Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи се предвижда следното: С оглед по-висока ефективност при изпълнение на дейностите на МВР е необходимо да се постави акцент върху дейностите, осъществявани в министерството по стратегическо планиране и анализ, методическо ръководство и контрол по изготвянето и отчитането на стратегически документи от структурите на МВР, изготвяне на програми, планове и мерки и разработване и отчитане на изпълнението на приоритетите и дейностите на МВР. В „Държавен вестник“, бр. 99 от 2020 г. е обнародвано Постановление № 308 на Министерския съвет от 13 ноември 2020 г., с което са направени изменения и допълнения на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи. Едно от измененията е свързано с обединяването на дирекция „Координация и административно обслужване“ и дирекция „Анализ и политики“ в дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“. С извършената промяна на дирекция от общата администрация на МВР са възложени функции и дейности, присъщи на специализираната администрация, по подпомагане на министъра на вътрешните работи при определяне на стратегическите приоритети, програми, цели и задачи, свързани с дейността на министерството и изготвянето на анализи по основните направления на дейност на МВР. Същевременно същата дирекция изпълнява и значителни по тематика и обем дейности на общата администация – административно осигуряване на ръководството на МВР, обслужване на документооборота с явни и класифицирани документи, сигурност на информацията, координиране изпълнението на задачи, поставени от ръководството на МВР, работа по жалби и сигнали и др. По този начин е изместен акцента от значимите дейности по стратегическо планиране и анализ към административните, което се отразява както на ефективността на управлението на дирекцията, така и на качеството на създавания продукт. Извършеното обединяване на двете структури във времето показва недостатъчна ефективност в изпълняваните дейности. Съгласно чл. 37а от Закона за Министерството на вътрешните работи специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на министъра на вътрешните работи, свързани с неговата компетентност, а общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на министъра на вътрешните работи като ръководител на министерството, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и останалите основни структури и извършва техническите дейности по административното обслужване. Във връзка с горното е налице необходимост от разделяне на дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ на дирекция „Координация и административно обслужване“ и дирекция „Анализ и политики“.


Дата на откриване: 3.5.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 2.6.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 май 2022 г. 15:42:20 ч.
Пенчо

Увеличение на администрацията

Вместо да намалите администрацията, вие я увеличавате.