Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието

 

С проекта се цели привеждане на нормативните актове, приети от Министерския съвет в съответствие с новата структура на Министерския съвет, осигуряване на ефективно функциониране на администрацията в министерството, както и подобряване на организацията на работа в него.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Правни дейности и законодателство на

 Европейския съюз“, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 VTodorova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 1.4.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.5.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 април 2022 г. 09:46:53 ч.
Санто3

УП на МЗм

1. Предлагам: В чл. 30, т.25 от проекта на УП на МЗм, да отпадне терминът "определяне на държавната политика", като се замени по възможност с термина "изпълнение на дейността" или подобен.

Мотиви: Чл. 30,  т. 25 от проекта на УП на МЗм е в противоречие с чл. 154, ал. 1 от Закона за горите. Съгласно ЗГ, ако се подпомага министъра в областта на държавната политика, то следва да е от ИАГ. Така предложеният термин свързан с "определяне на държавната политика" е в противоречие и с мотивите в проекта на доклада, където е посочено, че следва ИАГ, да премине към МС, вече като ДАГ, което още повече мотивира липсата на горски политики в Дирекция ТДДП;

 

2. Предлагам: В чл. 30, т. 29 от проекта на УП на МЗм, да отпадне терминът „съгласува“.

Мотиви: С участието на термина „съгласува“, се постига противоречие между функциите на Дирекция ТДДП и Дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“. Функциите по съгласуване и изразяване на становища по отношение на проекти на нормативни актове, в т.ч. и в областта на горското и ловното стопанство са изцяло в приоритетите на Дирекция ПДЗЕ. Тази дирекция от своя страна може да изиска становище и мнения от други дирекции в МЗм.

Дирекция ТДДП има пряко отношение, към стопански субекти, които стопанисват горски територии и имущество, като са заинтересовани от едни или други текстове в нормативната уредба. С подобен съгласувателен режим се създава неравнопоставеност, между отделните собственици, в случая на горски територии, което е в разрез с възприетите норми за равнопоставеност между отделните собственици.

От друга страна е възможно представители на дирекция ТДДП, като заинтересовани да участват в сформирани за целта работни групи, с цел разработване на проекти на нормативни документи, но без да притежават съгласувателен или друг санкционен режим, който би предизвикал явна възможност за прокарване на едноличен интерес. Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за собствеността, „всички видове собственост се ползуват с еднакви възможности за развитие и закрила“.

 

3. Предлагам: В чл. 3, ал. 1 от проекта на УП на МЗм, да отпаднат следните термини „горското стопанство“ и „провежда държавната политика за безопасността на храните“.

Мотиви: В чл. 3, ал. 1, е посочено, че „Министърът на земеделието, наричан по-нататък „министърът“, е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горското стопанство, рибарството и аквакултурите и провежда държавната политика за безопасността на храните в съответствие с действащото законодателство“. Този текст противоречи на мотивите в проекта на доклада, където ясно се казва, че основните причини за изменението на УП са свързани с Предприемане на действия за изпълнение на Решение № 892 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за подготовката на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт. Съгласно т. 1.1. от същото, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ преминава към Министерството на финансите, а съгласно т. 1.2. от него, Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителната агенция  по горите преминават към Министерския съвет. Това налага преструктуриране на дирекции на Министерството на земеделието и съответните промени в осъществяваните от тях функции. Предвиждат се структурни промени за по-ефективно управление, което ще доведе до намаляване на числеността на администрацията на министерството с 15 %. При запазване на тези термини в УП на МЗм, след промяна на съответните закони и отделянето на тези институции, ще се наложи повторна промяна на устройственият правилник на министерството. В случаите на очаквани структурни промени, практиката показва, че е най-прагматично да се извършат необходимите промени, чрез промяна в нормативната уредба, Постановление на Министерски съвет и едва след тогава да се променя УП на съответното министерство, като това гарантира, актуалност.

07 април 2022 г. 10:43:00 ч.
Генчо Димитров

съответствие на проекта с изискванията на НМИМИС

Във връзка с провежданото обществено обсъждане на проект на новия Устройствен правилник на Министерство на земеделието, при прегледа на проекта и анализа на съответствието му спрямо изискванията на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС) се идентифицират три несъответствия:

  1. Проектът на нов Устройствен правилник не предвижда длъжността „служител по мрежова и информационна сигурност“, който да е натоварен с изпълнение на функциите и задълженията, посочени в Приложение № 6 на Наредба за минималните изисквани за мрежова и информационна сигурност. Определянето на такъв служител е задължение на министъра по силата на чл. 3, ал. 2 от наредбата;
  2. Същевременно с несъответствието по т.1 по-горе, в чл. 25 на проекта на Устройствен правилник на Дирекция „Административно, информационно и комуникационно обслужване“ са определени функции и задачи, посочени в Приложение № 6 на НМИМИС като функции и задачи на служителя по мрежова и информационна сигурност. Това противоречи на логиката и изискванията и на НМИМИС, и на стандарта ISO/IEC 27001, тъй като се смесват функциите на оператор, администратор и контрол, което води до конфликт на интереси.
  3. Съществена част от ключови функции и задачи на служителя по мрежова и информационна сигурност, определени в Приложение № 6 на НМИМИС, въобще не са възложени в проекта на Устройствен правилник - нито на Дирекция „Административно, информационно и комуникационно обслужване“, нито на друго административно звено на Министерство на земеделието. Ето някои от тях, цитирани от НМИМИС, Приложение № 6:

1. Ръководи дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, и целите, заложени в политиката на Субекта по чл. 4.

3. Следи за спазването на вътрешните правила по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 6 и прилагането на законите, подзаконовите нормативни актове, стандартите, политиките и правилата за мрежовата и информационната сигурност.

5. Ръководи периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната сигурност.

8. Организира проверки за актуалността на плановете за справяне с инцидентите и плановете за действия в случай на аварии, природни бедствия или други форсмажорни обстоятелства. Анализира резултатите от тях и организира изменение на плановете, ако е необходимо.

10. Следи за акуратното водене на регистъра на инцидентите.

11. Уведомява за инциденти съответния секторен екип за реагиране на инциденти с компютърната сигурност в съответствие с изискването на чл. 31, ал. 1 (уведомяване за инциденти) от тази наредба.

12. Организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната сигурност за откриване на причините за тях и предприемане на мерки за отстраняването им с цел намаляване на еднотипните инциденти и намаляване на загубите от тях.

13. Следи за актуализиране на използвания софтуер и фърмуер.

17. Предлага санкции за лицата, нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност.

18 април 2022 г. 20:00:21 ч.
Petkov66

Становище от БАМ-я и браншови организации Плодове и Зеленчуци

Във връзка с провежданото обществено обсъждане на проект на новия Устройствен правилник на Министерство на земеделието, при прегледа на проекта и анализа на съответствието му спрямо изискванията на браншовите организации за оперативност и работа в реално време намираме несъответствие между определената бройка от 10 експерта за дирекция Растениевъдство и обема работа за различните под сектори като растениевъдство, плодове, зеленчуци, розопроизводство, тютюн, лозарство и други. Имайки в предвид,че дирекцията "Растениевъдство" е гръбнака на земеделието в България само с 10 човека в никакъв случай няма да може да отговори на динамично променящите се ситуации в страната, в международен аспект, а също така не предсказуемите промени свързани с глобалните климатични промени. Предлагаме Дирекцията да бъде подсигурена с равен брой експерти като останалите дирекции Животновъдство и Биологично земеделие за които пък смятаме,че са пре-осигурени с експертен състав. От бранша имаме спомени когато Дирекция биологично земеделие е била с 6-7 човека и не е имало проблеми подобни на тези които се сътворяват в момента.

На фона на 564 позиции с МЗм смятаме,че заложената към момента бройка експерти пряко свързани с Растениевъдството е изключително недостатъчна и трябва да се промени за да има достатъчно административен капаците и за предстоящите промени свързани с новия програмен период 2023-2027 година.
С Уважение Божидар Петков и УС на БАМ и Браншови организации от сектор Плодове и Зеленчуци

27 април 2022 г. 13:22:22 ч.
IT expert

Необходимост от корекция на текстове

В член 25, т. 11 и чл. 25, т. 14 е необходимо да се направи корекция на текстовете, касаещи "Актуализираната стратегия за развитието на електронното управление в Република България (2019 - 2023)" и "Съвета по електронно управление към Държавната агенция за електронно управление", с цел правилно отразяване съответно на РМС №298/2.04.2021 и ПМС №38/29.03.2022, според които Актуализираната стратегия е с друг хоризонт на действие, а Съветът за електронно управление е създаден при Министерския съвет.

Считам за напълно уместен и коментара на г-н Генчо Димитров от 7 април 2022 година и посочените от него несъответствия.

03 май 2022 г. 15:11:13 ч.
Бранш.

УП на МЗм

Предлагаме следното изменение в Устройствения правилник на Министерството на земеделието (УПМЗ):

ЗАЛИЧАВАНЕ НА Т.25 – ДО Т.30 ВКЛ. НА ЧЛ. 30 ОТ ПРОЕКТА НА УПМЗм, касаещо Дирекция „Търговски дружества  и държавни предприятия“:

Мотиви: Изпратени са на посочения Мейл адрес: VTodorova@mzh.government.bg

03 май 2022 г. 16:59:46 ч.
Браншова камара Плодове и зеленчуци

Становище на Браншова камара "Плодове и зеленчуци" относно проект на Устройствен правилник на МЗм

Във връзка с провежданото обществено обсъждане на проект на нов Устройствен правилник на Министерство на земеделието (УП на МЗм), при извършен анализ на щатното разпределение на персонала на Министерство на земеделието сред отделите на министерството, прави впечатление, че определените в Приложение към чл. 11, ал. 2 от Устройствения правилник на 11 щатни бройки на отдел „Растениевъдство“ не отговаря на възложените в чл. 39 от УП на МЗм функции и отговорности на този отдел.

Считаме, че в структурата на Министерство на земеделието следва да бъдат обособени специализирани звена, които да разработват специфични национални политики по отношение на уязвимите сектори в българското земеделие – овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство предвид тяхната специфика и необходимост от разработване и прилагане на мерки за устойчивото им и приоритетно подпомагане. 

Сред декларираните приоритети на правителството е продоволственото обезпечение на страната чрез ефективна и целесъобразна политика от страна на Министерство на земеделието. 

За постигане на посочената цел държавната политика следва да е насочена приоритетно към насърчаване развитието на секторите от българското земеделие, а именно: зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство, които обезпечават продоволствената сигурност на страната, производството на чиста и здравословна храна за българския потребител, трудова заетост и условия за икономическа активност в селските райони и условия за устойчиви доходи в планинските и полупланинските райони.

До колкото за сектор „Животновъдство“ в структурата на МЗм е обособен самостоятелен отдел с предвидени 20 щатни бройки, считаме, че за другите уязвими сектори – овощарство и зеленчукопроизводство, е наложително да се обособи самостоятелен отдел в дирекция „Растениевъдство“ с достатъчна щатна обезпеченост от не по-малко от 10 експерта, който отдел да бъде фокусиран върху развитието на секторите „плодове и зеленчуци“.

Посоченото обосновава извод, че предвидената обща численост на отдел „Растениевъдство“ от 11 щатни бройки е крайно недостатъчна за провеждане на пълноценна и ефективна политика за устойчивото развитие на всички растениевъдни сектори, включително и на сектор „Плодове и зеленчуци“, за които е необходимо провеждане на самостоятелна политика от страна на държавата предвид специфичните проблеми и потребности на земеделските производители.

Във връзка с посоченото предлагаме увеличаване на общата щатна бройка на отдел „Растениевъдство“ с не по-малко от 50% от сегашната, както и обособяване на отдел „Плодове и зеленчуци“ в дирекцията, който да планира, разработва и провежда целенасочената политика на държавата за развитието на сектора с оглед неговата специфика като уязвим сектор, от една страна, и от друга – като приоритетен за българското земеделие за подсигуряване на продоволствената сигурност и здраве на българското население.

С уважение, 

сдружение „Браншова камара „Плодове и зеленчуци““