Обществени консултации

проект за Наредба изменение и допълнение Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза

Целта на представения проект за изменение и допълнение Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза е да се актуализира и допълни настоящият действащ нормативен акт, уреждащ условията, редът и организацията на военномедицинската експертиза (ВМЕ) за годност за военна служба, за служба в доброволния резерв и за военновременна служба 

1. Основният проблем, който се решава с предложения проект е свързан със срока и реда за обжалване на издаваните от Централната военномедицинска комисия и функционалните военномедицински комисии експертни решения по годността за военна служба, за служба в доброволния резерв, летателна и плавателна длъжност, за военновременна служба и заключението за характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещ/резервист. В тази връзка се правят предложения с оглед оптимизиране срока за обжалване на експертното решение по годността на военномедицинските органи.

Съгласно чл. 162, т. 3, предложение първо от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) договорът за военна служба се прекратява и военнослужещият се освобождава от военна служба, без която и да е от страните да дължи предизвестие при настъпила негодност за военна служба, установена от военномедицинските органи. Процедурата по прекратяването на договора за военна служба на посоченото законово основание е регламентирана в чл. 77 от ППЗОВСРБ, като за да е изпълнена законосъобразно, следва да е налице влязло в сила експертно решение на военномедицинските органи.

Експертното решение на военномедицинските органи подлежи на обжалване при условията и по реда на Административно-процесуалния кодекс (АПК). Доколкото това обстоятелство изрично не е посочено в експертното решение (което се издава по образец), както и пред кой орган може да се обжалва същото, предвид изричната разпоредба на чл. 140, ал. 1 от АПК срокът за обжалване е удължен на два месеца, вместо да се прилага 14–дневният срок по чл. 149, ал. 1 от АПК.

След изтичането на този срок и в случай, че не е налице обжалване на експертното решение, може да бъде издадена заповед на министъра на отбраната за прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба на основание чл. 162, т. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

1.1. Към настоящия момент експертното решение за годността за военна служба и за служба в доброволния резерв и експертното решение за годността за военновременна служба се изготвят по образец, съответно съгласно Приложение № 16 и Приложение № 17 към чл. 5, ал. 5 от Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза, в който няма изрично посочване на срока за обжалването му и органа, пред който се обжалва. В тази връзка се предлага да се допълнят Приложение № 16 и Приложение № 17 към чл. 5, ал. 5, като изрично да се предвиди срок за обжалване и органът, пред който се обжалват посочените експертни решения, като в края им се добави изречението:

„Експертното решение подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му пред съответния административен съд по постоянен адрес на посочения в акта адресат.“

1.2. С цел постигане на по-голяма яснота за реда и начина на обжалване на експертните решения се предлага редът за съдебно обжалване да е посочен и в чл. 16, ал.1 от Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г., съгласно който решенията на ЦВМК и ФВМК по годността за военна служба, за служба в доброволния резерв, летателна и плавателна длъжност, за военновременна служба и заключението за характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещ/резервист не подлежат на обжалване по административен ред.

1.3. Предлага се и създаването на образец на заключение за характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещ/резервист, като се направят съответните изменения в чл. 26, ал. 4 и се създаде Приложение № 19a - "Заключение за характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещ/резервист".

2. Втората група предложения за изменение и допълнение на Наредба № Н-6/13.02.2018 г. са насочени към усъвършенстване работата на органите на военномедицинската експертиза, както следва

2.1. Предлага се допълване разпоредбата на чл. 5, ал. 5 от Наредба № Н-6/13.02.2018 г. с оглед създаване на изрична обща норма относно задължението за уведомяване на заинтересованите страни за  издаденото решение по годността и постигане на по-голяма яснота при процеса на уведомяване на ръководителя/командира/началника на военнослужещия за издадено експертно решение от органите на военномедицинската експертиза.

С цел постигане на яснота и с оглед предотвратяване на противоречива практика, е необходимо да се разпише изрично задължението на органите на военномедицинската експертиза да изпращат експертното решение по годността за военна служба по приложение № 16, с цел своевременно уведомяване както на освидетелстваното лице, така и на командира/началника на военното формирование или ръководителя на съответната структура, от която е военнослужещият.

2.2. Предлага се попълване на празнота относно начина на вземане на решения от ЦВМК.

 Съгласно чл. 14 от Наредба № Н-6/13.02.2018 г. Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) провежда общо заседание, което е редовно, ако на него присъстват повече от половината лекари. ЦВМК взема решения за всеки освидетелстван на общо заседание с обикновено мнозинство. Предлага се да се допълни чл. 14, ал. 2 от Наредба № Н-6/13.02.2018 г., като се регламентира, че при равенство на гласовете решаващ е гласът на председателя на комисията.

По този начин ще се преодолее невъзможността за вземане на решения в случай, че на заседанието присъстват четен брой членове и при гласуването се стигне до равенство на гласовете. Това ще даде възможност при липса на единодушно становище за решение, свързано с военномедицинската експертиза, случаят да бъде приключван навреме, а не отлаган във времето. Подобно решение е често срещано при регулацията на дейността на колективни органи, в това число е възприето и в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г.).

3. Третата група предложения са за промени в медицинските стандарти, посочени в  Приложение № 1 към чл. 3 от Наредба № Н-6/13.02.2018 г., с оглед актуализирането им, което включва:

3.1. добавяне на диагнозата „Коронавирусна инфекция, неуточнена“

Визуализирането в медицинските стандарти на коронавирусната инфекция ще ни посочи точното място на COVID19, което ще е изходната точка за военномедицинската експертиза на лица, преболедували това инфекциозно заболяване;

3.2. Либерализиране на изискванията за годност:

Предложените промени по отношение на изискванията за годност са съобразени с развитието и новите достижения на медицинската наука в страната и в света. Въвеждането на нови осъвременени подходи в освидетелстване на контингентите, подлежащи на военномедицинска експертиза, ще даде по-точна преценка на здравословното им състояние и по-правилна оценка на годността за военна служба.

По-правилната оценка на годността за военна служба ще даде възможност на по-голям брой военнослужещи със заболявания извън медицинските стандарти да бъдат освидетелствани като индивидуално годни и да бъдат запазени за службата. Ще може по-точно да се определя режимът на изпълнение на служебните задължения при наличие на заболявания, изискващи облекчен и щадящ трудов режим.

Не на последно място, промените в стандартите ще увеличи броя на кандидатите, решени като „годни“ за служба в МО и ще допринесе за решаване на проблема с некомплекта.

Предлаганите промени в медицинските стандарти са по отношение болестите на ендокринната система, бъбречни кисти, цветно зрение, нарушения на рефракцията и акомодацията, както и други промени в Част ІІ „Медицински стандарти за определяне годността за летателна длъжност по заболявания и състав“.

4. Предлага се и отстраняване на технически грешки в някои приложения от действащия нормативен акт.

 


Дата на откриване: 7.6.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.7.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари