Обществени консултации

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение за ограничаване броя на издаваните разрешения за ползване на честотен ресурс в обхват 26 GHz

С Решение № 296/25.08.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) обявява намерение за ограничаване броя на издаваните разрешения за ползване на честотен ресурс в радиочестотен обхват 26 GHz (Намерението) за наземна мрежа предоставяща електронни съобщителни услуги (режим на работа TDD), с национално покритие, като бъдат издадени до 10 броя разрешения, всяко по 200 MHz, в обхвата. Максималният брой разрешения, за което едно предприятие може да заяви намерение е 3 броя разрешения (максимално 600 MHz). С обявяването на Намерението се предвижда процедура по предоставяне на радиочестотен спектър в обхват 26 GHz, която е включена в Националния план за възстановяване и устойчивост, Реформа 2: Ефективно използване на радиочестотния спектър от компонент Цифрова свързаност.

Заинтересованите лица могат да подадат своето намерение за ползване на радиочестотен спектър в обхват 26 GHz, в срок до 29.09.2022 г., на място, на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, КРС (в запечатан плик) или по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис.

При подаването на намеренията предприятията следва да посочат разрешенията за конкретните честотни блокове от Таблица 1 от Намерението и съответната им честотна лента, които искат да им бъдат предоставени.

 


Дата на откриване: 29.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 29.9.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 септември 2022 г. 19:26:54 ч.
Григор Ваклинов

Въпроси

1. Във фиг. 1 на публикуваното намерение, за последните 500 MHz от обхвата (27000 – 27500 MHz) е записано, че са свободни условно. В текста на намерението не се пояснява в какво се състои тази условност.

Въпросът е, свободна ли е тази част от обхвата и ако не е свободна –какво е условието за нейното освобождаване?

2. В т. 4.4 Б от намерението е записано изискването, че до 2-та година предприятията трябва да изградят най-малко 30 базови станции, до 5-та - най-малко 100 базови станции и до 8-та - най-малко 500 базови станции на територията на цялата страна в обхват 26 GHz.

По груба преценка за национално покритие на цялата страна в този обхват ще са необходими хиляди, а може би и десетки хиляди базови станции.

Въпросът е, не трябва ли да се повишат значително (от порядъка на 10 пъти) изискванията за изградени базови станции в посочените срокове.