Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“

Проектът на правилник е изготвен във връзка с oфициално уведомително писмо С(2021)7177 от 12.11.2021 г. на Европейската комисия (ЕК) по процедура за нарушение № 2021/2161 срещу Република България за неосигуряване на правилното транспониране на чл. 1, параграфи 4, 5, 8 и 14 от Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура (Директива (ЕС) 2016/2370). Европейската комисия твърди, че транспонирането не е в съответствие с Директива (ЕС) 2016/2370 по отношение на измененията, замените или допълненията във връзка с чл. 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 13а и 56 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство (Директива 2012/34/ЕС).

В уведомителното писмо на ЕК е посочено, че „с мерките за транспониране се определя обща забрана за членовете на управителния съвет на управителя на инфраструктура да извършват от свое име или от името на друго образувание конкурентна дейност или да бъдат в договорни отношения с други дружества или сдружения със сходен предмет на дейност. Съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗЖТ същата забрана се прилага и по отношение на генералния директор на НК „ЖИ“. По отношение на чл. 7, параграф 3, букви „а“, „б“ и „в“ от директивата обаче забраната в българския закон се отнася до предприятия със сходен предмет на дейност (което може да предполага управление на железопътна инфраструктура) и не се отнася конкретно до железопътните предприятия. Поради важността на тази разпоредба трябва да се избягва всякаква неяснота при транспонирането. Настоящите национални мерки не гарантират достатъчна правна сигурност по отношение на това кои предприятия са действително обхванати от националното законодателство в това отношение“.

В отговор на писмото на ЕК, с проекта се предлага да се измени и допълни чл. 14 от правилника, за да се въведе в националното законодателство разпоредбата на чл. 7, параграф 3 от Директива 2012/34/ЕС, като досегашният текст се предлага да стане ал. 1. Предлага се и създаване на ал. 2, която да регламентира длъжностите, които не могат да заемат едновременно членовете на управителния съвет и ръководителите, на тяхно пряко подчинение и отговорни за вземането на решения във връзка с основните функции на НКЖИ.

Предлага се и създаването на допълнителна разпоредба, в която да се дефинира понятието „вертикално интегрирано предприятие“ в съответствие с определението в чл. 3, т. 31 от Директива 2012/34/ЕС.

С предложените редакции се постига пълно съответствие с разпоредбите от директивата.

Останалите разпоредби от Директива (ЕС) 2016/2370), изменящи чл. 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 13а и 56 от Директива 2012/34/ЕС, за които ЕК твърди, че не са въведени правилно, се въвеждат в националното законодателство с проектите на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки.

Проектът на правилник не изисква финансови или други средства, необходими за прилагането му.

Проектът на правилник съдържа разпоредба, транспонираща акт на Европейския съюз, поради което е изготвена и приложена справка за съответствие с европейското право и становище от Работна група 9 „Транспортна политика“.

                                       

Лице за контакт:

Бисер Петров

Държавен експерт в отдел "Международни правни норми", дирекция „Правна“

Министерство на транспорта и съобщенията

тел. 02/9409470

e-mail: bpetrov@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 5.8.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 4.9.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари