Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономическия университет – Варна

Проектът се внася по искане на ректора на Икономическия университет - Варна, въз основа на решение на академичния съвет на висшето училище в този смисъл (протокол от заседание на АС № 31 от 03.02.2022 г.).

Съгласно предложението на ректора институтът ще разработва и прилага иновации за развитие на туризма чрез научноизследователска дейност и инвестиции в модерна учебно-тренировъчна база и дигитална инфраструктура. С дейността си ще съдейства за създаване на свързаност и взаимодействие между науката, образованието и туристическия бизнес за комерсиализация на резултатите от научните изследвания; трансфер на технологии в туристическото обслужване и туристически маркетинг; разработване и внедряване на нови модели на туристически бизнес; прилагане на нови подходи за управление на туристически предприятия и дестинации; внедряване на съвременни информационни технологии в туризма и създаване на нови конкурентоспособни туристически продукти.

Необходимостта от създаване на института се мотивира от предизвикателствата пред развитието на глобалния и локалния туризъм, които изискват иновативни подходи и решения, каквито са ускорената дигитализация в бранша, възстановяването на туризма след пандемията, нуждата от балансирано регионално развитие и намаляване на сезонността, диверсификация на туристическите продукти, създаване и задържане на кадри с нужните компетентности.

В областта на туризма съгласно предложението се открива значимост и потенциал в множество аспекти на научно-приложната дейност: прилагане на иновации и намиране на иновативни управленски решения в туризма; създаване на нови продукти и бизнеси, включително чрез предоставяне на възможност на предприемачи от малкия и средния бизнес за концептуално разработване на нови продукти, тестването и внедряването им на пазара; консултантска дейност, разработване на стратегии и планове; мониторингова  дейност за наблюдение, анализ и оценка на данни за постигане на устойчиво развитие; образователна дейност с чуждестранни и външни експерти, изявени специалисти от практиката; провеждане на семинари и демонстрации на иновативни продукти и технологии в туризма; проектна дейност и създаване и развиване на партньорства с институти, образователни институции, бизнес организации в туризма, организации за дигитални технологии и др.


Дата на откриване: 28.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.5.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари