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. не по-малко от 75% от кандидатите;
4. от 01.01.2016 г. всички кандидати полагат теоретични изпити с електронни тестове.
 
С § 13 относно чл. 56 се предлага създаването на няколко нови основания за анулиране на резултати от изпитите. Това се налага, тъй като има случаи, в които се нарушават правилата за провеждане на изпитите и кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство получава резултат, който не отразява неговите знания (например, когато двама от кандидатите разменят тестовете си по време на изпита, което се установява впоследствие от видеозаписа от изпита).
 
Останалите предложения за промени в наредбата целят отстраняване на неточности, подобряване на текстовете, с оглед постигане на по-голяма яснота или опростяване на  административната процедура по одобряването на учебни кабинети за провеждане на изпити по реда на наредбата.
 
Лице за контакти
Светлана Чаушева;
Директор на дирекция „АПОФСД“;
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
Тел.: 02/9308 836


Дата на откриване: 23.10.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари