Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори

 

С приемането на наредбата ще се осигури национална правна рамка, която да урежда условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от най-засегнатите селскостопански сектори. По този начин ще бъде гарантирана във висока степен тяхната икономическа стабилност, продължаване на дейността им в средносрочен план, както и намаляване на рисковете за потребителската кошница и смекчаване на пазарния дисбаланс.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на

 производители“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 ktuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 23.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 7.7.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юли 2022 г. 12:40:16 ч.
K.Kostova

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с провежданото обществено обсъждане на  Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори

Предлагам: Чл.5, ал.3, т.2 с текст „са подали редовна декларация за реколта от грозде за 2021 г. в Изпълнителната агенция по лозата и виното;” да отпадне.

Мотиви:  Чл.5, ал.3, т.2 е в противоречие с условията и редът за предоставяне на извънредна финансова помощ съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 на Комисията от 23 март 2022 година за предоставяне на извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор (OB L 96, 24.3.2022 г.).

С Регламента се дава право на държавите членки да предоставят извънредна финансова помощ на земеделските стопани, засегнати от икономическата криза, резултат от конфликта между Русия и Украйна възникнал през 2022г. Помощта следва да достигне до тези селскостопанските сектори, в които се наблюдава значителен ръст на производствените разходи, затруднени търговски потоци и недостиг на суровини,като рискът за продоволствената сигурност и стабилността на вътрешните пазари е увеличен. Предоставянето на извънредна пазарна подкрепа цели да стабилизира икономическото състояние на земеделските стопани, така че същите да успеят да преодолеят пазарните трусове и да продължат да развиват своята дейност в секторите, в които са позиционирани и които са идентифицирани като най-уязвими през 2022г. В никой друг от секторите не се изисква документ за доказване на производство  и то най-вече за 2021г.