Обществени консултации

Постановление за допълнение на Постановление № 295 на МС за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне на размера на намалението

Започналите военни действия в Украйна на 24 февруари 2022 г. доведоха до масов приток на хора от Украйна, бягащи от войната в страни от Европейски съюз, включително и в Република България, което се превърна в най-голямата вълна на миграция в Европа след Втората световна война. Железопътният превозвач „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е поел ангажимент, считано от 02.03.2022 г., да извършва безплатен превоз на граждани, пристигащи от Украйна и търсещи убежище в Република България, вследствие на военните действия, които са били пребиваващи в Украйна преди 24 февруари 2022 г., както и членовете на техните семейства. От тези права се ползват и лица без гражданство и граждани на трети държави, различни от Украйна, както и техните семейства, които са се ползвали от международна закрила или равностойна национална закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г. Във вътрешността на страната пътуванията на тази група хора се извършват срещу представяне на бланкови билети за пътуване, издадени от железопътния превозвач в гарите или във влака, които съдържат начална и крайна гара на пътуването, трите имена на пътуващия, номер на документа за самоличност и дата на раждане. Документът за самоличност, срещу който се издават билетите, трябва задължително да е издаден в Украйна и да удостоверява украинско гражданство и/или, че лицето е пребивавало в Украйна. Документът може да бъде международен паспорт, лична карта, акт за раждане, пенсионно решение, студентска книжка, свидетелство за управление на МПС или друг вид документ, доказващ пребиваването на лицето в Украйна преди 24.02.2022 г. Съгласно българското законодателство, децата под 7 години пътуват безплатно. Пътуванията на украински деца се извършват по същия начин и се отбелязват в билета на възрастния пътник. Придружаваните от украински граждани големи кучета, отговарящи на условията за превоз съгласно тарифата на железопътния превозвач, се превозват безплатно. Пътуването им се регистрира в билета на пътника. Предоставените права за безплатни и с намалени цени пътувания могат да се ползват само при извършване на еднопосочни превози с пътнически и/или бързи влакове втори клас. При ползване на превоз от по-висока категория лицето заплаща разликата в цената по условията на тарифата на железопътния превозвач.

На база оперативни отчети, до 08:30 часа на 28.03.2022 г., „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е превозило 3850 бежанци, с обща стойност на билетите 63 472,15 лв. Общата сума е на база пътуване в бърз влак, втори клас, редовна тарифа. От страна на превозвача са предявени суми за компенсация на извършените превози на украински пътници на територията на страната в размер на 100 % от редовната цена на билет за реално извършено пътуване с пътнически и/или бързи влакове втори клас. Съгласно тарифата на превозвача, големите домашни кучета се превозват срещу заплащане на 1/2 билет за пътуване във втори клас за съответната категория влак. Предявената сума за компенсация на пътуване на кучета на територията на страната ще бъде в размер на 50% от цената на билет за пътнически и/или бързи влакове втори клас. Пътуванията на деца под 7 години не подлежат на предявяване на суми за компенсация.

При пътуване в международно съобщение, осъществено от „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, във връзка с постигната договореност с румънските железници CFR CALATORI, считано от 17.03.2022 г. се издават билети за безплатен превоз по оферта „HELP UKRAINE” от/до гари на участващите превозвачи „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и CFR CALATORI на граждани, пристигащи от Украйна и търсещи убежище в Република България. Украински граждани, пребиваващи в Украйна преди 24 февруари 2022 г., както и членовете на техните семейства, имат право на безплатно пътуване с железопътен транспорт по железопътната мрежа, използвана от „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и CFR CALATORI с билети по офертата „HELP UKRAINE”. От правата се ползват и граждани на трети държави, различни от Украйна, както и техните семейства, които са с местоживеене в Украйна. Пътуванията се осъществяват срещу представяне на RCT – 2 електронни международни билета за пътуване по офертата „HELP UKRAINE”, издадени от „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД или CFR CALATORI. Билетите се издават за еднопосочно пътуване, съдържат начална и крайна гара на пътуването, срок на валидност, категория на пътника (възрастен, дете, куче), само втора класа, маршрут през граница Русе и в полето мотив е вписано „HELP UKRAINE”. Превозът на куче се удостоверява с отделен билет, който съдържа същите реквизити като на придружаващия го пътник. Издава се опис-сметка на всеки пътник срещу представен документ за самоличност за издадените документи за пътуване. Билети от всяка гара в България до всяка гара от румънската железопътна мрежа, която ползва румънския жп превозвач CFR CALATORI, се издават по условията на SCIC SET (Тарифа на железниците от Югоизточна Европа). Цените са в EUR, приложение 1 на SCIC SET. Цената за превоз се калкулира като се събират цените, съответстващи на километричните разстояния на всяко железопътно предприятие, участващо в избрания от пътника маршрут. За деца от 4 до 12 години и деца под 4 години, ползващи отделно седящо място, се заплаща една втора от цената за възрастен. Деца под 4 години пътуват безплатно. За домашни кучета се заплаща една втора от цената за възрастен, 2 класа.

За редовни платени билети, издадени от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, българският превозвач задържа сумата за превоз на българско разстояние и 10% комисионна от сумата за румънското разстояние. За редовни платени билети, издадени от CFR CALATORI, българският превозвач получава сумата за превоза на българското разстояние, намалено с 10%, които CFR задържа като комисиона. Справките по разчитането от чуждите администрации се получават до 15-то - 18-то число на месеца, следващ отчитанията. На същия принцип следва да бъдат компенсирани билетите, издадени по оферта „HELP UKRAINE”.

Към 28.03.2022 г., „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е превозил 175 бежанци в международно съобщение, е обща стойност на билетите 3 883,10 лв. (1 985,40 евро), а 10% комисионна от сумата за румънското разстояние възлиза на стойност 388,31 лв. (198,54 евро).

Във връзка с гореизложеното, предлагаме „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД да бъде компенсирано за извършените безплатни превози на пътници от Украйна, търсещи убежище, както следва:

1. компенсиране на извършените превози на територията на страната в размер на 100% от редовната цена на билет за реално извършено пътуване с пътнически и/или бързи влакове втори клас;

2. компенсиране на извършени превози на кучета на територията на страната в размер на 50% от цената на билет за пътнически и/или бързи влакове втори клас;

3. компенсиране на сумата от превоз на пътници и кучета в международно съобщение за българско разстояние по тарифа SCIC SET втори клас, и 10% комисионна от сумата за румънското разстояние.

Въз основа на гореизложеното с § 1 от проекта на постановлението се предлага в Постановление № 295 от 2001 г. да се създаде чл. 5а, с който да се регламентира, че гражданите, пристигащи от Украйна и търсещи убежище в Република България, както и кучета, пътуващи с тях, имат право на еднократно безплатно пътуване на територията на страната.

С § 2 от проекта се предлага правото на еднократно безплатно пътуване на територията на страната за украински граждани да важи от 02.03.2022 г. и да се прилага до края на срока, посочен в т. 2 от Решение № 144 на Министерския съвет от 10 март 2022 година за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България или друг акт, който го заменя, изменя, отменя или допълва.

С § 3 от проекта се предлага за периода от 02.03.2022 г до края на срока, посочен в т. 2 от Решение № 144 на Министерския съвет от 10 март 2022 година за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България или друг акт, който го заменя, изменя, отменя или допълва, гражданите, пристигащи от Украйна и търсещи убежище в Република България, както и кучета, пътуващи с тях, да имат право на еднократно безплатно пътуване в международно съобщение, извършено от „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД.

С § 4 от проекта се предлага компенсирането на намалените приходи на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД, осъществило превозите в международно съобщение, включително разходите за комисионни за билети, издадени от румънски железопътен превозвач, да се извършва със средства от държавния бюджет до размер, определен за тази цел със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Предложеният проект на акт няма да окаже въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка, одобрена от министъра на финансите съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Проектът не въвежда разпоредби от правото на Европейския съюз, поради което не е изготвена таблица на съответствие с правото на Европейския съюз.

Лице за контакт:

Бисер Петров

Държавен експерт в дирекция "Правна"

Министерство на транспорта и съобщенията

тел. 02/9409470

e-mail: bpetrov@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 9.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 8.6.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари