Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна заплата от 1 април 2022 година

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага минималната работна заплата за страната от 1 април 2022 година да стане 710 лева. Новият размер на минималната работна заплата ще допринесе за:

  • повишаване на мотивацията на най-нискодоходната част от работната сила за търсене на работа;
  • реализиране и задържане на най-нискодоходната част от работната сила на българския трудов пазар;
  • повишаване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите;
  • намаляване на подоходното неравенство;
  • повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходната част от заетите и намаляване на риска от бедност;
  • нарастването на минималната работна заплата е част от процеса на конвергенция на доходите.


Дата на откриване: 17.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 февруари 2022 г. 13:32:35 ч.
mario

Добавка в Проекта на Постановление

В § 2 към Постановлението добавете и сумата "675". Пропусната е.

21 февруари 2022 г. 13:35:31 ч.
mario

Предложение за промяна на Наредба

Хубаво е да се има предвид да се променят и парите в Наредбата за командировките в страната. Повече от 10 години сумата която е определена е 20 лв. и никой досега не се е сетил да я увеличи. Парите са крайно недостатъчни, затова предлагам в чл. 19 думите "в размер 20 лв. за всеки ден от командировката" да се замени с "в размер на 40 лв. за всеки ден от командировката". Надявам се да го имате предвид...

15 март 2022 г. 11:05:34 ч.
mishka

Предложения за промени в § 2 от проекта на ПМС

Цялостна промяна на Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2  от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА)

Мотиви:

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 към НЗСДА „Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени“ бе променяно 18 (осемнадесет пъти) от месец юли 2012 г. (когато НЗСДА влиза в сила) досега! Измененията, които бяха направени в нея се различават съществено с цялостния първоначален замисъл на новия модел на заплащане в държавната администрация. Този модел бе определен с приемането на Концепция за нов модел на заплащане в държавната администрация от Съвета за административна реформа и впоследствие одобрена с протоколно решение № 22.34 на заседанието на Министерският съвет, проведено на 9 юни 2010 г. Тази Концепция впоследствие бе осъществена на практика чрез приемането на НЗСДА с Постановление на МС № 129 от 26.06.2012 г. Съгласно дефиницията, дадена в гореспомената Концепция, основните месечни заплати за длъжност се определят чрез матрична скала с дефинирани стъпки на основните месечни заплати за всяка длъжност, като за всяка стъпка има минимален и максимален размер на основната месечна заплата. Стъпките в диапазона се определят на база професионален опит и оценка на изпълнението на длъжността. Съгласно тази дефиниция и модел на матрична скала, при промяна на който и да е параметър от матричната скала следва да бъде направена промяна и във всички останали параметри в нея. Това означава, при промяна напр. на минималната работна заплата (МРЗ), да се променят и всички останали параметри с определен корекционен коефициент (напр. процентното увеличение на МРЗ). Това досега не се случи и се променяха само минималните възнаграждения на най-ниските длъжности, обвързани с нивото на МРЗ, а не всички минимални и максимални размери. Поредно доказателство, че самата администрация не спазва собствените си правила!

В тази връзка е необходимо е да бъдат направени съществени промени в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2  от НЗСДА, в съответствие с първоначалния замисъл на матричната скала с дефинирани стъпки на основните месечни заплати за всяка длъжност. В понастоящем определената матрична скала се наблюдава съществено припокриване на основната месечна заплата, както  между различни експертни длъжностни нива, така и между експертни и ръководни длъжностни нива, които имат различни степени на правомощия и отговорности.

Предлагам да бъдат направени цялостни промени, като се определят на нови стъпки на основните месечни заплати за всяко длъжностно ниво.:

  1. Да се премахнат минималните и  максималните размери на основните месечни работни заплати за всички длъжности и да се въведе само едно ниво на заплащане за всяка длъжност;
  2. Заплащането да бъде обвързано автоматично с нивото на минималната работна заплата (МРЗ)  в страната;
  3. Всички степени следва да се придобиват на база професионален опит (години), квалификация (образователни степени, научни степени и сертификати) и оценки на изпълнението на длъжността. Израстването от едно ниво на друго следва да взема предвид тези 3 основни параметъра.