Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения

С Решение № 224/30.06.2022 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения, открито с Решение № 299/19.08.2021 г.(https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6325) и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения, открито с Решение № 299/19.08.2021 г. и открива нова процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление за приемане на Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга по чл. 195 от Закона за електронните съобщения.

Проектът е приет с Решение № 224/30.06.2022 г. на КРС във връзка с предложенията, получени на общественото обсъждане, открито с Решение № 299/19.08.2021 г.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 12.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 11.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 юли 2022 г. 12:10:01 ч.
akmail

Доказване на ниски доходи

Предвидено е доказването на ниски доходи да става с официален документ, но не е посочено кога трябва да е издаден този документ. И по този начин се дава възможност хора, които вече не получават месечно социално подпомагане, да представят стари документи за предоставено такова подпомагане.

За да не се допуска злоупотреба с права, предлагам в изречение първо на чл. 13, ал. 2 след думите „официален документ” да се добави „издаден най-много един месец преди това и”. Така текстът на изречение първо в алинеята би добил следния вид:

„Ценовият пакет по ал. 1 се предоставя само на лица, които представят на предприятието официален документ, издаден най-много един месец преди това и доказващ, че са с ниски доходи.” 

 

13 юли 2022 г. 12:13:10 ч.
akmail

Цени за хора със специални нужди и/или ниски доходи

В ал. 2 и 3 на чл. 9 е посочено до какъв максимален размер достъпните цени по чл. 3 могат да бъдат по-ниски от стойността на същите услуги, предлагани при обичайни търговски условия. Но не е посочен минимален размер.

Аналогични са и разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и чл. 13, ал. 1.

По този начин се дава възможност предприятията по чл. 3 да определят „достъпни цени”, които да се различават минимално, дори чисто символично от стандартните търговски цени.

Ето защо, с цел осигуряване на по-високо ниво на защита на интересите на ползвателите на тарифните планове по чл. 3, предлагам в чл. 9, ал. 2 и 3, в чл. 12, ал. 1 и в чл. 12, ал. 1, преди „до” да се добави „от 30”.

По този начин ще се гарантира, че достъпните цени по чл. 3 ще бъдат с най-малко 30 на сто по-ниски от стандартните търговски цени.

13 юли 2022 г. 12:18:31 ч.
akmail

Глава втора – бележки и коментари

В глава втора, където се регламентират общите принципи за начина на определяне и изменение на цените и ценовите пакети на универсалната услуга, се използват различни показатели за индекс на потребителските цени, което води до неяснота относно точното прилагане на методиката.

Става въпрос за следните показатели:

  1. Индекс на потребителските цени (ИПЦ) – този показател служи като официален измерител на инфлацията в Република България;
  2. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) – този индекс е сравнима мярка на инфлацията на страните от ЕС и представлява един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на Република България към еврозоната.

В т. 6 на чл. 5 от методиката се говори за „влиянието на индекса на потребителските цени”, т. е. би трябвало да става въпрос за показателя ИПЦ. Същото понятие се използва и в чл. 6, като в т. 1 от него се прави препратка към чл. 7, където е уреден реда за определянето на този показател.

Но в чл. 7 се говори за „хармонизиран индекс на потребителските цени”, т. е. за ХИПЦ, а не за ИПЦ.

Освен това навсякъде в глава втора под „изменение” се разбира единствено увеличаване на цените, но не и намаляване. И така на практика предприятията по чл. 2 се лишават от възможността да определят по-ниски цени на предлаганите от тях услуги по чл. 182, ал. 2 от ЗЕС, от което без съмнение биха имали полза всички потребители на тези услуги, както и би се стимулирала свободната конкуренция.  

Възразявам срещу възможността, предвидена в чл. 7, ал. 2, да се използва прогнозният индекс на инфлацията на Министерството на финансите, тъй като отчитането на влиянието на индекса на потребителските цени трябва да става на базата на реални данни.

13 юли 2022 г. 12:21:08 ч.
akmail

Глава втора – предложения

С оглед на направените по-горе бележки и коментари по глава втора от методиката предлагам чл. 6 и 7 да се променят по следния начин:

Чл. 6. (1) При определяне на цените по чл. 5 предприятията по чл. 2 спазват следните изисквания:

1. Цените могат да се променят на период не по-кратък от една година, освен в случаите по ал. 2;

2. Предлаганите нови цени не могат да надвишават пределния размер, определен съгласно чл. 7.

(2) Цените могат да се променят и на период по-кратък от една година в случай на нарастване на месечния индекс на потребителските цени с 10 на сто или повече.

Чл. 7. (1) Извън случаите по чл. 6, ал. 2 пределният размер на предлаганите нови цени се определя по следната формула:

Pt = Pt-1 X (1 + ИПЦсг12), където:

Рt – предлагана нова цена;

Pt-1 - действащата цена към момента на внасяне на предложението за промяна на цените;

ИПЦсг12 е общият средногодишен индекс на потребителските цени за предходните 12 месеца, определен и публикуван от Националния статистически институт (НСИ) към момента на внасяне на предложението за промяна на цените.

(2) В случаите по чл. 6, ал. 2 пределният размер на предлаганите нови цени се определя по следната формула:

Pt = Pt-1 X (1 + ИПЦм), където:

Рt – предлагана нова цена;

Pt-1 - действащата цена към момента на внасяне на предложението за промяна на цените;

ИПЦм е общият индекс на потребителските цени за предходния месец, определен и публикуван от Националния статистически институт (НСИ) към момента на внасяне на предложението за промяна на цените.