Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и на техните основни функции

Механизмът за възстановяване и устойчивост (Механизмът) е иновативен резултатно ориентиран инструмент, който цели да осигури ефективна и значителна финансова подкрепа за ускоряване на прилагането на устойчиви реформи и свързаните с тях публични инвестиции в държавите членки на ЕС. С приемането на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12.02.2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (МВУ, Механизма) се установи задължение за държавите членки да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че използването на средствата във връзка с мерки, получаващи подкрепа от Механизма, е в съответствие с приложимото право на Съюза и с националното право. Предвид че към настоящия момент липсва нормативен акт, който да определи органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана, техните основни функции, наемането на служители със специфична експертиза за осигуряване на дейностите по управление и изпълнение на инвестициите в Плана, мерките, които следва да се предприемат, са именно създаване на такава национална регулация на обществените отношения.

Отговорна дирекция:Национален фонд
E-mail:natfund@minfin.bg

 


Дата на откриване: 9.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 юни 2022 г. 11:56:38 ч.
FEEDSAPI

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 2

Oт Приложение № 1  към чл. 3, ал. 1, т. 2 става ясно, че предоставяне на безвъзмездни средства за възстановяване,възобновяване на търговска дейност на крайни получатели Български бизнес по плана за възстановяване и устойчивост, включително и с ПМС №114 от 8 юли 2022г.,съгласно Чл.1,ал.3 няма и не са предвидени и не е предвидено отговорно ведомство или организация.

Бг бизнеса не получи подкрепа със всички възможни инструменти по механизма на временна рамка за държавна помощ от 18 ноември 2021г.,но вместо това Бг законодателството беше синхронизирано с временната рамка от 03.04.2020г за туризъм и транспорт през 2021г.

Бг бизнеса не получи безвъзмездни средства за възстановяване на търговска дейност или някаква подкрепа за оборотни средства или за възстановяване на разходи във връзка с     COVID-19 въпреки, че се рекламира програма за която все още не е приет законон а всички тези възможности приключват на 30.06.2022г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за допълнение към Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и на техните основни функции в Приложение № 1  към чл. 3, ал. 1, т. 2

Инвестиция

Отговорно ведомство/

организация

СНД/СН

Краен получател

 
 

Програма за възобновяване на търговска дейност на предприятия прекъснали дейност в резултат на пандемията от COVID-19 чрез възстановяване на разходите по правилата на  механизма, временна рамка за държавна помощ на основание ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 ОТ 8 ЮНИ 2022 Г.

Чл. 1. (3),който могат да се получат само в  комбинация с Гаранционно споразумение InnovFin, Гаранционно споразумение COSME, Паневропейски гаранционен фонд в отговор на COVID-19, Гаранционно споразумение JEREMIE Търговско финансиране и не са хибридни предприятия по смисъла на ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

 

 

 

 

 

                     МФ

          -

Съгласно ПМС за предоставяне на средства на крайни получатели

 

 

21 юни 2022 г. 11:50:34 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 8. (1) Ръководителите на ведомствата и организациите по чл. 3, ал. 1, т. 2, в рамките на които е определена структура за наблюдение и докладване, създават организация за изпълнение на задълженията съгласно споразумението по чл. 4, ал. 2, системата по чл. 4, ал. 4 и организират:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1:
Предлагам да се добави нова алинея, с която да се въведе предварително обществено обсъждане на всички документи (насоки, указания, контролни листове, методики за проверка, методики за санкции, приложения за попълване и др.), които са свързани с процедури за подбор на проекти предложения.
ОСНОВАНИЕ:
Предложението е свързано с обществен контрол върху цялата документация по процедури по ПВУ за намаляване на административната тежест върху кандидатите и бенефициентите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2:
Предлагам да се въведе задължение всички документи по процедури по ПВУ да се съставят във формат DOC или еквивалентен и/или XLS или еквивалентен.
ОСНОВАНИЕ:
Предложението е свързано с цел пълно ползване на всички текстове от документи, които при JPG или еквивалентен или PDF не винаги е възможно.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 3:
Предлагам да се въведе задължение за изцяло електронно кандидатстване и отчитане по процедури по ПВУ.
ОСНОВАНИЕ:
Предложението е свързано с намаляването на административната тежест върху кандидатите и бенефициентите, включително и свързаните с това разходи.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 4:
Предлагам да се въведе задължително условие изборът на доставчици/изпълнители по проектни предложения на кандидати по процедури по ПВУ да се извършва само по реда на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 1 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВИЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ или еквивалентно на него, за целите на ПВУ. Условието трябва да бъде задължително за всички инвестиции, които не попадат в обхвата на списъци на инвестиции, за които има определени референтни цени.
ОСНОВАНИЕ:
Предложението е свързано с въвеждане на изцяло пазарен принцип на договаря с цел премахване на опити за измами чрез завишени оферти или при непазарни условия.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 5:
Предлагам да се въведе задължение за публичен, изчерпателни списъци на инвестициите с референтни цени, които подлежат на подпомагане по процедурите на ПВУ, който изрично да съдържа точно наименование на инвестицията, мярка, референта цена спрямо мярка в лева без ДДС. Всички активи в тези списъци да се приемат за заявени за подпомагане без прилагане на доказване на цена
ОСНОВАНИЕ:
Предложението цели създаване на предвидимост и публичност на стойността на инвестициите по процедурите по ПВУ, като допълнително значително ще намали административната тежест чрез отпадане на документи за доказване на пазарни цени, което пряко ще се отрази в намаление на периода на разглеждане и одобрение на проектните предложения.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 6:
Предлагам в точка 8 да се добави текст, с който се въвежда задължение за публикуване и промяна на индикативни периоди за прием по процедури по ПВУ.
ОСНОВАНИЕ:
Предложението цели създаване на предвидимост спрямо кандидатите за възможностите за кандидатстване по процедури по ПВУ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 6:
Предлагам в точка 12 да се поясни изискването за аналитична отчетност при крайните получатели:
1) само за разходи ли трябва да се води или и за инвестиции в ДМА/НДМА;
2) какво се има в предвид под „произтичащите от тях … задължения“;
3) какво се разбира и как се реализира задължението за „съпоставимостта на финансовата информация, която се включва във финансово-техническия отчет“.
ОСНОВАНИЕ:
Записаните текстове са неясни и подлежат на тълкуване, което е предпоставка за корупционни практики при проверки при крайните ползватели, ако не констатира заради това нередност.

21 юни 2022 г. 11:51:29 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 8 (2) Ръководителите на ведомствата по чл. 3, ал. 1, т. 2, в рамките на които е създадена структура за наблюдение и докладване, могат да възложат на друго ведомство – второстепенен разпоредител с бюджет към тях, дейности и/или функции на съответната структура за наблюдение и докладване.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1:

Предлагам в Приложение №1 да се впишат всички „другите ведомства“, който могат да се ползват за целите на алинеята.

ОСНОВАНИЕ:

Предложението създава яснота за всички държавни структури, които ще вземат участие при изпълнение на ПВУ.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2:

Предлагам да се създаде текст, с който „другите ведомства“ да се спазват задълженията по ал. 1 от настоящия член във връзка с наблюдението и мониторинга на ПВУ.

ОСНОВАНИЕ:

Предложението цели прехвърляне на всички задължения по ал. 1 и към „другите ведомства“ с цел да се спазват всички задължения на ведомството по чл. 3, ал. 1, т. 2..

 

21 юни 2022 г. 11:51:51 ч.
tzviatkov

Предложения

Чл. 10. (2) Крайните получатели по чл. 3, ал. 2:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1:

Предлагам изчерпателно да се изброят приложимите изисквания на националното и европейското законодателство, поне като наименование на нормативния акт.

ОСНОВАНИЕ:

Предложението е свързано с изясняване за приложимите нормативни актове, които трябва да се спазват от страна на крайните получатели.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2:

Предлагам в точка 7 да се поясни изискването за аналитична отчетност при крайните получатели:

  1. само за разходи ли трябва да се води или и за инвестиции в ДМА/НДМА;
  2. какво се има в предвид под „произтичащите от тях … задължения“;
  3. какво се разбира и как се реализира задължението за „съпоставимостта на финансовата информация, която се включва във финансово-техническия отчет“.

ОСНОВАНИЕ:

Записаните текстове са неясни и подлежат на тълкуване, което е предпоставка за корупционни практики при проверки при крайните ползватели, ако не констатира заради това нередност.

 

21 юни 2022 г. 11:52:05 ч.
tzviatkov

Предложение

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1:

Предлагам да се посочи срок, в който да се изгради и въведе в експлоатация надграждането на ИСУН 2020 за целите на ПВУ.

ОСНОВАНИЕ:

Предложението задължава въвеждане на надграждането на ИСУН 2020 с модула за ПВУ, преди стартирането на процедурите по ПВУ