Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти

Мотивите за изготвяне на проекта са:

а) въвеждане изисквания на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17.04.2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО (ОВ, L 151 от 2019 г.) (Директива (ЕС) 2019/883) в българското законодателство и

б) привеждане в съответствие на наредбата с измененията и допълненията на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.).

Директива (ЕС) 2019/883 отменя Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (Директива 2000/59/ЕО) и изменя Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки. Изискванията на Директива (ЕС) 2019/883 са приведени в пълно съответствие с изискванията на конвенцията MARPOL и е необходимо да бъдат въведени в българското законодателство.

Наредбата се съобразява и с част от промените на ЗМПВВППРБ. Тези промени в закона са следните: 

1) премахване на разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и такива с регионално значение;

2) премахване на класификацията на пристанищните услуги според нужните за осъществяването им технология и организация на работа на услуги, за чието извършване е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения, и услуги, за чието извършване това не е необходимо;

3) приемане на текстове, в които понятието „собственик на пристанище“ е заменено с коректния от правна гледна точка израз „собственик на територията и пристанищната инфраструктура на пристанището“. Въвеждането на този термин произтича и от разпоредбите на чл. 92, ал. 1 и чл. 92а от ЗМПВВППРБ, според първата от които пристанището е съвкупност от акватория, територия и инфраструктура, а съгласно втората – акваторията винаги е изключителна държавна собственост, докато територията и пристанищната инфраструктура може да принадлежат на държавата, на община или на физически или юридически лица. Въвеждането на термина е и предвид спецификата на пристанищата за обществен транспорт в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/352, включващи терминали, чиято територия и пристанищна инфраструктура принадлежи на различни лица;

4) създаване в глава четвърта „Пристанища“ на ЗМПВВППРБ на раздел IIа „Специални правила за пристанищата за обществен транспорт, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата“ с чл. 106а – 106к;

5) намаляване на административната тежест върху гражданите и юридическите лица, вземайки под внимание следните факти: 

а) част от подлежащите на вписване в регистъра по чл. 92, ал. 5 от ЗМПВВППРБ обстоятелства се отразяват и в удостоверението за експлоатационна годност на съответното пристанище или пристанищен терминал (наименованието и видът на пристанището, съответно наименованието и предназначението на пристанищния терминал; собственикът на пристанищната територия и инфраструктура; пристанищните дейности и услуги, които се извършват на пристанището, съответно на терминала; общата площ на откритите и на покритите складове и общия обем на специализираните складове за наливни и насипни товари); 

б) винаги, когато заявената промяна на обстоятелства е свързана, както с вписване в регистъра по чл. 92, ал. 5 от ЗМПВВППРБ, така и с издаване на ново удостоверение за експлоатационна годност, вписването в регистъра се извършва след издаване на удостоверението, както изисква чл. 92, ал. 6 от ЗМПВВППРБ; 

в) към заявлението за вписване в регистъра на пристанищата и специализираните пристанищни обекти не се прилагат доказателства, различни от представените в производството по издаване на удостоверение за експлоатационна годност.

Във връзка с гореизложеното проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 предвижда:

1. Прецизиране на отделни разпоредби на наредбата - § 26 от проекта на наредба относно изменение на чл. 34, ал. 3 Наредба № 9; § 27 относно изменение на чл. 35, ал. 2 Наредба № 9; § 28 относно изменение на чл. 37, ал. 1, т. 3 Наредба № 9; § 29 относно изменение на чл. 40, ал. 1 Наредба № 9; § 37 относно изменение на чл. 54, ал. 1 Наредба № 9; 

2. Изменение на чл. 1, ал. 3 и чл. 116 от наредбата във връзка с изменението и допълнението на чл. 111а, ал. 1 и 3 от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

3. Промяна на чл. 2 от наредбата с цел привеждане в съответствие с текста на чл. 116 от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

4. Изменение на чл. 3, ал. 3 от наредбата: предложението е съобразено с разпоредбата на чл. 111а, 111б и 111в от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

5. Изменение на чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 1 от наредбата: предложението цели привеждане в съответствие с приетите текстове в ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.), в които понятието „собственик на пристанище” е заменено с коректния от правна гледна точка израз „собственик на територията и пристанищната инфраструктура на пристанището”;

6. Изменение на чл. 6 от наредбата: предложението е съобразено с отмяната на чл. 103а от ЗМПВВППРБ - премахване на разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и такива с регионално значение и разпоредбата на чл. 106а от ЗМПВВППРБ - създаване в глава четвърта „Пристанища” на ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) на раздел IIа „Специални правила за пристанищата за обществен транспорт, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата”;

7. Промяна на чл. 7 от наредбата: предложението е съобразено с отмяната на чл. 103а от ЗМПВВППРБ – премахване на разделението на пристанищата за обществен транспорт на такива с национално и такива с регионално значение и разпоредбата на чл. 106а от ЗМПВВППРБ - създаване в глава четвърта „Пристанища“ на ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) на раздел IIа „Специални правила за пристанищата за обществен транспорт, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общите правила за финансовата прозрачност на пристанищата”; с промяната на т. 2, б. „б” се отразява действителното актуално наименование на акта, към който нормата препраща; изменението на т. 4 цели прецизиране на текста във връзка с осигуряване безопасността на корабоплаването и опазване на околната среда;

8. Изменение на чл. 8 от наредбата: предложението е съобразено с отмяната на чл. 103а и разпоредбата на чл. 106а от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.), както и с информацията, съдържаща се в изготвен анализ на наличните данни за минималните дълбочини за периода 2016 - 2020 г., представен за ползване в дирекция „Речен надзор - Русе“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация”;

9. Изменение на чл. 10 от наредбата: предложението цели регламентиране на изискването стационарните хидротехнически съоръжения за приставане, престой и обработка на всички кораби да бъдат оборудвани с изправни спасителни средства (не по-малко от 2 спасителни кръга на всяко корабно място), а не само стационарните хидротехнически съоръжения за приставане, престой и обслужване на пътническите кораби или яхти, както е уредено в действащата Наредба № 9. Освен това се предвижда оградителни и ограничителни съоръжения и знаци за регулиране на движението на пътниците да се разполагат единствено при извършване на пристанищната услуга „обслужване на пътници”, а не както е регламентирано в действащата Наредба № 9: всички стационарни хидротехнически съоръжения за приставане, престой и обслужване на пътнически кораби или яхти да бъдат оборудвани с оградителни и ограничителни съоръжения и знаци за регулиране на движението на пътниците. Промяната е съобразена с добрите практики за осигуряване на бързи действия при възникване на инциденти;

10. Изменение на чл. 11 от наредбата: предложението цели прецизиране на текста във връзка с контрола, който се осъществява относно техническото състояние на плаващите хидротехнически съоръжения и тяхната безопасна експлоатация (т.е. регламентират се общите и специфичните изисквания, на които трябва да отговарят плаващите хидротехнически съоръжения); отмяната на ал. 4 е свързана с отмяната на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (обн., ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм., бр. 30 и 49 от 2009 г.);

11. Изменение на чл. 12 от наредбата: предложението е в съответствие с отмяната на чл. 103а и разпоредбата на чл. 106а от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

12. Изменение на чл. 19, 20 и 22 и чл. 24-25 от наредбата във връзка с регламентиране на изискванията за наличие на подходящи пристанищни приемни съоръжения, които да отговорят на нуждите на корабите, използващи обичайно пристанището без да предизвикват неоправдани забавяния на корабите; определяне на съдържанието на плановете за приемане и обработване на отпадъци от кораби – редът за тяхното изготвяне и преразглеждане; случаите на освобождаване за малките нетърговски пристанища, които се характеризират с рядък или слаб трафик само на плавателни съдове за отдих (предложението цели въвеждане изискванията на чл. 4 и 5 на Директива (ЕС) 2019/883); предложението е съобразено и с отмяната на чл. 103а и разпоредбата на чл. 106а от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

13. Създаване на нов чл. 20а относно устойчивото и съобразено с околната среда управление на отпадъците от кораби (предложението цели въвеждане изискванията на чл. 4, параграф 2, буква „г” на Директива (ЕС) 2019/883);

14. Изменение на чл. 21 от наредбата във връзка с регламентиране на посочената в плана за приемане и обработване на отпадъци от кораби система за покриване на разходите (предложението цели въвеждане изискванията на чл. 8 на Директива (ЕС) 2019/883 във връзка с прилагане на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/91 на Комисията от 21 януари 2022 г. за определяне на критериите за преценка дали даден кораб произвежда намалени количества отпадъци и управлява отпадъците си по устойчив и екологосъобразен начин в съответствие с Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета (OВ, L 15 от 24.01.2022 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/91);

15. Изменение на чл. 23 от наредбата; предложението е съобразено с обстоятелството, че в досиетата на пристанищата, които се поддържат в териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, голяма част от документите, свързани с експлоатационната им годност се съхраняват в оригинал. В тази връзка се предвижда броят на изискуемите екземпляри на проект на план за приемане и обработване на отпадъци от кораби, които се представят за одобряване от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” да се промени от два на три. По този начин първият одобрен екземпляр на план ще се съхранява в съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, вторият – при административния орган, одобрил плана за приемане и обработване на отпадъци от кораби, а третият ще се предава на заявителя;

16. Изменение на чл. 26 от наредбата във връзка с докладването и обмена на информация (предложението цели въвеждане изискванията на чл. 13 на Директива (ЕС) 2019/883);

17. Изменение на чл. 27 и 28 от наредбата: предложението цели привеждане в съответствие с приетите текстове в ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.), чрез които използваното в момента понятие „собственик на пристанище” се заменя с коректния от правна гледна точка израз „собственик на територията и пристанищната инфраструктура на пристанището” и отмяната на чл. 103а и разпоредбата на чл. 106а от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

18. Изменение на чл. 32 от наредбата: предложението цели прецизиране на разпоредбата и съобразяване с отмяната на чл. 103а и разпоредбата на чл. 106а от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

19. Изменение на чл. 42, ал. 2 от наредбата: предложението цели привеждане в съответствие с приетите текстове в ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.), в които понятието „собственик на пристанище” е заменено с коректния от правна гледна точка израз „собственик на територията и пристанищната инфраструктура на пристанището”;

20. Изменение на чл. 43, ал. 2 от наредбата: предложението цели привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 116 от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

21. Създаване на чл. 43а относно данните за обема и количеството на пасивно уловените отпадъци и реда за предоставянето им на Европейската комисия. (предложението цели въвеждане изискванията на чл. 8, параграф 7 на Директива (ЕС) 2019/883 във връзка с прилагане на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/92 на Комисията от 21 януари 2022 г. за определяне на правила за прилагането на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на методиките за данните от наблюдението и формата за докладване на пасивно уловените отпадъци (OВ, L 15, 24.1.2022) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/92);

22. Изменение на чл. 44 от наредбата: предложението цели прецизиране на разпоредбата с оглед промяната на чл. 11 от наредбата;

23. Изменение на чл. 47, ал. 1 от наредбата: предложението цели привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 116 от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) и съобразяване с отмяната на чл. 103а и разпоредбата на чл. 106а от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

24. Изменение на чл. 31 и 48 от наредбата с цел прецизиране на разпоредбите чрез посочване на относимите международни договори в областта на опасните товари, които са приложими във връзка с обучението на персоналa, извършващ товарно-разтоварни операции на опасни товари. В допълнение предложението за промяна на  чл. 31 и 48 е съобразено с констатациите на Европейската агенция по морска безопасност след извършен предварителен одит на Република България в периода 12-16 април 2021 г. по Схемата за одит на държава-членка на IMO (IMSAS);

25. Изменение на чл. 53, ал. 1 от наредбата: предложението цели привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 116 от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

26. Изменение на чл. 54 от наредбата: предложението цели привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 111а, ал. 1 и 3 от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.); отмяната на т. 7 в ал. 1 е във връзка с неприложимостта и липсата на необходимост за поставяне на леерни съоръжения за стационарните специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 2 и 3 и по чл. 111б, ал. 2 и 3 ЗМПВВППРБ;

27. Изменение на чл. 55 от наредбата; предложението цели привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 111а от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.); регламентиране на вида документ и лицето, което го издава в случаите, когато се определят изискванията, на които трябва да отговарят плаващите специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 2 и ал. 3 и по чл. 111б, ал. 2 и ал. 3 от ЗМПВВППРБ; отпадането на ал. 4 е свързано с отмяната на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (обн., ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм., бр. 30 и 49 от 2009 г.);

28. Изменение на чл. 57 от наредбата: предложението цели прецизиране на текста във връзка с осигуряване на безопасната експлоатация и упражняване на контрол относно техническото състояние на плаващите хидротехнически съоръжения и привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 111а, ал. 1 и 3 от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

29. Изменение на чл. 59 от наредбата: предложението цели привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 111а, ал. 1 и 3 от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) и е съобразено с информацията, съдържаща се в изготвен анализ на наличните данни за минималните дълбочини за периода 2016 - 2020 г., представен за ползване в дирекция „Речен надзор - Русе“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация”; предложението за изменение на ал. 5 цели прецизиране на текста във връзка с осигуряване на точна и коректна информация за безопасната експлоатация на специализираните пристанищни обекти;

30. Изменение на чл. 62, 63, 65, 67, 69-72 от наредбата; предложенията целят привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 116 от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) и съобразяване с отмяната на чл. 103а и разпоредбата на чл. 106а от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.); промяната на чл. 72 е в изпълнение на мерките от Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване и Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите (по-конкретно мерките от компетентността на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, посочени в Приложение № 5);

31. Изменение на чл. 74 от наредбата: предложението цели изпълнение на мерките от Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване и Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите (по-конкретно мерките от компетентността на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, посочени в Приложение № 5) и прецизиране на текста във връзка с осигуряване на безопасната експлоатация на плаващите хидротехнически съоръжения и предотвратяване на възникване на инциденти в следствие на лошо техническо състояние на плаващите хидротехнически съоръжения; съответно отмяната на ал. 5, т. 3 е във връзка с отмяната на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (обн., ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм., бр. 30 и 49 от 2009 г.);

32. Изменението на чл. 76, ал. 2, т. 1 е във връзка с отпадане основанието за събиране на държавна такса за съгласуване на изработените правила за сигурност на пристанището (терминала) съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

33. Изменение на чл. 77 от наредбата: предложението цели привеждане в съответствие с приетите текстове в ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.), в които понятието „собственик на пристанище” е заменено с коректния от правна гледна точка израз „собственик на територията и пристанищната инфраструктура на пристанището”;

34. Изменение на чл. 78 и 79 от наредбата: предложението цели усъвършенстване на разпоредбите във връзка с необходимостта в комисиите, определени със заповед на директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, в чийто район се намира пристанището, пристанищният терминал или специализираният пристанищен обект да участват и служители, които нямат контролни функции; по този начин се постига гъвкавост и се създава възможност да не бъдат възпрепятствани дейностите, свързани с издаването на удостоверения за експлоатационна годност, поради липса на достатъчен брой инспектори, които изпълняват функции по контрол на експлоатационната годност;

35. Изменение на чл. 81, 83, 88 и 91 от наредбата: предложението цели привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 116 от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) и съобразяване с отмяната на чл. 103а и разпоредбата на чл. 106а от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

36. Изменение на чл. 97, 99 и 103 от наредбата: предложението предвижда прецизиране на текста и уеднаквяване на терминологията в наредбата по отношение на израза „отпадъци от кораби” и съобразяване с отмяната на чл. 103а и разпоредбата на чл. 106а от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.); предложението за добавяне на нова т. 11 в ал. 3 на чл. 103 цели да бъде въведен контрол за спазване изискванията на Наредба № 8 от 27 април 2020 г. за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата;

37. Изменение на чл. 102 от наредбата: предложението цели усъвършенстване на разпоредбата във връзка с необходимостта в комисиите, определени със заповед на директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация” и капитан на пристанището, да извършат целева проверка на експлоатационната годност на пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект, да участват и служители, които нямат контролни функции; по този начин се постига гъвкавост и се създава възможност да не бъдат възпрепятствани дейностите, свързани с извършването на целевата проверка;

38. Изменение на чл. 106 и 109 от наредбата: предложението е във връзка с привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 116 от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) и съобразяване с отмяната на чл. 103а и разпоредбата на чл. 106а от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

39. Отмяна на чл. 112 от наредбата: предложението е съобразено с обстоятелството, че Директива (ЕС) 2019/883 не регламентира изискването за ежегодно представяне на Европейската комисия на информацията за случаите на освобождаване от заплащане на такси за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност (такова изискване беше определено в чл. 9, параграф 2 от отменената Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари);

40. Отмяна на чл. 113 от наредбата: предложението е свързано с отмяната на Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (ОВ, L 332 от 28.12.2000 г.), изменена с Директива 2002/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. (ОВ, L 324 от 29.11.2002 г.), Директива 2007/71/ЕО на Комисията от 13 декември 2007 г. (ОВ, L 329 от 14.12.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. (ОВ, L 311 от 21.11.2008 г.) и по-конкретно липсата на идентичен текст относно докладване по чл. 17, параграф 1 от Директива 2000/59/ЕО в Директива (ЕС) 2019/883;

41. Изменение на чл. 115-123 от наредбата (Раздел IX. „Административнонаказателни разпоредби“) с оглед определяне правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно директивата (предложението цели въвеждане изискванията на чл. 16 на Директива (ЕС) 2019/883); привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 116 ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.); привеждане в съответствие с приетите текстове в ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.), чрез които използваното в момента понятие „собственик на пристанище“ се заменя с коректния от правна гледна точка израз „собственик на територията и пристанищната инфраструктура на пристанището“ и съобразяване с текста на чл. 103а и чл. 106а ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.);

42. Въвеждане на определения за „пристанищно приемно съоръжение”, „плавателен съд за отдих” и „непряка такса” в Допълнителните разпоредби на Наредба № 9;

43. Изменение на Приложение № 1 към чл. 20, ал. 3 от Наредба № 9 (предложението цели въвеждане на „Приложение 1: Изисквания за плановете за приемане и обработка на отпадъците” на директивата);

44. Създаване на Приложение № 1а към чл. 21, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 (предложението цели въвеждане на „Приложение 4: Категории разходи и нетни приходи, свързани с експлоатацията и управлението на пристанищните приемни съоръжения” на директивата);

45. Изменение на Приложение № 2 към чл. 62, ал. 1 от наредбата: съдържанието на приложението е съобразено с изменението на чл. 116, ал. 2 от ЗМПВВППРБ (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.).

Проектът на нормативен акт по отношение на промените, свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2019/883, е изготвен в изпълнение на мярка          № 101 от Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 17 на Министерския съвет от 21 януари 2022 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., изм. бр. 41 от 2021 г.) е изготвена Таблица за съответствие с Директива (ЕС) 2019/883. Таблицата за съответствие съдържа анализ за съответствие на проекта на наредба с относимото право на Европейския съюз – Директива (ЕС) 2019/883 и е публикувана на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации. Проектът на наредба е съгласуван и в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

В изпълнение на изискванията на чл. 5 „Планове за приемане и обработка на отпадъците”, параграф 2, буква „д” – изречение второ от Директива (ЕС) 2019/883, предложени за въвеждане с промяната на чл. 26, ал. 2 на Наредба № 9, конкретни данни за пристанищните приемни съоръжения трябва да се предоставят на корабните оператори и на обществеността, както и да се актуализират, чрез националната система, част от Европейска платформа за обмен на морска информация между морските администрации на държавите-членки на ЕС (SafeSeaNet). В националната система SafeSeaNet понастоящем не съществува нарочен модул за целта. Такъв трябва да бъде разработен по хармонизиран за държавите-членки начин, за което ще е необходим финансов ресурс от държавния бюджет. Конкретният финансов разчет на нужните средства за разработването на модула ще бъде съобразен с техническите насоки на Европейската комисия към държавите-членки.

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти и доклада към него и да представят писмени предложения или становища в 14-дневен срок от публикуването им. Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта на акт е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с приключване на процедура за нарушение № 2021/0162 за неизпълнение на задължения по Директива (ЕС) 2019/883, като е съобразено, че е необходимо да се осигури прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/91 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/92, които се прилагат пряко считано от 14 февруари 2022 г. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената към този доклад справка.

Проектът на НИД на Наредба №9 трябва да бъде публикуван за повторно обществено обсъждане в 14-дневен срок, на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, тъй като:

а) проектът е свързан с приключване на процедура за нарушение № 2021/0162 срещу Република България за неуведомяване на Комисията по отношение на мерките за пълно транспониране на Директива 2019/883

б) проектът е бил публикуван вече на интернет страницата на министерството и на Портала за обществени консултации в периода 21.6.2021 г. – 21.7.2021 г.;

в) промените в настоящия проект спрямо публикувания през 2021 г. са малко и несъществени.

 

Лица за контакт:

 

Eлеонора Караколева

Старши експерт, дирекция МНРК, ИА „Морска администрация”

Телефон: 0700 10 145

e-mail: Eleonora.Karakoleva@marad.bg

 

Силвина Бакърджиева

Главен експерт в дирекция ППУ, ИА „Морска администрация”

Телефон: 0700 10 145

e-mail: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg


Дата на откриване: 19.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 3.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 април 2022 г. 11:14:27 ч.
akmail

Плавателен съд за отдих

Възразявам срещу формулировката на предлаганото ново определение за "плавателен съд за отдих", поради следното:

- в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета с ПМС № 388 от 30.12.2015 г., се съдържа определение за "плавателен съд за отдих", така че това понятие има вече утвърдено правно значение;

- в чл. 37, ал. 1 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. относно прилагането на ЗНА изрично е указано, че думи и изрази с утвърдено правно значение трябва да се използват в един и същ смисъл във всички нормативни актове.

С оглед на горното смятам, че ако е наложително да се даде определение за "плавателен съд за отдих" в Наредба № 9, то трябва да се напише, че този израз има смисъла по §1, ал. 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, приета с ПМС № 388 от 30.12.2015 г.

 

 

03 май 2022 г. 10:55:59 ч.
Jelez_1972

Предложения за допълнения

  1. Предвид изпълнението на контрола по чл. 3, считам че е необходимо в чл.4 да се предвиди осигуряването на достъп на служителите по контрола до всички обекти, на които е възможно швартоването и приставането на плавателни средства, в това число и на тези, които не са регистрирани по надлежния ред;
  2. В чл. 22, ал. (1), т. 2  следва да се предвиди възможността плановете за отпадъци от кораби да се изготвят и от оператора на пристанището, съгласувано със собственика, тъй като някои от пристанищата по чл. 107-109 от Наредбата са отдадени дългосрочно под наем и собствениците нямат компетенциите и възможностите за изготвяне на такива планове;
  3. Чл. 25, ал. (1), т. 6 - да се допълни уточнението "ако само такива кораби с техника за третиране на борда посещават съответното пристанище";
  4. В чл. 28, ал. (3), т.2 следва да се предвиди възможността технологичният план да се изготвя и от оператора, съгласувано със собственика, тъй като някои от пристанищата по чл. 107-109 от Наредбата са отдадени дългосрочно под наем и собствениците нямат компетенциите и възможностите за изготвяне на такива планове;
  5. Аналогично на чл. 22 и чл. 28 предлагам в чл. 42, ал. (2) да се добави и оператора;
  6. Аналогично на чл. 22 и чл. 28 предлагам в чл. 43 а, ал. (1) да се добавят и операторите;
  7. Предлагам в чл. 65 ал. (1) - да се добави точка 7 "адрес на управление";
  8. Считам, че в чл.70, ал. (1) след текста чл.116, ал. 2 е редно да се добави т. 2 и т. 3;
  9. От записаното в предложението за промяна излиза, че за обектите след 2000 г. не се изискват документи за въвеждане в експлотация и затова предлагам в чл.72, ал. (1), т.3 - да се добави запетая в края на изречението и да следва пояснението, че "справката за строежи след 2000 година се извършва по служебен път";
  10. Аналогично на чл.72 в чл.74, ал. (3), т.1 - да се добави запетая в края на изречението и да следва пояснението, че "справката за строежи след 2000 година се извършва по служебен път";