Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Министерство на културата

Анализът на процесите на работата на администрацията на Министерството на културата показват необходимост от  прецизиране на функциите на отделни административни звена и дейности. Това налага промяна в организацията на структурните звена на администрацията, определени с Устройствения правилник на Министерство на културата и прехвърляне на функции за част от тях в други административни звена, с оглед специфичната им компетентност.

Необходимо е обособяването на две дирекции - дирекция „Правнонормативна дейност и публични предприятия“ и дирекция „Обществени поръчки“ в структурата на общата администрация при спазване на изискванията на чл. 7 от Закона за администрацията.

Към настоящия момент Дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“ е дирекция от специализираната администрация на министерството с 11 щатни бройки. Същата осигурява специфична правна експертиза, необходима в областта на културата, осигурява правно дейности в областта на човешките ресурси, дейности в областта на търговските дружества, провежда процедури по реда на Закона за обществените поръчки, осъществява процесуално представителство и др.

Числеността на дирекцията не позволя обособяването на отдели, с оглед създаване на необходими механизми за контрол на дейностите. Обединяването на посочените функции, без да бъдат осигурени съответни контролни механизми, както и ниската численост на дирекцията, затруднява ефективното управление на планираните цели и приоритети в областта на културата. Дирекцията следва да обезпечава провеждането на процесите чрез създаване на своевременна и актуална подзаконова и вътрешноведомствена нормативна уредба. Същевременно организацията и управлението на цикъла на обществените поръчки, включва и провеждането на процедури във връзка с изпълнението на европейски програми и проекти, което изисква засилен и ефективен контрол и структурно обособяване и укрепване на дейността. Функциите, обезпечаващи министъра на културата в качеството му на упражняващ правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, свързани с дейностите по образуване, преобразуване, прекратяване и възлагане на управлението и контрола на търговските дружества с държавно участие от отрасловата компетентност на министъра на културата, провеждането на конкурси при условията на Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане и подготовката на договори за възлагане на управлението на търговските дружества - следва да преминат в дирекция „Правнонормативна дейност и публични предприятия“. Последното е необходимо да бъде регулирано, предвид новите изисквания, заложени в Закона за публичните предприятия и правилника за неговото прилагане.

Широката обхватност на функциите и ниското ниво на щатна численост не позволява профилиране при изпълнение на задачите с цел постигане на необходимите нива на висока експертност, което от своя страна доведе до текучество на персонала и невъзможност да бъдат привлечени необходимите специалисти.

В изпълнение на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът е бил публикуван на интернет  страницата на  Министерството на културата и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6442), и отново е публикуван за провеждане на обществени консултации за допълнителен период от 14 дни.

 


Дата на откриване: 29.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 11.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари