Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури

Причините за разработване на проекта на наредба за допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури са свързани с необходимостта от отразяване на нормативни промени, с които да бъде актуализиран обхватът на утвърдените към настоящия момент кодове на медицинските процедури в Кодиращата система на медицинските процедури – версия 2020 г.

С направеното изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн. ДВ бр. 48 от 28.06.2022 г.) са въведени нови видове изследвания в обхвата на профилактичните прегледи на лицата над 18- годишна възраст и на бременните жени, за които към настоящия момент няма утвърдени кодове за отчитане съгласно Кодиращата система на медицинските процедури – версия 2020 г. по Приложение № 1а на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури.

В тази връзка с проекта се предлага добавяне на нови кодове на медицински процедури за следните изследвания:

  • Фетална морфология;
  • Изследване на фекален калпротектин;
  • Определяне на повърхностен  антеген на хепатит В (HBsAg) с бърз тест;
  • Определяне на антитела срещу хепатит С (anti-HCV) с бърз тест.

Цел на предложените промени:

С предложените промени се цели създаване на възможност за коректно отчитане на извършените от лечебните заведения изследвания, посочени по-горе, които са включени в обхвата на дейностите по профилактика на лица над 18 г. и на бременни жени.

С приемането на проекта тези дейности ще се отчитат по унифициран, нормативно регламентиран начин от всички лечебни заведения, ангажирани с изпълнението им.

Очаквани резултати:

Като основен резултат от предложените промени се очаква да бъдат създадени условия за акуратност на предоставяната от лечебните заведения здравна информация при отчитане на извършените диагностични дейности и при обработване на здравна и медико-статистическа информация. Със заложените промени се гарантира и прозрачност и по-добър контрол при финансирането на лечебните заведения.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Новата уредба не изисква финансов или друг ресурс и няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, нито върху бюджета на лечебните заведения и на другите юридически и физически лица, които са длъжни да я прилагат.

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:

След извършена преценка за съответствие с европейското право се установи, че обществените отношения, предмет на проекта на тази наредба, не са регламентирани в европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на наредба е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделните държави членки. Това произтича от разпоредбата на чл. 168, пар. 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи.

В изпълнение на изискването на чл. 27, ал. 3 от Закона за здравето проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури е съгласуван с Националния статистически институт.

На основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове се определя срокът за обществено обсъждане на проекта на наредбата да бъде 14 дни поради необходимост от включване на възможност за кодиране и отчитане на предвидените с Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията нови изследвания. Това ще осигури синхрон между нормативните актове и ще даде възможност за своевременно прилагане на влязлата в сила нормативна уредба по отношения на пълния набор изследвания за осигурените лица.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 11.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 25.8.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари