Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове за учредяване право на строеж върху недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Министерство на отбраната

През 2020 г. в Министерството на отбраната (МО) приключи Прегледът на отбраната, на базата на чиито резултати беше разработена новата Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032 (Програмата). Едно от основните направления при извършване на Прегледа бе направлението „Хората в отбраната“. Резултатите от анализa по това направление показаха, че човешкият потенциал е главен фактор във Въоръжените сили с оглед възложените им за изпълнение широк спектър от задачи в отбраната и сигурността, които изискват военнослужещите да бъдат винаги на разположение и в състояние да изпълнят своите задължения. В този смисъл една от заложените в Програмата мерки за осигуряване на подготвен и мотивиран състав на Въоръжените сили е свързана с постигането на социален статус на военнослужещите, съответстващ на високите им отговорности, в т. ч. и осигуряването им с имоти от жилищния фонд на МО. Към настоящия момент жилищният фонд на ведомството е силно амортизиран и крайно недостатъчен. Липсват средства за извършване на необходимите ремонти, като същевременно към момента има картотекирани като нуждаещи се от жилища близо 3000 военнослужещи и цивилни служители, на които ежемесечно се изплащат компенсацинни суми, тъй като живеят под наем при условията на свободно договаряне. Съществуващата възможност МО да придобие жилища като равностойно имотно обезщетение срещу учредено право на строеж върху имоти – държавна собственост, в управление на ведомството, е един от начините, чрез който да бъдат постигнати заложените в Програмата цели и съответно да бъдат намалени бюджетните разходи. Предвид извършваните през години организационно-щатни промени, в управление на МО са имоти с отпаднала необходимост за Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, по отношение на които може да бъде учредено право на строеж.

Съгласно чл. 317, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, правото на строеж върху имоти – частна държавна собственост в управление на МО се учредява след провеждане на търг при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. От анализа на цитираната разпоредба може да бъде направен извод, че условията и редът за провеждане на търг в хипотезата на чл. 317, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) могат да се приложат условията и реда за провеждане на търг, определени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост или да бъдат определени в специална наредба, издадена на това правно основание. До момента такъв акт на Министерския съвет не е приеман. Предвид спецификата в условията и реда за учредяване на право на строеж върху имоти в управление на Министерството на отбраната, Министерството на отбраната счита за целесъобразно да се възползва от възможността да предложи създаването на отделна специфична регламентация.

Проектът предвижда възможност за представяне от участниците в тръжните процедури на идейни проектни разработки на бъдещо застрояване в имотите, съобразени със съответния подробен устройствен план, които да се разгледат от тръжната комисия и да са част от общата оценка в процедурата по избор на изпълнител. Липсата на проект за застрояване към момента на стартиране на процедурата по провеждане на търга предполага и сключването на предварителен договор, в който да бъдат уредени задълженията на спечелилото търга лице – изработване на инвестиционен проект, съгласуването му по реда на ЗУТ и други действия, в т.ч. и избор от страна на МО на обектите, които ведомството ще получи като равностойно имотно обезщетение срещу учреденото право на строеж.

По този начин ще бъдат намалени и бюджетните разходи на ведомството, в т.ч. и за поддържането на имоти с отпаднала необходимост и изплащането на компенсационни суми на служителите, които ползват жилища под наем при условията на свободно договаряне.

 


Дата на откриване: 16.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 15.4.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 април 2022 г. 01:12:17 ч.
Vansard

Коментар на проекта за Постановление на МС 317

Проекта за Постановление 317 е в противоречие с Чл.26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,който указва ,че всички земеделски земи собственост на МО след включването им в кръга на "Имоти с отпаднала необходимост  за нуждите на Отбраната" следва да бъдат отписани като публична Държавна собственост и върнати в Държавния поземлен фонд!

Това е императивна разпоредба в ЗСПЗЗ която МО нарушава многократно досега...Включително и със специални конкретни Решения на МС за определени имоти...Което показва,че има системен проблем при взимане на подобни Решения на  МС и не се прави анализ на тяхната законосъобразност!

Има 6-месечен срок ,в който след връщане на земите в Държавния поземлен фонд всички бивши собственици на такива земи,които имат издадени и влязли в законна сила Решения на бившите ПК /сега ОСЗ/ за възстановено право на собственост могат да поискат от Областните управители да им бъде възстановена собствеността...

Министерство на отбраната има десетки такива имоти в страната и ако това ПМС бъде прието ще бъдат ощетени стотици собственици на земеделски земи с възстановено право на собственост!

Считам,че жилищния проблем на военнослужещите в МО следва да бъде решен по общия ред на Закона за Държавната собственост,чрез обратно получаване от Държавата на подходящи парцели в рамките на Общините и общинските устройствени планове по ЗУТ.