Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

По реда на заповедното производство се разглеждат исканията за присъждане на вземания, чиято дължимост не е оспорвана от длъжника. Законът предвижда облекчен режим на доказване на вземанията, кратки срокове за разглеждане на исканията, както и по-ниски такси, което прави съдебните заповедни производства ефективни и достъпни. Разликите в натовареността на отделните съдилища, както и някои разлики в практиката и организацията, водят до съществени разлики в сроковете за произнасяне по заповедните производства. Това затруднява и забавя достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса – заявители и длъжници, като особено неблагоприятно засегнати са заявителите в областните центрове. Законопроектът въвежда електронната форма при воденето на заповедното производство. Актовете на съда, включително заповедите за изпълнение и изпълнителните листове, ще се издават само в електронна форма. Заявленията за издаване на заповед за изпълнение и приложенията към тях ще бъдат подавани по електронен път чрез електронен формуляр, достъпен в Единния портал за електронно правосъдие. Изключение от това правило е предвидено за заявителите, които не са търговци или не са представлявани от адвокат – те могат да подават заявления в писмена форма, на хартиен носител в съда. Като улеснение на длъжника при упражняване на правата му, възражение срещу издадена заповед за изпълнение може да се подава в писмена форма, във всеки районен съд. За осигуряване на ефективност и бързина на заповедното производство, всички районни съдилища в страната ще разглеждат заявленията за издаване на заповед за изпълнение. Основните цели на законопроекта са: ускоряване на правосъдието; улесняване на достъпа до правосъдие на гражданите и бизнеса чрез създаване на ефективни правила за дистанционен достъп до съда, чрез използване на информационните технологии; облекчаване на неравномерното натоварване на съдилищата.


Дата на откриване: 6.7.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.8.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 юли 2022 г. 19:44:38 ч.
stoyanovdk

Кой инициира този проект?

Моля да бъде посочено кой предлага побликувания проект? Никъде не е посочено отъкъде идва инициативата? На Министерския съвет ли е, на министерството на правосъдието ли? Откъде точно и кой го предлага?

Това е изключително важен въпрос, тъй като предложението е потресаващо абсурдно и некомпетентно в поне 5 различни насоки. Започва се още от първото изречение на аносна, но бих искал първо да узная към кого следва да насоча становището си. Не може да бъде обсъждано нещо, което не се знае кой го предлага, чия рожба и чие творение е. За това моля да бъде внесена съответната яснота.

07 юли 2022 г. 19:45:17 ч.
stoyanovdk

Кой инициира този проект?

Моля да бъде посочено кой предлага публикувания проект? Никъде не е посочено отъкъде идва инициативата? На Министерския съвет ли е, на министерството на правосъдието ли? Откъде точно и кой го предлага?

Това е изключително важен въпрос, тъй като предложението е потресаващо абсурдно и некомпетентно в поне 5 различни насоки. Започва се още от първото изречение на аносна, но бих искал първо да узная към кого следва да насоча становището си. Не може да бъде обсъждано нещо, което не се знае кой го предлага, чия рожба и чие творение е. За това моля да бъде внесена съответната яснота.

07 юли 2022 г. 19:53:11 ч.
stoyanovdk

Съвет по законодателство

Извинявам се, било на Министерството на правосъдието, дирекция "Съвет по законодателство", жалко, ако такива предложения излизат от Правосъдието.