Обществени консултации

Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване

Основна цел на проекта на наредбата е създаване на нормативна уредба за ефективна организация на движението чрез:

  1. регламентиране на обхват и съдържание, в т.ч. задание и изходна информация, съгласуване, одобряване и прилагане на плановете и проектите за организация на движението;
  2. определяне на критерии и срокове за актуализация на плановете и проектите за организация на движението;
  3. ясни и точни разпоредби свързани с плановете и проектите за организиране на движението по пътната инфраструктура във и извън населените места.;
  4. синхронизиране на нормативните актове със свързаната нормативна уредба.


Дата на откриване: 19.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 19.9.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 август 2022 г. 15:58:35 ч.
KalinGavrakov

Коментар 1

Здравейте, на дата 05.05.2022г. е бил поставен за обществено обсъждане проект на същия нормативен акт. Обсъждането е приключило на дата 06.06.2022г., а към проекта са отправени общо 14 коментара.

Съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове, след приключването на обществената консултация, по изискване на ал. 3 от същия закон и преди приемането/издаването (в случая издаване) на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването на справката се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации.

Очевидно, проектът за наредба не е подложен на процедура по издаване, което е използвано от вносителя, като основание да не публикува справка с постъпилите предложения, съответно изложени аргументи за неприемането им.

Това е образец на техника за заобикаляне на общественото мнение, като  се публикува през два месеца по съществото си един и същ проект на нормативен акт, докато обществеността се умори да пише, като така доклада за проекта ще бъде един лист с текст: „Липсват коментари, забележки и становища по проекта“, което е мечтата на чиновника, поел „ангажименти“ към частни лица, какъв да е действителният смисъл и резултат от нормативния акт.

В мотивите към публикуваният проект не се вижда и не е изложен нито един аргумент, защо вносителя не е подложил проекта за нормативен акт на процедурата по чл.20, ал.4 от ЗНА, предписващ изготвяне на цялостна предварителна оценка на въздействието?

Нима пътната безопасност не е приоритет на министъра, съответно на министерството на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/?

Нима темата не е от първостепенен обществен интерес, който буквално пряко засяга живота и здравето на хората по пътищата, като само за 2021г. -  556 души са загинали, 7576 са били ранени, при 6052 тежки катастрофи в страната?

Организацията на движение в Р. България е БЕЗОБРАЗНА, поради което загиват всеки ден хора и/или остават осакатени!!!

Публикуваният проект за нормативен акт е от първостепенно значение за пътната безопасност, съответно за живота и здравето на хората.

Ето защо, следва да се изготви и задължително цялостна предварителна оценка на въздействието, който да е публикуван ведно с проекта.

22 август 2022 г. 16:01:01 ч.
KalinGavrakov

Коментар 2

Разликата между новия проект и публикуваният на дата 05.05.2022г., не е съществена освен в едно: в новият е ВЪВЕДЕНО МЪЛЧАЛИВОТО СЪГЛАСИЕ, за одобрение  на проектите за организация и безопасност на движението, разписано в чл.9, ал.1, т.6, в ал.10, ал.1, .т.2 и чл.12, ал.1, т.3 !!!

Т.е. собствениците на пътища, общините и АПИ ще могат да регулират пътното движение, буквално както им скимне, а после ще се оправдават с липсата на навременна реакция от съмнително задължените за участие държавни органи и служби в съгласувателна процедура, като липсата на отговор от задължените за участие държавни органи и служби се счита за мълчаливо съгласие с проекта!

И в предходното обсъждане изразих становище, че одобрение от службите за контрол за движението по пътищата НЕ следва да се изисква, защото те са контролен орган по смисъла на закона и следва с изменение на Закона за пътищата, да имат правото да налагат глоби и санкции за неправилно организирано движение, поставена маркировка и пътна сигнализация на собственика на пътя.

С проекта за наредба не се цели и търси опазването на живота и здравето на хората, а да може … главно АПИ, но и общините, да организират движението по пътищата, в пълно нарушение на правилата и принципите за безопасност на движение, с оглед нездрав икономически интерес по обществени поръчки за строителство и ремонт на пътища, като с нормативна техника се цели да се сподели отговорността за несвършената работа или още по-лошо, за грешно изготвен проект за организация и сигнализация на движението от проектиращата и строителни фирми даващи материални стимули на длъжностни лица, в нарушение на закона (Наказателния кодекс)

Уважаеми министър на РРБ,

г-н Иван Шишков, ако сложите подпис и издадете наредбата в предложения вид, жертвите по пътищата ще се увеличат, както и взимането на нерегламентирани материални стимули от частни лица в полза на служители в АПИ, а вероятно и в общините.

Не забравяйте, че дори да сте министър, все пак сте пешеходец, шофьор или пътник в превозно средство и последствията от безобразието, наречено проект за  Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване,  публикуван на дата 19.08.2022г. може да засегне и Вас, не само в качеството Ви на близък, сродник или приятел на пострадал, но като пострадал,

Така публикуваният проект следва да бъде оттеглен незабавно и да се пристъпи към изготвяне на цялостна предварителна оценка на въздействието на проект за Наредба за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

 

С уважение:

Калин Гавраков

юрист