Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

Причините за разработване на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията са свързани с необходимостта от отразяване на нормативни промени, с които да бъде разширен обхвата на утвърдените към настоящия момент дейности по профилактика на населението.

Профилактиката на заболявания и тяхното ранно откриване е един от основните приоритети, залегнали в редица стратегически документи на Министерството на здравеопазването. Факт е, че ранното откриване на редица заболявания е предпоставка за тяхното навременно лечение, което в много случаи предотвратява възникването на последващи усложнения от съответното заболяване и съпътстващото ги влошаване в качеството на живот и инвалидизация на засегнатите лица. С оглед на това реализирането на по-широк обхват дейности в рамките на профилактичните прегледи на различни групи от населението е една от предпоставките за по-добро качество на предоставяните здравни услуги на населението в извънболничната медицинска помощ.

В тази връзка с проекта се предлага допълване на пакета профилактични дейности с допълнителни видове изследвания, с които да бъде подобрено качеството на предлаганите услуги за профилактика на заболяванията в рамките на задължителното здравно осигуряване. Нови дейности се предлага да бъдат въведени за деца, за бременни жени и за лицата над 18 годишна възраст.

В рамките на профилактичните прегледи на децата по Приложение № 1 от наредбата с проекта се залага във възрастовата група от 7 до 18 години провеждането на медико-диагностичмни изследвания. Такива до момента не са включени в обхвата на провежданите на децата от училищна възраст профилактични прегледи. Предлага се на децата на 7, на 10, на 13 и на 16 годишна възраст изследване на кръвна картина и урина, а за 16-годишните – допълнително изследване и на кръвна захар и холестерол. С включените в проекта изследвания на децата в училищна възраст се цели създаване на възможнсти за ранно откриване на евентуални отклонения в здравословното състояние, възникнали в тази възраст, което да даде възможност и за навременното им лечение.

При бременните жени с проекта се залага провеждане на допълнителни ехографски прегледи в рамките на профилактичните им прегледи по Приложение № 6 от наредбата. Предлага се за периода на бременността към провежданите към настоящия момент 2 акушерски ехографии да бъдат добавени още два такива прегледа, както и провеждането на ехографско изследване за фетална морфология - с оглед осъществявания през време на бременността биохимичен скрининг. Добавя се и възможността за заплатено от НЗОК провеждане на изследване за хепатит С, с оглед установяване на статуса на бременната жена по отношение на това заболяване.

За лицата над 18 годишна възраст по Приложение № 2 от наредбата с проекта се предлага добавянето на профилактични медико-диагностични изследвания. Това включва изследване през 5 години на кръвна картина, АСАТ, АЛАТ, креатинин и урина. С въвеждането на тези изследвания в рамките на профилактичните прегледи се цели ранно установяване на евентуални здравословни проблеми, вкл. и такива на черния дроб и отделителната система. За жените на възраст от 30 до 50 годишна възраст се добавя задължително периодично ехографско изследване на млечните жлези, с което в ранен стадий има възможност за установяване на евентуални изменения и предприемане на последващи действия за ранно диагностициране на евентуални злокачествени заболявания на млечната жлеза.

За лицата с установени при профилактичния преглед рискови фактори за развитие на злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област, с анамнеза за аденом/и на дебелото черво, полипи на дебелото черво, колоректален карцином, болест на Crohn, улцерозен колит, цьолиакия се добавя възможност за провеждане на изследване на фекален калпротектин, с което се цели подобряване на диагностичните възможности при тази група лица и преценката за насочването им към съответен специалист и допълнителни изследвания.

С предложения проект се добавя и възможност за провеждане на допълнително изследване на пациентите с установена диагноза Синдром на Търнър. При лицата над 18 години с това заболяване в рамките на диспансерното им наблюдение при специалист се включва провеждането на остеодензитометрия, с оглед подобряване на диагностиката на костните изменения в резултат на заболяването.

Цел на предложените промени:

С предложените промени се цели разширяване на дейностите за ранно откриване в рамките на профилактичните прегледи  на евентуални  заболявания както при деца, така и при възрастни. Това е от значевие за възможностите за започване на навременно лечение и предотвратяване настъпването на усложнения от заболяването.

С разширяване на пакета дейности при бременните жени с допълнителни изследвания се цели подобряване на наблюдението по време на бременността, което е от съществено значение за износването на бременността и раждането на здрави бебета.  

Със заложените в проекта допълнителни изследвания за лицата с рискови фактори за развитие на рак на ректосигмоидалната област и за пациентките със Синдром на Търнър се цели гарантиране на по-добро качество на предоставяните здравни грижи в рамките на тяхното наблюдение и последяване.

Очаквани резултати:

Като основен резултат от предложените промени се очаква подобряване на възможностите за ранна диагностика на заболяванията. Със заложените промени се създават възможности в рамките на провежданите профилатични прегледи на деца, на възрастни и на бременни жени да бъдат на ранен етап установявани редица заболявания, чието навременно лечение има потенциал да предотврати и намали възникването на последващи усложнения в здравословното състояние на засегнатите лица.

С това предложените промени са в унисон с поставените цели в редица стратегически документи в областта на здравеопазването, както и в подписаното коалиционно  Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г.

Като резултат от влизането в сила на предложените промени се очаква подобряване на извънболничната медицинска помощ, разширяване на ранната диагностика и лечението на заболяванията във всички възрастови групи с акцент върху майчинството, профилактика на детската възраст, ранна идентификация на злокачествените новобразувания и други хронични незаразни болести и като краен резултат – по-добро качество на живот на лицата с установени здравословни проблеми. 

С предложения проект са залага и допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Причините за разработване на предложените допълнения в тази наредба са свързани с необходимостта от отразяване в пакета дейности на НЗОК включването на нов вид изследване, свързано с диагностиката на заболявания на стомашно-чревния тракт.

В извънболничната медицинска помощ има необходимост от провеждане на специализирано изследване за качествена и навременна диагностика на редица заболявания. При заболяванията на  долния гастроинтестинален тракт често пациентите се нуждаят от провеждане на изследване за фекален калпротектин, което на настоящия етап не е включено в пакета на НЗОК. Това изследване е от особено значение при пациенти както с рискови фактори за развитие на рак на ректосигмоидалната област, така и за пациенти с болест на Crohn, улцерозен колит, цьолиакия, тъй като се използва за триаж на пациентите с коремни симптоми, които се нуждаят от инвазивно изследване; установяване степента на активност на възпалително чревно заболяване и степента на възстановяване на лигавицата след лечение (и проследяване ефекта от лечението); оценка на риска от рецидив при пациенти с възпалителни чревни заболявания. Това налага добавянето му в пакета медико-диагностични дейности по медицинската специалност „Клинична лаборатория“. 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 15.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 29.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 март 2022 г. 11:33:53 ч.
Atanassova

Профилактика

Профилактичните прегледи трябва да са ежегодни, ако целта е ранна диагностика на заболявания, а не веднъж на 5 години.