Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура

Проектът на Постановление за допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 4 май 2012 година, предвижда промени, свързани с осигуряването на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед избухването на COVID-19 (Регламент 2020/1429), както е изменен с Регламент (ЕС) 2022/312 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) 2020/1429 по отношение на продължителността на референтния период за прилагането на временни мерки във връзка с налагането на такси за ползване на железопътната инфраструктура (Регламент (ЕС) 2022/312).

В областта на железопътния транспорт пандемията от COVID-19 доведе до рязък спад на железопътния трафик, причинен от значителното намаляване на търсенето, оказвайки сериозно въздействие върху железопътните предприятия. Посочените обстоятелства са извън контрола на железопътните предприятия, в резултат на което тези предприятия са изправени пред значителни проблеми с ликвидността, големи загуби и в някои случаи дори пред риск от изпадане в несъстоятелност.

Отчитайки изложеното и с цел противодействие на отрицателните икономически последици от пандемията от COVID-19 в железопътния сектор, Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС) 2020/1429 от 7 октомври 2020 г. за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19. С посочения регламент на държавите членки е предоставена възможността да разрешат на управителите на инфраструктура да намаляват, освобождават от плащане или да отлагат плащането на такси за достъп до железопътната инфраструктура. Първоначално тази възможност бе предоставена за референтния период от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г., който бе удължен до 31 декември 2021 г. с Делегиран регламент (ЕС) 2021/1061 на Комисията от 28 юни 2021 година за удължаване на референтния период, предвиден в Регламент (ЕС) 2020/1429. Поради продължаващото развитие на пандемията от COVID-19 и съответните негативни последици за железопътните превозвачи, с Регламент (ЕС) 2022/312 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) 2020/1429 по отношение на продължителността на референтния период за прилагането на временни мерки във връзка с налагането на такси за ползване на железопътната инфраструктура, се предвиди ново удължаване на референтния период – до 30 юни 2022 г.

С предложения проект на Постановление за допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 от 4 май 2012 година, се цели приемането на мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1429, както е изменен с Регламент (ЕС) 2022/312, посредством които ще се позволи на управителя на железопътната инфраструктура да намали размера на инфраструктурните такси и да освободи железопътните предприятия от плащане на такса за заявен и неизползван капацитет.

Със създаването на подточка 3.5 в т. 3 от методиката  (§1 от проекта) се предвижда  размерът на ставките за влаккилометър, брутотонкилометър и ставката за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия, определени в съответствие с подточки 3.4.2 и 3.4.3 от методиката, да се намали с 50 % за периода от 1 януари 2022 до 30 юни 2022 г., определен с Регламент (ЕС) 2022/312. С предложението се осигурява прилагането  на чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2020/1429, като се регламентира възможността управителят да намали размера на посочените ставки за определения период.

С промяната в § 2 от проекта (относно създаването на подточка 7.4 в т. 7 от методиката) се предлага таксата за заявен и неизползван капацитет да не се събира за периода от 1 януари 2022 до 30 юни 2022 г., определен с Регламент (ЕС) 2022/312. С предложението се осигурява прилагането на чл. 2, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2020/1429, като се регламентира възможността управителят да освободи железопътните предприятия от плащане на такса за заявен и неизползван капацитет за определения период.

Периодът, за който се предлагат посочените в § 1 и 2 от проекта промени, а именно – от 1 януари 2022 до 30 юни 2022 г., е съобразен с чл. 1, параграф 1 на Регламент (ЕС) 2022/312, съгласно който референтният период, в който държавите-членки могат да предоставят възможност за намаляване/несъбиране на инфраструктурни такси, е удължен.  

Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Съгласно чл. 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2020/1429 при спазване на правилата за държавната помощ държавите членки компенсират управителите на инфраструктурата за специфичните финансови загуби, претърпени в резултат от прилагането на параграфи 1, 2 и 3 от чл. 2 от регламента, до 31 декември на годината, следваща годината, през която е възникнала загубата.

С приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 година по бюджета на Министерство на транспорта и съобщенията са разчетени средства за компенсация на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с цел намаляване на инфраструктурни такси за достъп до железопътната мрежа както и за несъбиране на таксата за заявен и неизползван капацитет.

Проектът не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз, а цели единствено осигуряване на мерки на национално ниво за прилагането на регламенти на Европейския съюз, поради което не е изготвена таблица на съответствие с правото на Европейския съюз. Проектът е съгласуван в Работна група № 9 „Транспортна политика“ към Съвета по европейски въпроси, като е изразено положително становище по него.

 

Лице за контакт:

Мария Стефанова

Главен секретар на  ИА „Железопътна администрация“

тел: 02 9409 378

e-mail: mstefanova@iaja.bg

 


Дата на откриване: 13.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари