Обществени консултации

Наредба № 7 за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега

Приложено, представям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение на Наредба № 7 от 23.05.2001 г.за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега.

Промените на наредбата са свързани с изпълнение на Заповед № I з – 2011 от 02.08.2011г. на министъра на вътрешните работи за създаванена междуведомствена работна група със задача изготвяне на проект на подзаконов нормативен акт и/или изменение на действащите такива с цел транспониране на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г., относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата на държавите-членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО (Директива 2010/65/ЕС) и за въвеждане на електронна обработка на документи за предоставяне на свободна практика и даване на разрешение за отплаване на корабите, посещаващи българските пристанища.

Във връзка с изпълнение на Заповед № I з – 2011 от 02.08.2011г. на министъра на вътрешните работи междуведомствената работна група изготви проект на нова Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване и проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега. Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване е обнародвана в ДВ. бр. 67 от 31.8.2012г.
 
Новият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 предвижда както следва:
1. актуализиране на действащите текстове на наредбата;
2. с оглед процесуална икономия отмяна на разпоредби, които са регламентирани в новата Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, и
3. отмяна на Раздел XI „Особен режим за посещение на нефтени танкери”.
Предложените промените се налагат, поради обстоятелството, че в действащия текст на Наредба № 7 са цитирани наименования на международни договори, които не са изписани в съответствие с изискванията на Указ 883 за прилагане на Закона за нормативните актове (обн. ДВ. бр.39от 1974г.,доп. ДВ. бр.7от 1978г.,доп. ДВ. бр.57от 1980г.,изм. ДВ. бр.46 от 2007г.). В допълнение, от последното изменение на Наредба № 7 през 2010г., има промени и в Наредба № 5 от 1.09. 2004 г. за корабните документи (обн., ДВ. бр. 88 от 2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 11 от 2011 г.), които изменения имат отношение към видовете корабни сертификати и документи, изисквани за проверка от Изпълнителнаагенция „Морска администрация”, посочени в Приложение № 2 към чл. 23. Във връзка с приемането на Постановление № 210 от 27 август 2008 г. за преобразуване на Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация” (обн., ДВ. бр.78 от 2008г.) навсякъде в проекта на наредба думите „Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” са заменени с „Изпълнителна агенция „Морска администрация”.
Относно предложената отмяна на чл. 7и 8:
Отмяната се налага с оглед на обстоятелството, че в чл. 6 входният и изходният граничен контрол се предлага да се извършва съгласно Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване. Аналогична разпоредба на чл. 8 от наредбата, който се предлага да отпадне, се съдържа в чл. 11 от Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване.
Относно предложената отмяна на чл. 11-14:
Паспортно-визовият контрол, митническият надзор и контрол на преминаващите през пристанищата лица, стоки, транспортни средства и придружаващите ги документи, даващи право на внос или износ, здравният контрол на лицата, преминаващи през пристанищата и ветеринарномедицинският контрол и карантина на преминаващите през пристанищата живи животни или товари от животински произход и фитосанитарният контрол и карантина на растенията се регламентират подробно в чл. 16-19 на Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване.
Относно предложената изменение на чл. 18 и отмяна на чл. 19:
Предлага се в наредбата заформалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанище на Република България да се препрати към Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, в която подробно е разписана информацията, която се предоставя за пристигащите кораби.
Промените в чл. 7,8, 11 – 14,18 и 19 са свързани с включването на аналогични текстовете в Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване. Промените целят процесуална икономия и спазване на принципа за липсата на идентични норми в различни нормативни актове.
Отмяната на Раздел XI е свързана с влизането в сила на Регламент (ЕС) № 530/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни нефтени танкери (L 172 от 30 юни 2012 г.). Регламентът цели да се създаде ускорена схема за въвеждане прилагането на изискванията за двукорпусна или еквивалентна конструкция на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с Протокола към нея от 1978 г., в актуалната й версия; към еднокорпусните нефтени танкери и да забрани превозването към или от пристанища на държавите-членки на тежки нефтопродукти в еднокорпусни нефтени танкери. Регламентите имат пряко приложение и не следва да се въвеждат в българското законодателство.
 
 
Лице за контакти:
Силвина Бакърджиева
Старши експерт в дирекция "ЕС, международни отношения и проекти",
Изпълнителна агенция "Морска администрация",
Тел.: 930-09-34


Дата на откриване: 18.9.2012 г.
Целева група: Академична общност
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.10.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари