Обществени консултации

Проект на Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г., Министерството на иновациите и растежа организира обществени консултации на версия 4.0 на проекта на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) отговаря на стратегическите потребности и приоритети на България за ускорено икономическо развитие чрез инвестиции в развитието  на научните изследвания, научната инфраструктура,  иновациите и интелигентната индустрия и бързото навлизане на цифровите технологии  в икономиката и обществото.

Интервенциите по ПНИИДИТ са обединени в следните приоритети:

 Приоритет 1: Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема.

            Водещата цел на действията в първия приоритет на програмата е засилването на приноса на научните изследвания и иновациите към по-високото икономическо и обществено развитие на страната. Фокусът на действията е върху укрепване на административния и научния капацитет на научните организации и висшите училища; засилване на сътрудничеството на научноизследователските организации и висши училища с бизнеса и индустрията; повишаване на ориентираността към пазарното търсене; скъсяване на пътя от научните изследвания до иновациите; внедряване и трансфер на технологии и знания, заедно с тяхната пазарна реализация и създаване на условия за интернационализация и увеличаване на дела на заетите в НИРД в публичния и частния сектор и създаване и споделяне на данни за целите на научни изследвания и внедряване на иновации.

Действията по този приоритет са групирани в четири приоритетни направления:

Приоритетно направление 1: Устойчиво развитие на националния капацитет за научни изследвания и иновации;

Приоритетно направление 2: Стимулиране на международното научно сътрудничество и участието в рамковите програми на ЕС;

Приоритетно направление 3: Трансфер на технологии и знания;

Приоритетно направление 4: Интернационализация на иновациите в България и осигуряване на синергия с програми Хоризонт Европа и Дигитална Европа.

Приоритет 2: Цифрова трансформация на публичния сектор.

При планираните групи дейности по този приоритет ще бъдат взети предвид потенциалът и нуждите за научноизследователската и иновационната дейност, напр. свързани с големи данни, отворен достъп, киберсигурност и т.н. С цел подобряване на взаимовръзките с вече финансирани проекти, включително със създадените по ОПНОИР ЦВП и ЦК, някои от които са специализирани в областта на ИТ и големите данни, при определяне на условията за изпълнение на определени интервенции в Приоритет 2 ще бъдат използвани, както изградената научноизследователска инфраструктура (вкл. в областта на данните, изкуствения интелект, суперкомпютърните и квантовите технологии), така и резултатите от изпълнението на научните програми и създадения научен потенциал в центровете.

Действията по приоритет 2 са групирани в две приоритетни направления:

Приоритетно направление 1: Данните като ключов капитал на обществото;

Приоритетно направление 2: Киберсигурност.

Приоритет за техническа помощ

Подкрепата в рамките на оста за техническа помощ стъпва върху идентифицираните специфични нужди за:

- Повишаване на капацитета на Управляващия орган и междинните звена, свързан с планирането, управлението, изпълнението, наблюдението и контрола на ПНИИДИТ;

- Укрепване на административния капацитет на бенефициентите и потенциалните бенефициенти по ПНИИДИТ;

- Дейности за осигуряване на публичност и комуникация на ПНИИДИТ 2021-2027 г.

Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Общият размер на предвиденото финансиране възлиза на 1 093 446 112 евро (2 138 594 709 лева), като планираният принос от ЕС е в размер на 885 510 000 евро (1 731 907 023 лева), а националното съфинансиране е 207 936 112 евро (406 687 686 лева).

Коментари по проекта на ПНИИДИТ могат да бъдат изпращани както чрез Портала за обществени консултации, така и на електронна поща:  pridst@mig.gov.bg

 


Дата на откриване: 27.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 26.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 август 2022 г. 18:46:02 ч.
research

Относно: Програмата за научни изследвания, иновации, дигитализация за интелигентна трансформация 202

В предложения вариант за обществено обсъждане 4.0 на Програмата за научни изследвания, иновации, дигитализация за интелигентна трансформация, в сравнение с предишния вариант 3.0 има твърде съществени промени – със значими ограничения, по отношение на целите и приоритетните направления, особено свързани с възможностите за развитие на регионалните научни и иновационни екосистеми – като част от националната научно и иновационна екосистема.

В приоритетно направление 1: Устойчиво развитие на националния капацитет за научни изследвания и иновации е предвидена подкрепа за научноизследователски проекти във връзка с тематичните области на ИСИС и целите за устойчиво развитие на ООН, с регионално значение за по-слабо развитите региони, но е отпаднала конкретизацията на възможностите за развитиена регионалнияиновационенкапацитет чрез 1) изгражданена регионални иновационни центрове, 2) специализирана научноизследователска и иновационна инфраструктура в рамките на индустриални паркове и 3) пилотни инициативи, свързани с подкрепа на нови модели на взаимодействие между научноизследователските организации, висшите училища и бизнеса в съответния район.

В контекст на изложеното, е добре да се има предвид факта, че през 2019-2020 година, във връзка с обявените конкурсни сесии по ОПИК бяха регистрирани множество регионални иновационни центрове  - повече от 70, от които 41 сдружения, с участие на регионални научни звена /университети и научни институти/ и публични институции – общини и областни администрации. /Включването на общините в сдруженията е на основа на решения на съответните общински съвети на общините: Бургас, Габрово, Сливен, Перник, Шумен, Велико Търново, Русе, Плевен, Монтана, Карлово, Поморие, Сливница и др./. По-важен е фактът, че голяма част от регистрираните регионални иновационни центрове не само имат проектна готовност за реализация на значими за съответните региони иновативни проекти, но в периода 2020-2022г. стартираха и реализираха поредица от инициативи за развитие на регионалните научни и иновационни системи.

Преодоляването на регионалните дисбаланси в научноизследователското и иновационно развитие е част от общите действия за преодоляване на съществуващи несъответствия е заложено във  всички програми. В проекта на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, версия 4.0 е предвидено подпомагане дейността на вече изградените ЦВП и ЦК, на които ще бъде възложено да изпълняват регионални научноизследователски функции и задачи, което е много позитивно, но далеч не е достатъчно, поради твърде специфичната им специализация, която обхваща много малка част от реалните регионални потребности.

Аналогично: предвидената подкрепа на вече изградени регионални иновационни клъстери, също е с малък тематичен обхват, от гледна точка на предметната насоченост на дейността им, не само спрямо приоритетите на ИСИС 2021-2027г., но и от гледна точка на потребностите на регионалните икономики. Необходимо е създаване на предпоставки за разширяване на тематични обхват на съществуващите иновационни клъстери, които на този етап покриват само част от приоритетните тематични области.

И накрая, н не по значимост -  за развитието на научноизследователската и иновационна екосистема в интегрираните териториални стратегии във всеки от регионите NUTS 2 са предвидени поредица от дейности, който ще се осъществява на база специфичните нужди за развитие на конкретния район, които се подготвят и ще се реализират на основа на подхода за Интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), съгласно чл. 22 (а) от Регламента за общоприложими разпоредби за периода 2021-2027 г.(РОР). Разработваните концепции включват набор от взаимно свързани и допълващи се проектни идеи, комбинация от ресурсиидействия, запостиганенаконкретните цели и приоритети за региона.

В обобщение, целесъобразно би било да продължи, по възможност, процесът на провеждане на реални обществени обсъждания с по-широк кръг участници, както и по-широк кръг съгласувателни действия по отношение на синхронизирането планираните програмни приоритети и действия не само с проекта за ИСИС 2021-2027г., но и за по-голяма част от програмите, с оглед подпомагане, а не затруднение на текущия многопланов процес на концептуално проектиране на проектите за регионални научноиновационни инфраструктури в регионите.

 Валентина Иванова – изпълнителен директор

Институт за регионални изследвания и стратегии