Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Със законопроекта се предприемат мерки за осигуряване осъществяването на функциите по Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31 октомври 2017 г.) от европейските делегирани прокурори, които ще са обособени в самостоятелна организационна структура в прокуратурата. За осигуряване на добри условия на труд и работна среда с акт на Министерския съвет ще бъде предоставена на Висшия съдебен съвет подходяща сграда за дейността на европейските делегирани прокурори, където ще бъдат обособени самостоятелни регистратура и деловодство съобразно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната информация. Необходимите средствата за осъществяване на дейността на европейските делегирани прокурори ще се осигуряват от бюджета на съдебната власт. Степента на разпоредител с бюджет на ръководителя на структурата на европейските делегирани прокурори ще бъде определена от пленума на Висшия съдебен съвет. Също така на законово ниво се създават гаранции за провеждане на ясна и прозрачна процедура за конкурентен подбор за определяне на кандидати за членове на националното бюро в Евроюст, които да отговорят на изискването на Регламент (ЕС) 2018/1727 относно Агенцията на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие и за отмяна на Решение № 2002/187/ПВР и Решение № 2009/426/ПВР на Съвета - „в националните бюра да се определят професионалисти с доказано високо ниво на дългогодишен практически опит в областта на наказателното правосъдие (чл. 7, параграф 6).


Дата на откриване: 15.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 29.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари