Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България

Предложеното изменение е във връзка с постъпило мотивирано становище № C(2021)4366 final от 15.07.2021 г. на Европейската комисия по процедура за нарушение (infringement) № 2014/4241 срещу Република България за неправилно прилагане на Директива 2009/12/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси и на Регламент (EО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (Директива 2009/12/ЕО), въз основа на член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз и изпратена позиция на Република България по процедура за нарушение № 2014/4241 по описа на Европейската комисия, с писмо с изх. № 02.17-102/20.09.2021 г. от директора на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ към Администрацията на Министерския съвет на Република България.

С предложението се създава възможността жалба срещу решение на летищен оператор за определяне на летищни такси да могат да подават ползвателите на летището или представители или сдружения на ползватели на летища по чл. 122е, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ). Предложението се прави в изпълнение на указанията на Европейската комисия, съдържащи се в посоченото по-горе мотивирано становище. Според Европейската комисия страната ни е нарушила разпоредбите на Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси в частта относно възможността за обжалване на решенията на летищния оператор на летище по чл. 1, параграф 2 от директивата. Комисията е счела, че  законодателството ни и по-конкретно, предвиденото в чл. 122к, ал. 3 от ЗГВ и чл. 1, ал. 4 от наредбата, не е съобразено с чл. 6, пар. 3 и чл. 11, пар. 6 от директивата, тъй като не е ясно дали сдружения на ползватели на летища извън тези на летище София могат да подават такива жалби пред независимия надзорен орган. В тази връзка се прие именение в чл. 122к, ал. 3 от ЗГВ, като понастоящем се предлага и редакция на чл. 1, ал. 4 от наредбата с цел избягване на евентуално сезиране на Съда на Европейския съюз за нарушение на правото на ЕС. С изменението в чл. 1, ал. 4 от наредбата се предвижда право да подават жалба срещу решението на летищния оператор по чл. 122к, ал. 1 от ЗГВ да имат ползвателите на летището или представители или сдружения на ползватели на летища по чл.122е, ал. 1 от ЗГВ, както и упълномощени от тях лица.

Предложеният проект няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена и се прилага одобрена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 от чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Проектът е съгласуван в Работна група № 9 „Транспортна политика“ към Съвета по европейски въпроси, като е изразено положително становище по него. С проекта на постановление се привежда разпоредбата на чл. 1, ал. 4 от наредбата в съответствие с разпоредбата на чл. 6, пар. 3 от Директива 2009/12/ЕО, за което е представена таблица за съответствие.

                            

Лице за контакт:
 

Миглена Борчева

Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване“

ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация“

Тел: 02/9371028 

E-mail: mborcheva@caa.bg
 


Дата на откриване: 16.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 15.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари