Обществени консултации

Проект на Наредба № 15 от 2022 г. за предаване и приемане на отпадъци от кораби

Мотивът за изготвяне на проект на Наредба № 15 от 2022 г. за предаване и приемане на отпадъци от кораби е въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета от 17.04.2019 г. относно пристанищните приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби, за изменение на Директива 2010/65/ЕС и за отмяна на Директива 2000/59/ЕО (ОВ, L 151 от 2019 г.) (Директива (ЕС) 2019/883) в българското законодателство и определяне на условията и реда за предаване и приемане на отпадъци от всички кораби, които посещават пристанищата (морски и речни) на Република България, независимо от знамето, под което плават.

Директива (ЕС) 2019/883 отменя Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 година относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари (Директива 2000/59/ЕО) и изменя Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки.

Основната цел на Директива 2000/59/ЕО беше да се съвместят интересите относно доброто функциониране на морския транспорт с тези относно опазването на морската среда и прилагането на Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с протокол от 1978 г. (конвенцията MARPOL) и с протокол от 1997 г., съставена в Лондон на 2 ноември 1973г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.), ратифицирана със закон, (обн., ДВ, бр. 94 от 2004 г.).

Директива 2000/59/ЕО допринесе за нарастване на обема на предаваните в пристанищните приемни съоръжения отпадъци като гарантира, че корабите дават принос към разходите за тези съоръжения, независимо дали в действителност използват тези съоръжения и имаше основно значение за намаляването на изхвърляните в морето отпадъци, както беше констатирано в оценката на директивата, извършена в рамките на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (оценка по REFIT).

На следващо място, оценката по REFIT показа още, че Директива 2000/59/ЕО не е била напълно ефективна поради несъответствия с рамката на конвенцията MARPOL и поради това, че държавите членки са прилагали различни начини на тълкуване на ключови понятия от директивата като например адекватността на съоръженията, предварителното уведомяване за отпадъци, задължителното предаване на отпадъци в пристанищни приемни съоръжения и освобождаванията за корабите, извършващи редовни превози. Вследствие оценката по REFIT и с оглед намаляване на административната тежест, както за пристанищата, така и за техните ползватели, Директива 2000/59/ЕО е отменена с Директива (ЕС) 2019/883.

Изискванията на Директива (ЕС) 2019/883 са приведени в пълно съответствие с изискванията на конвенцията MARPOL и е необходимо да бъдат въведени на систематичното им място в българското законодателство. За целта със                  Заповед № РД-08-163/12.06.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше създадена междуведомствена работна група със задача транспониране в националното законодателство на Директива (ЕС) 2019/883.             Междуведомствената работна група приключи своята работа в срок като предложи поради множеството и съществени промени в действащата Наредба № 15 от 28 септември 2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари, последната да бъде отменена и да бъде приета приложената към този доклад Наредба № 15 от 2022 г. за предаване и приемане на отпадъци от кораби.

Проектът на Наредба № 15 от 2022 г. за предаване и приемане на отпадъци от кораби определя условията и реда за предаване и приемане на отпадъци от всички кораби, които посещават пристанищата (морски и речни) на Република България, независимо от знамето, под което плават и регламентира извършването на контролни проверки на корабите, посещаващи българските морски и речни пристанища.

Във връзка с гореизложеното проектът на Наредба № 15 от 2022 г. за предаване и приемане на отпадъци от кораби предвижда:

1. Създаването на Раздел I. „Общи разпоредби” с чл. 1-2; Раздел II. Уведомяване и ред за предаване на отпадъци от кораби в морски пристанища” с чл. 3-7; Раздел III. „Уведомяване и ред за предаване на отпадъци от кораби в речни пристанища” с чл. 8-10; Раздел IV. Условия за събиране и транспортиране на отпадъци от кораби” с чл. 11-27; Раздел V. Контролни проверки на корабите, посещаващи българските морски пристанища с чл. 28-30 и Раздел VI. „Контролни проверки на корабите, посещаващи българските речни пристанища” с чл. 31-33, като разпоредбите на наредбата са обособени в тридесет и три члена, допълнителни разпоредби и три приложения.

2. В приложното поле на наредбата са включени всички кораби, които посещават пристанищата (морски и речни) на Република България, независимо от знамето, под което плават, с изключение на корабите, извършващи пристанищни услуги по смисъла на чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата (ОВ, L 57 от 2017), военните, гранично-полицейските и държавните кораби, както и военноморските плаващи технически средства, посещаващи пристанищата на Република България, освен в случаите, когато се използват за търговски цели. По този начин се въвежда изискването на чл. 1, чл. 3, параграф 1 и чл. 11 на Директива (ЕС) 2019/883.

3. Задължително подаване на предварително уведомление за предаване на отпадъци от кораби в пристанищни приемни съоръжения съгласно чл. 32 от Наредбата за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване за всеки кораб с бруто тонаж 300 тона и повече, посещаващ морско пристанище на Република България (въвеждане изискванията на чл. 6, параграф 1 и параграф 3 на Директива (ЕС) 2019/883).

4. Задължение на капитана, корабния агент или корабния мениджър на кораб да подава информация относно вида и обема на корабните отпадъци на борда на кораба, в момента на пристигане в речно пристанище на Република България по реда на чл. 36д, ал. 1, т. 6 от Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване (чл. 8 от проекта на Наредба № 15).

5. Задължение на капитана на кораб, посещаващ българско морско пристанище, преди отплаване да осигури предаването на всички отпадъци, превозвани на борда на кораба; задължение на оператора на пристанищната услуга за приемане на отпадъци от кораби, задължение на администрацията на морското пристанище да попълва вярно и точно „Разписка за приети отпадъци от кораби”, която да предоставя без необосновано забавяне на капитана на кораба и възможността, предоставена на инспекторите на Изпълнителна агенция „Морска администрация” да разрешават отплаване при определени условия (въвеждане изискванията на чл. 7 на Директива (ЕС) 2019/883 във връзка с прилагане на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/89 на Комисията от 21 януари 2022 г. за определяне на правила за прилагането на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метода, който да се използва за изчисляването на достатъчния капацитет за съхранение на борда (OВ L  15, 24.1.2022)(Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/89).

6. Задължение на капитана на кораб, посещаващ българско речно пристанище, преди отплаване да осигури предаването на всички отпадъци разделно в зависимост от техния вид, съгласно изискванията на глава десета „Предотвратяване замърсяването на водите и отстраняване на отпадъците, образувани на борда на корабите“ от Правилата за плаване по река Дунав, приети с Постановление № 154 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ. бр. 67 от 2020 г.). (чл. 9 от проекта на Наредба № 15).

7. Регламентиране на реда за освобождаванията от задължението за предаване на отпадъци от кораби (осигуряване съответствие с изискванията на чл. 9 на Директива (ЕС) 2019/883) и докладването към Европейската комисия на информация за тези освобождавания по електронен път.

8. Определяне на случаите, при които инспекторите на Изпълнителна агенция „Морска администрация” могат да разрешат отплаване на кораб, посещаващ българско речно пристанище, без да е изпълнено условието, посочено в чл. 9, ал. 1 от проекта на наредба (чл. 10 от проекта на Наредба № 15).

9. Диференциране на условията за събиране и транспортиране на отпадъци от кораби (морски кораби и кораби, плаващи по вътрешни водни пътища) (чл. 11-27 от проекта на Наредба № 15).

10. Създаване на гаранция, че всяка страна, участваща в предаването или приемането на отпадъци от кораби, може да търси обезщетение за вреди, причинени от необосновано забавяне при предаването или приемането на отпадъци от кораби (въвеждане изискванията на чл. 4, параграф 5 на Директива (ЕС) 2019/883).

11. Гарантиране на предаването на отпадъците, превозвани на борда на кораба в пристанищното приемно съоръжение в съответствие с приложимите норми за изхвърляне, предвидени в конвенцията MARPOL (въвеждане изискванията на чл. 7, ал. 1 от Директива (ЕС) 2019/883).

12. Регламентиране на реда за извършване на контролни проверки на корабите, посещаващи българските морски пристанища в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/90 на Комисията от 21 януари 2022 г. за определяне на правила за прилагането на Директива (ЕС) 2019/883 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подробните елементи на основания на риска механизъм на Съюза за целеви подбор на кораби за проверка (OВ L 15, 24.1.2022) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/90), в това число  предоставянето на информация за извършените проверки на кораби по реда на чл. 30 от наредбата незабавно в базата данни на европейската информационна и комуникационна система THETIS-EU (въвеждане изискванията на чл. 14 във връзка с чл. 11 на Директива (ЕС) 2019/883).

13. Определяне на реда за извършване на контролни проверки на корабите, посещаващи българските речни пристанища (чл. 31-33 от проекта на Наредба № 15).

14. Прецизиране на понятията „отпадъци от кораби”, „редовни посещения в пристанище” и „чести посещения в пристанище” и добавяне на определения за „пасивно уловени отпадъци” „остатъци от товари”, „достатъчен капацитет за съхранение”, „редовни превози”, „GISIS”, „отработени масла” и „сантинни води” в Допълнителните разпоредби на Наредба № 15.

15. Създаване на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 от Наредба № 15 (въвеждане Приложение 3: Стандартен формат на потвърждението за приемане на отпадъци, на директивата).

16. Създаване на Приложение № 2 към чл. 7, ал. 4 от Наредба № 15 (въвеждане Приложение 5: Удостоверение за освобождаване съгласно член 9 във връзка с изискванията по член 6, член 7, параграф 1 и член 8 от Директива (ЕС) 2019/883 в пристанище (пристанища).

17. Създаване на Приложение № 3 към чл. 13 с оглед предоставяне на информация за предадени корабни отпадъци.

Проектът на нормативен акт по отношение на промените, свързани с транспонирането на Директива (ЕС) 2019/883, е изготвен в изпълнение на мярка № 100 от Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение № 17 на Министерския съвет от 21 януари 2022 г.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., изм. бр. 41 от 2021 г.) е изготвена Таблица за съответствие с Директива (ЕС) 2019/883. Таблицата за съответствие съдържа анализ за съответствие на проекта на наредба с относимото право на Европейския съюз – Директива (ЕС) 2019/883, и е публикувана на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации. Проектът на наредба е съгласуван и в рамките на Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба, а приемането на наредбата не оказва въздействие и върху държавния бюджет.

 

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба, заедно с доклада към него, е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта на Наредба № 15 от 2022 г. за предаване и приемане на отпадъци от кораби и доклада към него и да представят писмени предложения или становища в 14-дневен срок от публикуването им. Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане на проекта на акт е взето в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове и във връзка с приключване на процедура за нарушение № 2021/0162 за неизпълнение на задължения по Директива (ЕС) 2019/883, като е съобразено, че е необходимо да се осигури прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/89 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/90, които се прилагат пряко считано от 14 февруари 2022 г. Резултатите от проведеното обществено обсъждане са отразени в приложената към този доклад справка.

 

 

Лица за контакти:
Елеонора Караколева,
Старши експерт,
ИА „Морска администрация“,
E-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg,
Тел.: 0879 829735;

Силвина Бакърджиева,
Главен експерт,
ИА „Морска администрация“,
E-mail: silvina.bakardzhieva@marad.bg,
Тел.: 0879 8297216

 


Дата на откриване: 14.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари