Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

В Министерството на транспорта и съобщенията с писмо с вх. № 10-22-128/23.02.2022 г. от генералния директор на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП „НКЖИ“) постъпи предложение за изменение и допълнение на  Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, приет с Решение от провелото се на 21.02.2022 г. заседание на Управителния съвет на предприятието. С представения проект на правилник се предвиждат промени в организационната структура на ДП „НКЖИ“, съгласно която към настоящия момент в своята управленска дейност генералния директор се подпомага от двама заместник генерални директори. С цел повишаване на административния капацитет, органите за управление в НК „ЖИ“ са взели решение за създаването на длъжността трети заместник генерален директор/Администрация и международна дейност със следните ресори: дирекция „Бюджет, финанси и информационни системи“; дирекция „Обществени поръчки и административно обслужване“; отдел „Връзки с обществеността и протокол“ и отдел „Международна дейност“.

Мотивите за тези промени, които са изложени в предложението от ДП „НКЖИ“ са следните:

1. Постигане на ясна диференциация по отношение функции, цели, задачи и отговорности на заместник генералните директори в компанията;

2. Ефективно взаимодействие между тримата заместник генерални директори по по-широк кръг от въпроси за подпомагане управленската дейност на генералния директор;

3. Необходимост от оптимизиране на процесите по управление и контрол на отделните структурни единици.

4. Дирекция „Обществени поръчки и административно обслужване“ за 2021 година е организирала провеждане на 101 бр. процедури по Закона за обществените поръчки възлизащи на стойност 143 558 863,87 лева без ДДС в това число 12 бр. процедури са прекратени на обща стойност 1 502 671,83 лева без ДДС. Планираните процедури в одобрения от Управителния съвет график на НК „ЖИ“ за 2022 година са 421 бр. на обща стойност 1 403 626 543,24 лева без ДДС.

5. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ като управител на железопътната инфраструктура в България е член на редица международни организации в сектора на железопътния транспорт и железопътната инфраструктура, като сред тях са:

- CER – Общност на европейските железопътни и инфраструктурни компании;

- ОСЖД – Международна организация за сътрудничество на железниците;

- RailNet Europe (RNE) – Асоциация за улесняване на международния трафик по железопътната инфраструктура;

- UIC – Международен съюз на железниците;

- Два товарни железопътни коридори – 7 „Ориент/Източно Средиземноморие“ и 10 „Алпи/ Западни Балкани“ за конкурентен превоз и др.

Предвид това, че компанията е бенефициент по договори за изграждане на проекти със значителни европейски средства, НК „ЖИ“ счита за необходимо да завиши своите отговорности в дейността си с международните организации, както и да се обхване процеса на дейността по финанси и обществени поръчки именно чрез заместник генерален директор/ Администрация и международна дейност, който да отговаря, координира и организира работата на съответните структурни звена в компанията.

Във връзка с преразпределението на функциите и отговорностите на заместник генералните директори се предлага и трансформиране на длъжността „Заместник генерален директор/Стратегия и администрация“ в „Заместник генерален директор/Стратегия и инвестиции“.

В тази връзка, ДП „НКЖИ“ счита за целесъобразно към заместник генерален директор/Стратегия и инвестиции да бъде добавена и дейността на отдел „Интегрирани инвестиционни проекти“, който в момента е на пряко подчинение на заместник генерален директор/Експлоатация, като по този начин, чрез контрола и ръководството на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“, всички звена по Управление и изпълнение на проекти и отдел „Интегрирани инвестиционни проекти“, заместник генералният директор/Стратегия и инвестиции ще може да обхване процесите свързани със стратегическото развитие на компанията и инвестиционните проекти, както с европейско, така и с национално финансиране.

Освен направените по-горе предложения, ДП „НКЖИ“ предлага и промяна в името на министерството в проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, в съответствие с приетата нова структура на Министерския съвет на Република България (с Решение на Народното събрание, обн. ДВ, бр. 106 от 2021 г.).

По отношение на това предложение, считаме, че същото не следва да бъде приемано, предвид необходимостта такава промяна да бъде отразена на първо място в Закона за железопътния транспорт, въз основа на който се издава Правилника за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

 

            Във връзка с изложеното по-горе, в съответствие с  чл. 5, т. 5 от Закона за железопътния транспорт, съгласно който министърът на транспорта и съобщенията издава Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, Ви предлагам за одобрение Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

Лице за контакт:
Добринка Анчева
Държавен експерт
Дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“
Министерство на транспорта и съобщенията
Еmail: Dantcheva@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 10.3.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.4.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари