Обществени консултации

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ЗИД на ЗДвП) се предлагат следните промени:

- привеждане на закона в съответствие с изискванията на европейското законодателство;

- актуализиране на действащата нормативна уредба с оглед преодоляване на констатирани проблеми от практиката.

Във връзка с осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916 на Комисията от 15 ноември 2019 година за определяне на подробни разпоредби за използването на аеродинамични елементи в задната част на превозни средства в съответствие с Директива 96/53/ЕО на Съвета (OB L 297, 18.11.2019 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916), изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/349 на Комисията от 2 март 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916 по отношение на работните условия в някои градски или междуградски райони (OB L 63, 03.03.2020 г.) с проекта на ЗИД на ЗДвП се уреждат правилата за използването от водачите на подвижните аеродинамични елементи (чието предназначение е да се намали разхода на гориво и по този начин да се намалят емисиите на СО2), монтирани в задната част на превозните средства и на съставите от превозни средства, които те управляват. Със създадените разпоредби се цели осигуряване на безопасността на движението по пътищата, а нарушаването им е скрепено с административнонаказателна отговорност за водачите – глоба в размер на 50 лева.

С проекта на ЗИД на ЗДвП се осигуряват мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.06.2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/858), като за целта се регламентира изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да е компетентният орган за одобряване на типа на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли по Регламент (ЕС) 2018/858 и Регламент (ЕС) № 168/2013, а председателят на Комисията за защита на потребителите да е компетентният орган за надзор на пазара по Регламент (ЕС) 2018/858 и Регламент (ЕС) № 168/2013. Регламентират се процедурите за установяване съответствието на превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли с приложимите към тях технически изисквания. Подробно се уреждат процедурите за издаване на удостоверение за оправомощаване на техническа служба от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, продължаване срока му на валидност, съответно за ограничаване, спиране и прекратяване на дейността на техническата служба в случай на констатирани несъответствия, както и правата и задълженията на техническите служби. Допълват се разпоредбите, уреждащи контролните правомощия на министъра на транспорта и съобщенията, като се добавят правомощия за контрол на съответствието на издаваните от оправомощените технически служби документи, свързани с одобряването на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, предназначени за тях. Предвижда се административнонаказателна отговорност за лицата, извършили нарушения, предвидени в чл. 84 от Регламент (ЕС) 2018/858 и за техническите служби, които не спазват изискванията за оправомощаване или не са изпълнили задължение, което е предвидено в закона. Изменят се легални дефиниции с оглед постигане на съответствие с определенията, предвидени в Регламент (ЕС) 2018/858, като за целите на закона се прави и обща препратка към приложимите определения по чл. 3 от Регламент (ЕС) 2018/858.

Със създаването на чл. 147а в ЗДвП се предвижда задължение за производителите на превозни средства да предоставят на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ техническата информация, необходима за извършване на прегледа за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. Предвидено е редът за предоставяне на техническата информация да се уреди в наредбата по чл. 147 от ЗДвП, във връзка с което е и предложеното допълнение в ал. 1, изречение второ на цитирания член. С предложените промени се осигурява прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621 на Комисията от 17 април 2019 година относно техническата информация, необходима във връзка с проверката на техническата изправност на подлежащите на проверка елементи, относно използването на препоръчителните методи за проверка, както и за установяване на подробни правила относно формàта на данните и процедурите за достъп до относимата техническа информация (OB L 108, 23.04.2019г.).

През изминалите години напредъкът в безопасността на превозните средства допринесе значително за общото намаляване на броя на смъртните случаи и тежките наранявания по пътищата. През 2019 г. като част от законодателството на Европейския съюз за одобряване типа на превозните средства е приет Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно изискванията за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (EС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (EО) № 631/2009, (EС) № 406/2010, (EС) № 672/2010, (EС) № 1003/2010, (EС) № 1005/2010, (EС) № 1008/2010, (EС) № 1009/2010, (EС) № 19/2011, (EС) № 109/2011, (EС) № 458/2011, (EС) № 65/2012, (EС) № 130/2012, (EС) № 347/2012, (EС) № 351/2012, (EС) № 1230/2012 и (EС) 2015/166 на Комисията (OB L 325, 16.12.2019 г.) (Регламент (ЕС) 2019/2144). С оглед на постигнатия технически прогрес с Регламент (ЕС) 2019/2144 се въвеждат нови и усъвършенствани системи за безопасност на превозните средства, с които се цели повишаване на общата безопасност на превозните средства и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата. За осигуряване прилагането на изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2144 в проекта на ЗИД на ЗДвП са предвидени изменения в чл. 178г и § 6 от Допълнителните разпоредби, с които препратките към Регламент (ЕО) № 78/2009, Регламент (ЕО) № 79/2009 и Регламент (ЕО) № 661/2009, които са отменени с Регламент (ЕС) 2019/2144, се заличават.

С предложените промени в чл. 152 от ЗДвП се предвижда изискванията за психологическа годност да се прилагат само за водачи, които са извършили тежки нарушения на правилата за движение по пътищата, довели до отнемане на свидетелството за управление на моторни превозни средства (МПС), за кандидатите, които желаят да придобият правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1 или D, за лицата, които желаят да придобият удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил, както и за председателите на изпитни комисии за придобиване на правоспособност за управление на МПС, преди да бъдат определени за първи път. В действащия ЗДвП са въведени изисквания към водачите, извършващи обществен превоз, да притежават валиден документ за психологическа годност, който се подновява на различни периоди - между една и три години, в зависимост от възрастта на водача. През последните няколко години непрекъснато постъпват предложения от браншовите организации в областта на автомобилния транспорт с предложения за отмяна на това изискване. Статистиката показва, че за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. са регистрирани 72 077 психологически изследвания на 70 797 водачи на територията на цялата страна. Общият брой лица, на които през 2021 г. не е издадено удостоверение за психологическа годност е 73, което представлява 0,1 % от подложените през 2021 г. на психологическо изследване 70 797 броя водачи. Видно от посочените данни, за значителна част от изследваните водачи психологическото изследване не регистрира данни водачът да представлява потенциална опасност за движението по пътищата. Освен това няма причина да се предполага, че професионалните дейности по управление на превозни средства пораждат конкретни рискове за пътната безопасност, за да бъдат подлагани на психологическо изследване водачите, които извършват такива дейности. Действащото изискване за периодично изследване за психологическа годност на водачите, извършващи обществен превоз, представлява допълнителна административна тежест за водачите и превозвачите, без да води до значително повишаване на пътната безопасност и в тази връзка се предлага неговото отпадане. С цел привеждане в съответветствие на ЗДвП и Закона за автомобилните превози (ЗАП) в законопроекта са предвидени необходимите изменения в чл. 7а и 24 от ЗАП.

С предложените промени на чл. 154 се предвижда за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория D, кандидатът да притежава правоспособност за управление на МПС от категория В със съответния стаж. Предложената промяна е в съответствие с разпоредбите на Директива (ЕС) 2006/126 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства (OB L 403, 30.12.2006 г.) и няма да окаже негативно влияние върху безопасността на движението по пътищата, а на фона на значителния недостиг на водачи с правоспособност за управление на МПС от категория D ще има положителен ефект, тъй като ще премахне една излишна тежест за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория D – да притежават правоспособност от категория С.

Със създаване на т. 5 в чл. 139, ал. 1 от ЗДвП се предлага превозните средства от категории N2 и N3, регистрирани след 01.01.2000 г., да бъдат оборудвани от страната на пътника с широкоъгълни огледала и огледала с близко поле на видимост, които изпълняват изискванията за огледала съответно от клас IV и клас V от т. 15.2. „Огледала“ от Правило № 46 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации – „Единни предписания за одобрение на устройства за непряко виждане и на моторни превозни средства по отношение на монтирането на тези устройства“. Широкоъгълните огледала подобряват зрителното поле на водача, повишават безопасността на превозните средства, което ще допринесе за намаляване на пътнотранспортните произшествия.

Предлага се удължаване на срока за оборудване на моторните превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III с устройство за мобилно видеонаблюдение от 30 на 90 месеца. Въвеждане на изискванията за оборудване на МПС от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III, с устройство за мобилно видеонаблюдение ще засегне около 1 400 превозвачи с около 15 000 превозни средства. Предвид тежката икономическа ситуация, в която са поставени автобусните превозвачи, вследствие от пандемията от COVID-19, това изискване представлява допълнителна финансова тежест за тях в момент, в който трябва да се възстановяват от последиците от пандемията, като същевременно продължават да полагат усилия да поддържат качеството на транспортната услуга, която предоставят на обществото.

С предложението за отмяна на чл. 171, т. 1, б. „г“ се предвижда отпадане налагането на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, който извършва обществен превоз на пътници или товари с превозно средство, което не е включено в списък към лиценз или удостоверение за регистрация, тъй като такава мярка е регламентирана в Закона за автомобилните превози.

С предложените промени в чл. 151 се актуализират препращащите към Закона за автомобилните превози разпоредби, с което се цели привеждане разпоредбите на двата закона в съответствие един с друг.

С проекта на ЗИД на ЗДвП се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на:

1. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916 на Комисията от 15 ноември 2019 година за определяне на подробни разпоредби за използването на аеродинамични елементи в задната част на превозни средства в съответствие с Директива 96/53/ЕО на Съвета, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/349 на Комисията от 2 март 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916 по отношение на работните условия в някои градски или междуградски райони;

2. Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621 на Комисията от 17 април 2019 година относно техническата информация, необходима във връзка с проверката на техническата изправност на подлежащите на проверка елементи, относно използването на препоръчителните методи за проверка, както и за установяване на подробни правила относно формàта на данните и процедурите за достъп до относимата техническа информация;

3. Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО; и

4. Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно изискванията за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (EС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (EО) № 631/2009, (EС) № 406/2010, (EС) № 672/2010, (EС) № 1003/2010, (EС) № 1005/2010, (EС) № 1008/2010, (EС) № 1009/2010, (EС) № 19/2011, (EС) № 109/2011, (EС) № 458/2011, (EС) № 65/2012, (EС) № 130/2012, (EС) № 347/2012, (EС) № 351/2012, (EС) № 1230/2012 и (EС) 2015/166 на Комисията.

Посочените регламенти се прилагат пряко в държавите членки, поради което към проекта на ЗИД на ЗДвП не e изготвенa таблица на съответствието с правото на Европейския съюз. На основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Постановление № 85 на Министерски съвет от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.), проектът на ЗИД на ЗДвП е съгласуван в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика“ и Работна група 1 „Свободно движение на стоки“.

За осигуряване правилното и ефективно функциониране на системата за одобряване на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли в Република България и изпълнение на задълженията за държавата, произтичащи от правото на Европейския съюз в тази област, е идентифицирана необходимост от увеличаване и укрепване на административния капацитет в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като компетентен орган по одобряване, и в Комисия за защита на потребителите, като компетентен орган по надзор на пазара. В тази връзка предложеният законопроект води до въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена финансова обосновка съгласно образеца – приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Лице за контакт:

Ивайло Славейков
директор на дирекция „Пътни превозни средства“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
тел. 02/930 88 65
е-mail: islaveikov@rta.government.bg

 

 


Дата на откриване: 28.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 юли 2022 г. 08:39:14 ч.
НАДРБ

Предложение от НАДРБ

В чл. 91 да се създаде нова алинея 5:

„(5) Специален режим на движение може да ползват и моторните превозни средства предназначени за дейността на доброволните формирования по чл. 41 от Закона за защита при бедствия. Моторните превозни средства се обозначават с опознавателни знаци и постоянно монтирани устройства върху превозното средство или на специална стойка. Кметовете на общини и лицата представляващи юридическите лица със заповед определят моторните превозни средства със специален режим н движение.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.

МОТИВИ: Доброволните формирования, създадени по реда на Закона за защита при бедствия са съставна част на единната спасителна система, по смила на Закона за защита при бедствия. Те предоставят помощ и участват съгласно плановете за защита при бедствия и плановете за взаимодействие. Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 2 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с Постановление на Министерския съвет № 123 от 25.06.2012 г., след решение на общинския съвет доброволното формирование може да изпълнява и дейности по носене на дежурства. Навременната реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации е изключително важен елемент за осигуряването на ефективна защита живота и здравето на гражданите на Република България. Осигурявайки възможност доброволните формирования да използват специален режим на движение ще осигурим и възможност за по-бързото придвижване до мястото на произшествието и респективно ще намалим времето за реакция. Доброволците притежават част от правомощията на професионалните пожарникари и спасители, те са физически и психически здрави и неосъждани.

 

26 юли 2022 г. 14:23:50 ч.
SMP2014

Предложения на СМП за ппомяна на ЗИД на ЗАП

В § 16, т. 2 относно чл. 151, ал. 4 думите „тези, които придобиват загубена“ се заменят със „кандидатите, които придобиват първата категория от загубената“.

Мотиви: Не е необходимо за всяка категория която възстановява кандидата да преминава психологическо изследване, ако премине психологическото изследване за първата категория не трябва да се прилага излишна административна тежест.

В § 17, т. 1, б. „а“ относно чл. 152, ал. 1, б. „б“ след думат „удостоверението“ се добавя „или след като същото е било отнето на основание чл. 24, ал. 5 или 106а, ал. 1, т. 7 от Закона за автомобилните превози“.

Мотиви: По аналогия на СУМПС след отнемането на УВЛТА за тежко нарушение, преди придобиването на ново право, водача да преминава на психологическо изследване.

 

28 юли 2022 г. 15:05:52 ч.
ATG

Предложения от АУТОТЕСТ ГРУП ЕООД

В §. 5 относно чл. 138в се правят следните изменения:

  1. В ал. 4 се добавя точка 3:

„3. за технически служби, които ще извършват процедури за установяване на съответствието на пътни превозни средства с изискванията на наредбата по чл. 146, ал. 1 - по реда определен в същата наредба.“

  1. В ал. 5 се добавя точка 3:

„3. екип за оценка съгласно изискванията определени в наредбата по чл. 146, ал. 1, който да извърши оценката по ал. 4, т. 3.“.

Мотиви: В наредбата по чл. 146, ал. 1 се определят условията и реда при които може да се извърши изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В същата наредба следва да се разпише как ще бъдат оценявани техническите служби за извършване на дейности по проверка на съответствието на ППС с изискванията на наредбата. Тези дейности не са пряко посочени в двата регламента (Регламент (ЕС) 2018/858 и Регламент (ЕС) № 168/2013) и регламентирането трябва да се извърши в националното законодателство.

 

В §. 32 думите „5 юли 2022 г“ се заменят със „срока за който са издадени, по отношение на процедурите по чл. 138, ал. 5, т. 3, б. „б“, и т. 7 за установяване на съответствието на пътните превозни средства с приложимите към тях технически изисквания.“

Мотиви: Към днешна дата посоченият в параграфа срок е изтекъл. Датата 05.07.2022 е пренесена от чл. 89 от Заключителните разпоредби на  Регламент (ЕС) 2018/858, който гласи „Оправомощаването на техническите служби, които са били вече оправомощени преди 4 юли 2018 г., се подновява до 5 юли 2022 г., ако тези технически служби съответстват на съответните изисквания, определени в настоящия регламент.“. Все пак Регламент (ЕС) 2018/858 определя изискванията за технически служби, които извършват процедури за одобряване на типа и пускане на пазара на всички нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, процедурите по чл. 138, ал. 5, т. 3, б. „б“, и т. 7 от Проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗДвП за установяване на съответствието на пътните превозни средства с приложимите към тях технически изисквания са изцяло обект на националното законодателство и няма пречка да се извършват в рамките на оправомощаването предоставено на техническите служби в България. Рязкото прекратяване на издадените удостоверения за оправомощаване на технически служби, както и факта, че процедурата за оценка на една техническа служба отнема повече от 6 месеца ще доведе до огромни затруднения на автомобилния пазар, невъзможност за регистриране на автомобили внос от трети страни и автомобили с променена конструкция.