Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за пр

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество /Наредбата/ се издава на основание чл. 7, ал. 4, т. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Промените в Наредбата са продиктувани от публикуваните през октомври 2021 г. от Европейската комисия Насоки за приключването на оперативните програми, приети за подпомагането по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (2014—2020 г.). Целта на насоките е да се улесни процесa на приключването, като се предостави методологическата рамка, съгласно която следва да се извърши приключването за финансовото уреждане на неизпълнените бюджетни задължения на Съюза чрез плащане на окончателното салдо на държавата членка по отношение на дадена програма и/или отмяна на бюджетни задължения, или събиране на неправомерно платените от Комисията суми на държавата членка. С промените в Наредбата се въвеждат норми, с които се цели да се подпомогнат органите по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество за успешното приключване на оперативните програми.

Отговорна дирекция:Национален фонд
E-mail:natfund@minfin.bg

 


Дата на откриване: 31.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари