Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър и отмяна на действащия, приет с Постановление № 288 на Министерския съвет от 2003 г.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър е обсъден и приет с решение на Съвета по националния радиочестотен спектър от 03.06.2022 г.

В предложения проект са отразени настъпили промени в Закона за електронните съобщения, влияещи върху работата на СНРЧС, в следствие на прилагане в националното законодателство изискванията на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, както и структурни промени в състава на Министерския съвет.

В Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър е определен реда за водене на електронния обмен на информация.

Редактирани са текстове за ползване за краткосрочни събития на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти, като са въведени са образци на искане за ползване и е уточнен и реда за съгласуване възможността за ползване.

Уточнени са административни въпроси по организацията и работата на Съвета по националния радиочестотен спектър.

 

Писмени становища по Проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър могат да представят в Министерството на транспорта и съобщенията в срок до 05.08.2022 г.

 

Лице за контакт:
Теодора Пасарелска
Държавен експерт в дирекция „Съобщения“
тел: 02 9409 267
e-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 6.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 юли 2022 г. 22:57:21 ч.
Григор Ваклинов

Коментар и предложение

Не става ясно от мотивите към проекта, какво е наложило драстичната промяна (в посока намаление) за необходимото мнозинство за вземане на решения от съвета. В продължение на 20  години решенията са се приемали с мнозинство от три четвърти от гласовете (чл. 13, ал. 1 от действащия правилник), а сега изведнъж и без никаква обосновка се предлага в чл. 14, ал. 1 от проекта, решенията да се приемат само „с мнозинство повече от половината от гласовете на присъстващите членове на Съвета“. Предлагам да остане в сила сега действащото изискване за квалифицирано мнозинство.

 

03 август 2022 г. 19:21:12 ч.
СтоянМитев

Становище на Стоян Митев, основано на одобрена позиция на ГД ГВА.

А) Предлаганият за включване нов текст в ал. 3 на чл. 1 от Правилник  за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър е в противоречие със Закона за гражданското въздухоплаване и Регламент (ЕС) № 2019/123. Причината за това е видна от съпоставката на нормативната регулация по-долу:

  1. Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър

Предложение - „чл. 1 (3) Съветът изпълнява функциите на компетентен орган по чл. 302,  ал. 1 от Закона за електронните съобщения.“

  1. ЗЕС:

„чл. 302. (1) При обявяване на военно положение, положение на война или извънредно положение по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, комисията по решение на компетентен орган (т.е. СНРЧС съгласно горното) спира временно действието на издадени разрешения за ползване на радиочестотен спектър.

  1. Регламент (ЕС) 2019/123 на Комисията от 24 януари 2019 година за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 677/2011 на Комисията:

„чл. 1 т. 1 С настоящия регламент се установяват подробни правила за прилагането на функциите за управление на въздушното движение (мрежовите функции)… С него се установяват и правила за управление на кризи в мрежата.

чл. 1 т. 2.   Мрежовите функции, предмет на настоящия регламент, са следните:

 в) i) радиочестотите в рамките на авиационните честотни ленти, използвани за общо въздушно движение;“

чл. 1, т 3.   За целите на изпълнението на мрежовите функции настоящият регламент се прилага по отношение на държавите членки.

Управлението на мрежата за УВД на ЕС е централизирано, като в регламента за целта са  определени отделни:

  • Глава III „Управление на мрежовите функции“, както и изричната
  • Глава IV „Управление на кризи в мрежата“.

т.е. обхващат цялостно управлението на въздушното движение и функцията за радиочестотите в гражданското въздухоплаване на ЕС, вкл. и при кризи.

  1. Закон за гражданското въздухоплаване

чл. 16б, ал. 8 Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпълнява функциите на Национален орган за управление на честотите за гражданско въздухоплаване по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/123 на Комисията от 24 януари 2019 г. за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 677/2011 на Комисията“.

На това основание, отчитайки примата на общностното право (чл. 5, ал. 4 от Конституция на Република България) над националното, както и правната сила на регламента спрямо с Правилника на СНРЧС, считаме за незаконосъобразна спрямо гражданското въздухоплаване предлаганата промяна чрез ал. 3 в чл. 1 от проекта на правилника. 

Отстраняването на несъответствието би се извършило чрез добавяне в края на изречението ал. 3,чл. 1 на текста: с изключение на функциите произтичащи от чл. 16б, ал. 8 от Закона за гражданското въздухоплаване“.

Изложеното се основава на одобрена съгласно рег. № 04-17-115/30.05.2022 г. позиция на ГД ГВА.