Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т.2, Протокол № 21/ 20.12.2016 г., посл. изм. и доп. с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2 от Протокол №37/17.05.2022 г.
 
Предложенията могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул „Александровска“ № 26 или на следния електронен адрес: y.ananieva@burgas.bg. Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради необходимостта от своевременно актуализиране на цените на предлаганите от Детска кухня – гр. Бургас услуги, като целта е да се избегнат дългосрочни вредни последици за социалното звено, предвид бързото нарастване на разходите за финансиране на дейността и постигане на предвидимост и устойчивост в средносрочен и дългосрочен план.
 


Дата на откриване: 20.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 4.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари