Обществени консултации

Наредба № 14 за летищата и летищното осигуряване

С проекта на наредба се въвеждат значителен брой изменения и допълнения на стандартите и препоръчителните практики на том първи „Проектиране на летища и летищни операции”, издание пето, от 9 юли 2009 г. и том втори „Вертолетни летища”, издание трето, от 9 юли 2009 г. на действащото към настоящия момент Приложение 14 „Летища” към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаванеи всички негови под приложения.

Обемът на измененията и допълненията на препоръчителните практики на том първи „Проектиране на летища и летищни операции” и том втори „Вертолетни летища” на действащото към настоящия момент Приложение 14 „Летища” към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, които следва да бъдат въведени в националното ни законодателство е съществен, поради което се предлага нов проект на наредба за летищата и летищното осигуряване. Промените са основно в:
 • обхвата на изискванията за технически характеристики на елементи от летищната инфраструктура, маркиране и монтиране на светлини на допълнителна площадка за обръщане в края на пистата за излитане и кацане;
 • обхвата на изискванията за размерите на крайните участъци за безопасност;
 • обхвата на изискванията към характеристиките на настилката на крайните участъци за спиране;
 •  обхвата на изискванията за маркировка на пистата за излитане и кацане и пътеките за рулиране;
 • въвеждане на разпоредби за автоматизирана система за визуално насочване при паркиране на самолет на местостоянка - A-VDGS;
 • въвеждане на разпоредби за маркиране и светлинно индикиране на вятърни електрогенератори;
 • обхвата на изискванията за резервен източник за електроснабдяване на аеронавигационни съоръжения;
 • обхвата на изискванията към участъците, свободни от препятствия, зоните за приземяване и излитане (TLOF), зоните за краен подход за излитане и кацане (FATO), участъците за безопасност, зоните за местостоянки за вертолети, защитни зони на местостоянките за вертолети и свързаните с тях въздушни и наземни пътеки за рулиране и маршрути за движение, като се въвеждат и изисквания за едновременни операции на вертолети;
 • обхвата на изискванията към вертолетни летища, издигнати над земната повърхност;
 • въвеждане на нови изисквания за определяне размера и характеристиките на зоната за краен подход за излитане и кацане;
 •  въвеждане на нови изисквания за монтиране на предпазни мрежи или платна около ръба на палубна вертолетна площадка;
 • въвеждане на нови изисквания за вертолетни летища на палубата на кораб с основна цел за обслужване на вертолети и разположени към носа или кърмата;
 • въвеждане на нови разпоредби за изграждане и маркиране на зони за обработване на товари с помощта на лебедка от вертолети;
 • въвеждане на нови изисквания за размера на обозначението за вертолетно летище на палубни вертолетни площадки;
 •  допълнителни изисквания към маркировката, съдържаща задължителни за изпълнение инструкции;
 • изменения на изискванията към маркировка на вертолетни летища за максимално допустимата маса, за максимално допустим диаметър на зоната за краен подход за излитане и кацане и за сектори за забранено кацане на повърхността на палубни вертолетни площадки;
 • обхвата на изискванията към аварийно-спасително и противопожарно оборудване и операции на вертолетни летища;
 • изменение и допълнение на наименования, части, дялове, глави, раздели и терминология;
 • въвежда се рамка за Държавна програма по безопасност и системите за управление на безопасността в сферата на авиационния транспорт;
 • обхвата в правата и задълженията на основните участници и разпоредбите, касаещи  обслужването на въздухоплавателни средства, безопасността на полетите и въздушното движение в гражданската авиация;
 • обхвата на изискванията за изграждане и поддържане на системи и съоръжения, свързани с обслужването на въздухоплавателни средства, безопасността на полетите и въздушното движение;
 • въвежда се изискване за съгласуване проекти за изграждане на съоръжения във връзка с безопасността на полетите.
 • обхвата на изискванията към изграждане и поддържане на инфраструктурата предназначена за използване от вертолети;
 • въвеждане на изисквания за летища за хидроплани, изградени върху водна повърхност;
 • въвеждане на изисквания за към аварийно-спасително и противопожарно оборудване и операции на летища за хидроплани;
 • обхват и наименования на инфраструктурни съоръжения на летищата.
 
 
Лице за контакти:
Михаил Божерянов,
Hлавeн инспектор в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация",
Тел:. 02/937 1054
E-mail: mbozheryanov@caa.bg
 
 


Дата на откриване: 19.9.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари