Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

С предложените промени ще се оптимизират разпоредбите относно извършването на контрол след изплащане на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“. Предвижда се също проследяване на изпълнението на заложените в бизнес плана целеви стойности през 5-годишния период след финансиране. Разпоредбата относно установено несъответствие с поетите ангажименти е прецизирана по начин, който да гарантира на бенефициерите пропорционалност на корективните действия спрямо периода на неизпълнение и дейността, за която е установено несъответствието.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на

 производители“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 KTuteva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 22.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 
27 юни 2022 г. 09:29:28 ч.
tzviatkov

Предложения

Актуализирането на пределните цени за дейностите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ (без дейност „Изграждане на автоматизирани системи за капково напояване“) е на база заложеното в програмата. Предвидено е пределните цени за всяка отделна операция от допустимите дейности по мярката да бъдат индексирани в съответствие с годишната инфлация за месец май 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. – 15,6% по данни от Националния статистически институт. По този начин ще се осигури възможност възстановяването на разходите за извършените дейности по мярката да бъде съобразено с бързо нарастващите ценови стойности на всички стоки и услуги.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. Предлагам докладът да се коригира и увеличението на пределните цени на всяка отделна операция да се замени с индивидуално индексиране спрямо анализа на сравними стоки или услуги и съществуващите към края на месец май 2022г. нормални пазарни цени.

2. Предлагам, като приложение към резултатите на настоящото обществено обсъждане, да се публикува текущият анализ на цените, който е ползват за мотивиране на посоченото увеличение;

2. Ако предложението по точка 1 не се приеме предлагам в доклада да се мотивира ползването на индекса на потребителските цени вместо индекса на цените на производител, който за едногодишен период, към април 2022г., е над 40%. Вторият индекс е пряко свързан с цените на инвестиции по мярката, а не стоките за потребление от населението, въз основа на които се изчислява индекса на потребителските цени, и които е 15.6%;

ОСНОВАНИЕ:

В доклада е обоснована необходимостта за промяна на цените за дейностите от мярка във връзка с % на „някаква“ инфлация. Не е посочено, че това е инфлацията по цени на потребител, а не на производител, като втората е пряко свързаната с формирането на доставните цени на изпълнителите на тези операции.

В „Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.“ за мярката е записано „При сформирането на ценовите стойности са анализирани цените на сравними стоки или услуги и са сформирани на база нормалните пазарни цени. Актуализиране на пределните цени се предвижда при необходимост, ако се наблюдават сериозни отклонения от стойностите, използвани за получаването на пределните цени. Сравнителен анализ се извършва веднъж на 2 години.“.

От друга страна не е наличен за публично обсъждане посочения в програмата анализ, за да се прецени и оцени дали предложеният процент е обективен и до колко е съпоставим с пазарните цени от този анализ.

Липсата на тази информация не дава възможност да се оцени например как предложеното увеличение ще покрие двукратното увеличение на цените на металните колове и теловете, които се ползват при изграждане на подпорните конструкции по мярката.

Същото може да се посочи и за всички разходи, които са свързани с ползване на самоходна техника на дизел или бензин, където също е налице двойно увеличение на цените към края на май 2022г.

 

 

 

Приложениe:

1. …

2. Справка за отразяване на постъпилите становища;

3. Постъпили становища;

4. …

5. ...

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам да се публикуват към резултатите от настоящото обществено обсъждане документите по точки 2 и 3.

ОСНОВАНИЕ:

Документите по точки 2 и 3 са посочени като приложения към проекта на доклад, но не са качени към документите за обществено обсъжда.