Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Проектът на акт е разработен въз основа на планираните средства в държавния бюджет за 2022 г. за повишаване възнагражденията на педагогическите специалисти от 01.04.2022 г. и достигането им до 25% над средната брутна работна заплата за страната. В изпълнение на тази цел със Закона за държавния бюджет на Република България за
2022 г. са увеличени средствата за предучилищното и училищното образование с
239 млн. лв. Повишаването на възнагражденията е една от основните мерки за преодоляване недостига на педагогически специалисти и мотивиране на младите хора да изберат учителската професия.

Новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти са договорени с подписания на отраслово ниво Анекс № Д01-44 от 04.04.2022 г. към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (КТД) Д01-197 от 17.08.2020 г. Проектът предвижда новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти да влязат в сила от 01.04.2022 г., въз основа на увеличението на средствата по стандарти за предучилищно и училищно образование със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. в сила от 01.04.2022 г.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда е публикуван на интернет страницата на Министерството на образованието и науката и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет, заедно с мотивите към него за срок от 14 дни.

Мотивите за прилагането на срока по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове са свързани с необходимостта от издаването на Наредбата в кратки срокове, за да могат да бъдат изплатени увеличените възнаграждения на педагогическите специалисти до края на м. април 2022 г. След приключването на извънредната епидемична обстановка учителите работят при увеличено натоварване за преодоляване последиците от обучението от разстояние в електронна среда, поради което своевременното увеличение на трудовите им възнаграждения ще допринесе за мотивирането им при изпълнението на служебните им ангажименти.


Дата на откриване: 14.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 април 2022 г. 21:04:12 ч.
Aziti

Организационна психология

Може би трябва да се погледне отново в учебниците по организационна психология, защото училището е един вид организация.

Докато работата по проекти и програми "колидира" с работата по длъжностна характеристика, наливането на средства не води и няма да доведе до мотивация на персонала. Аз лично очаквам увеличението на заплатите (, което ще бъде изядено от инфлацията), да доведе както и в миналото до демотивация на пресонала, междуличностни вражди и намаляване на качеството на образованието за сметка на децата.