Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта и Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г.

 

В проекта на акт  се предлага нова структура на Министерството на младежта и спорта, с която се прецизират  функциите на отделните дирекции в съответствие с правомощията на министъра в качеството му на орган, провеждащ държавната политика в системата на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност, както и в областта на младежките дейности.


Дата на откриване: 29.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 13.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
10 май 2022 г. 11:19:13 ч.
IT expert

Необходимост от корекция на текстове

По отношение на публикувания проект на Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта:

1.      Чл. 30 т.21 „..оказва съдействие на служителите в министерството при работа с компютърната техника“ – тази функция буди недоумение предвид изискванията за дигитална компетентност на държавните служители, регламентирани в НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, Чл. 15 (2) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) Служителите в държавната администрация, с изключение на заемащите технически длъжности, следва да притежават дигитална компетентност и да прилагат в работата си компютърни умения съгласно приложение № 1а (Рамка на дигитална компетентност). В допълнение към тази бележка считам, че служителите на министерството не работят само с хардуера (т.е. „компютърната техника“), а най-вероятно предимно със софтуер и съответни приложения за създаване и обработка на цифрово съдържание (текст, таблици, изображения).

2.      Да се уеднакви терминологията в т. 17, т. 18 и т. 20 на чл. 31 (1), тъй като са използвани два различни варианта на предполагаемо един и същи „режим“ – „пропускателен“ и „пропусквателен“.

3.      В чл. 31 (2) изрично да се запише, че при изпълнение на задълженията, посочени в т. 1 до т. 18, съответният служител е пряко подчинен на ръководителя на административния орган, т.е. на министъра на младежта и спорта, в унисон с разпоредбите на НМИМИС.

4.      Да се направи корекция на текста на чл. 31 (2) т.3 в посока на това да започва с глагол (дейност), като останалите точки в алинеята, както и да се конкретизира, че става въпрос за политиките и документираната информация в областта на мрежовата и информационната сигурност (съгласно НМИМИС), а не изобщо.

13 май 2022 г. 23:19:14 ч.
nyfbg

Становище на Национален младежки форум - Част 1

Национален младежки форум подкрепя принципно инициативата за усъвършенстване на структурата на Министерство на младежта и спорта. Изработването на нов устройствен правилник е подходящата възможност за преодоляване на някои структурни недостатъци на ведомството, най-вече липсата на баланс между броя на щатните служители ангажирани със спортни политики и тези пряко отговорни за политиката за младежта.

Младежката политика по своята същност е хоризонтална и навлиза в полето на работа на различни ресорни институции. Именно поради това е необходим ясно обособен орган, който да притежава необходимия експертен капацитет, но и човешки ресурс, с който да може да осъществява оперативното координация на различните политики, засягащи младите хора на национално и местно ниво. Отбелязвайки това и с оглед на публикуваните текстове на проект на Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта, бихме искали да обърнем внимание на следните въпроси:

  1. Предложеният проект на Устройствен правилник на Министерство на Младежта и спорта за пореден път оставя впечатлението, че спортът е водещ и основен приоритет в структурата на ведомството, а младежката политика не получава достатъчен човешки ресурс за пълноценно планиране и координация и е по-скоро второстепенен ангажимент.

От 7-те дирекции с общи щатни бройки – 121 човека, единствено д-я „Младежки политики“ с щатен персонал от 17 човека е непосредсвено ангажирана с политика за младежта. За справка пряко ангажираните със спорта политика дирекции са 3 с общ брой служители 47, а ангажиментите на останалите три дирекции отново са приоритетно насочени към политиката в областта спорта.

  1. През последните години многократно се наблюдава забавяне в изпълнението на отговорностите на Министерство на младежта и спорта, вменени от Закона за младежта, най-вече свързани с ненавременното приемане на Годишните доклади за младежта и годишните планове за изпълнение на Националната стратегия за младежта. Понастоящем, все още не е приета и нова Национална стратегия за младежта, въпреки че предходната изтече през 2020-та година. Забавено е и администрирането на двете национални програми за младежта, като младежките организации свидетелстват за трудности в комуникацията със служителите на министерството, които те обясняват със своята прекомерна ангажираност.

     
  2. Министерство на младежта и спорта разполага с ограничен инструментариум и недостатъчен финансов и човешки ресурс по отношение на непосредственото осъществяване на държавната политика за младежта на терен, като разчита единствено на двете национални програми за младежта в изпълнение на чл. 7 от Закона за младежта.

Националната агенция отговорна за програмата Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност (Център за развитие на човешките ресурси) се намира на пряко подчинение на Министъра на образованието и науката. Сходна е ситуацията при Международните младежки центрове, който са един от утвърдените методи за ангажиране на младите хора и работят в синхрон с добрите практики и стандарти за младежки политики на Европейско ниво. Дирекцията отговорна за тяхното функциониране и координация също е част от структурата на образователното ведомство. Това води до парадоксалната ситуация наблюдавана през лятото на 2021 г. Министерство на младежта и спорта в изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с наименование  „Разработване и внедряване на стандарти за качество при предоставяне на младежки услуги в България” да разработи самостоятелно т.нар. стандарт за „Младежки център“, въпреки че съществуващите младежките центрове функционират съобразно стандартите утвърдени от Съвета на Европа, а два от тях носят и Знак за качество. Това свидетелства за ниското ниво на координация между двете ведомства. Координация, която съгласно текстовете на Закона за младежта следва да е отговорност на Министерство на младежта и спорта.

 

 

13 май 2022 г. 23:19:23 ч.
nyfbg

Становище на Национален младежки форум - Част 2

С оглед на гореизложеното, предвид важността и необходимостта от осъществяването на качествена политика за младежта, която към момента рефлектира пряко върху 980 000 хил. български граждани (приблизително 1 на всеки 7) предлагаме:

  • Инициирането на задълбочена дискусия по отношение на структурата на Министерство на младежта и спорта с широко включване на заинтересованите страни в областта на младежката политика.
  • Анализ на възможностите за подобряване на институционалната координация по отношение на държавната политика за младежта в т.ч. и чрез трансфер на отговорности между съществуващите структури на държавната администрация и обединяване под шапката на един първостепенен разпоредител на структурите на държавната администрация отговорни за стратегическото планиране, програмиране и изпълнение, инфраструктура и международно сътрудничество в областта на политиката за младежта.

Считаме, че няма по-подходящ момент от Европейската година за младежта за иницииране на откровен разговор и решителни и ключови реформи, които да доведат до по-високо ниво на съгласуваност, ефективност и ефикасност в областта на държавната политика за младежта.