Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Измененията в наредбата са насочени към осигуряване на правна рамка, която да гарантира яснота и прецизност при прилагането на правилата за подпомагане по мярка „Инвестиции в предприятия“.

 

Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 KTuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 11.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 август 2022 г. 09:02:41 ч.
tzviatkov

Предложение

Предлагам проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (Наредба) да се оттегли от МЗм.

ОСНОВАНИЕ:

В доклада към НИД е записано „Анализът на бюджетните средства обаче показва вероятност това условие да не може да бъде изпълнено и преразпределението на наличния ресурс между мерките да не може да удовлетвори в пълна степен цялата заявена от кандидатите финансова помощ.“.

В предходният доклад към НИД, въз основа на който беше предоставена възможността „да не се прилага разпоредбата на чл. 58, ал. 2 (заявленията за предоставяне на финансова помощ се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет), като в случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля определения бюджет, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ.“, беше само посочено „В наредбата са предвидени и преходни разпоредби за прилагането на мерките от програмата до края на нейното действие.“.

От посочените по- горе извадки от двата доклада е видно, че МЗм не взема адекватни решение по прилагане на Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023г.

С поредното двадесето изменение на Наредбата отново се доказва, че законодателната инициатива в МЗм не отговаря на основните принципи при създаване и изменение на нормативните актове в България а именно: необходимост, обоснованост, предвидимост и стабилност.

Липсват мотиви за промените, единствено се ползват квалификации „обаче показва вероятност това условие да не може да бъде изпълнено“, които не са подкрепени с точни данни какви остатъци има по мерките на програмата към датата на настоящото предложение на НИД, или въз основа на какви разчети е изготвено.

Честите промени в Наредбата, като последното изменение е публикувано в ДВ бр.60 от 29 Юли 2022г., не водят до нейната предвидимост за бизнеса, което се доказва и с настоящото предложение за изменение.

Допълнително, в част „Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба“ от доклада към НИД е записано „Не се предвиждат допълнителни разходи и за неговите адресати. Потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са всички регистрирани гроздо- и винопроизводители в страната, които желаят да кандидатстват по мерките от програмата през 2022 г., техни признати организации, асоциации и професионални сдружения.“, което не е истина.

Всеки винопроизводител, които е започнал подготовка за кандидатстване в периода с начална дата 12 септември 2022г. и крайна дата 20 септември 2022г., включително, вече е направил разходи за това, а това не е обхванато от посочената точка и невярно се твърди, че няма да има допълнителни разходи за „адресатите“ по мярката. Основание за предположението е, че в периода на този прием, по текстовете на действащата към днешна дата Наредба, средства за БФП ще има за всички кандидати.

Всичко описано и обосновано по- горе е основание на направеното предложение за оттегляне на НИД.

 

24 август 2022 г. 10:38:35 ч.
nikolovd

ПРЕДЛОЖЕНИЯ по НИД

Съгласно § 5 Преходни и заключителни разпоредби към НИД на Наредба № 6, обн. ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 29.07.2022 г. (19-то изменение на Наредба № 6)

„За финансовата 2022 г. по мярка "Инвестиции в предприятията":

1. периодът за прием е 12 - 20 септември; бюджетът за приема се определя по реда на чл. 3, ал. 1;

2. не се прилага чл. 56, ал. 9, в случай че изпълнението на дейностите по предходно одобрено заявление приключва до 31 декември 2022 г.; със заявлението, подадено в периода по т. 1, кандидатът заявява инвестиционни разходи съгласно чл. 50, различни от тези, които следва да изпълни до 31 декември 2022 г.;

3. не се прилага чл. 58, ал. 2; в случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ съгласно чл. 3, ал. 2, необходимите средства за подпомагане на всички кандидати се осигуряват с решение на ПРГ по чл. 4, ал. 1 за преразпределяне между мерките на бюджета по Националната програма; допълнителният бюджет по мярката се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ;

4. срокът по чл. 61, ал. 3 е 16 февруари 2023 г.“

В т. 2 е записан срок „до 31.12.2022 г.“

Срокът не кореспондира с нито един от сроковете в нормативната уредба, свързана с винопроизводството и прилагането на мярка „Инвестиции в предприятия“, а именно:

  • „Винарска година“, съгл. определенията в Допълнителни разпоредби, § 1, т. 7 от Закона за виното и спиртните напитки и Допълнителни разпоредби, § 1, т. 1 от Наредба № 6 е „периодът от 1 август на текущата година до 31 юли на следващата“.
  • „Финансова година“, съгл. определението в Допълнителни разпоредби, § 1, т. 44  от Наредба № 6 е годината, започваща на 16 октомври в предходната година и завършваща на 15 октомври в текущата година“.
  • Краен срок за подаване на заявление за окончателно плащане на изпълнени дейности по сключени с ДФ „Земеделие“ – РА договори за финансова помощ – „не по-късно от 1 юли на съответната финансова година“ (чл. 63, ал. 1 от Наредба № 6).

Във връзка с настоящото предложение за изменение на 19-тото изменение на Наредба № 6, засягащо § 5, Преходни и заключителни разпоредби към НИД от 29.07.2022 г., предвид горното и доколкото записаният срок е наложен без обосновка от вносителя (МЗм), в протоколите от заседанията на ПРГ „Вино“, няма запис от кого е направено предложението и с какви мотиви е приета датата 31.12.2022 г., с цел подпомагане на винопроизводителите в период на висока инфлация (най-високата от 24 години) и енергийна криза и с цел по-пълно усвояване на предвидените за бранша финансови средства по мярката, предлагам в 20-тото изменение на Наредба № 6, срокът по т. 2 от § 5, Преходни и заключителни разпоредби към НИД на Наредба № 6, обн. ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 29.07.2022 г., да бъде променен на 30.06.2023 г.