Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промяна в устройствения си правилник

 

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промяна в устройствения правилник на ведомството, която засяга правомощията на министъра и функциите на дирекциите от общата и специализираната администрация. Целта е създаването на по-прецизна нормативна уредба, която е в съответствие с действащото законодателство. Актуализацията на Устройствения правилник се налага поради приетите през последните пет години промени в Закона за енергетиката, Закона за подземните богатства и свързаните с тях подзаконови нормативни актове.

Промените ще осигурят възможност за навременни действия при осъществяване на политическата програма на правителството, при разработване на проекти на нормативни актове и при изпълнение на правомощията на министъра.

С предлаганите изменения се предвижда също и увеличаване на щатната численост на администрацията с 4 щатни бройки. Тази промяна е продиктувана от необходимостта за бързо и адекватно подпомагане на потребителите заради високите енергийни цени. Структурирането и изпълнението на мерки за преодоляване на рисковете, породени от повишените цени на електроенергията и природния газ изискват допълнителен капацитет в МЕ.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: miroslava.hristova@me.government.bg

 


Дата на откриване: 11.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 14.3.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 февруари 2022 г. 17:30:56 ч.
iber

& 16 от ПЗР на ЗИД на Закона за администрацията

Проектът за ИД на УП на Министерството на енергетиката в частта си за увеличение на щатната численост  на министерството не е съобразен с изискването на & 16 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ДВ, бр. 15 от 2012 г.)

Така мотивираното в Доклада увеличение в щатната численост  на министерството не е свързано с нито едно от възможните изключения, описани в посочения & 16, чиито текст ограничава разрастването на администрацията.

Не е налице компенсирана промяна или ангажимент, свързан с ефропейски фондове и проекти. 

05 март 2022 г. 22:37:01 ч.
tdtodorow

предложение за промяна в УП на МЕ

Здравейте, Екологично сдружение За Земята е основано през 1995 г. и вече 26 години работим по енергийни политики и енергиен преход на българско и международно ниво. Част сме от няколко международни мрежи работещи в енергийния сектор в Европа: CAN Europe, CEE Bankwatch, Friends of the Earth.

Казвам се Тодор Тодоров и съм енергиен координатор на За Земята и национален координатор в областта на справеливия енергиен преход на международната мрежа CEE Bankwatch.

Във връзка с изискванията на Таксономията по отношение на ядрената енергетика и акцента поставен в нея на съхранението на РАО и  ОЯГ, имам към вас предложение:

 

на (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6628) е поместен следният проект

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката

 

В него на стр. 9 има текст § 10. Член 25 се изменя така:„Чл. 25. Дирекция "Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации":

 

в подточка 7 се вменява на Дирекцията следното:

7. осъществява координация и мониторинг на дейностите по изграждане и експлоатация на национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци по ЗБИЯЕ;

 

Предложение да се измени по следния начин;

7. осъществява координация и КОНТРОЛ на дейностите по изграждане и експлоатация на НАЦИОНАЛНИ ХРАНИЛИЩА за погребване на радиоактивни отпадъци по ЗБИЯЕ;

 

Кратка обосновка: Задачата да се изгради Национално хранилище за погребване на ниско и средно активни отпадъци (НХРАО) е дефинирана още през 2004 г. в първата Стратегия за управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни отпадъци (РАО. Поставена е цел първият етап на хранилището да влезе в работа през 2015 г. Този срок не е спазен в Стратегията от 2015 г. е отложен за 2021 г. Новият срок също не е спазен. Доколкото ни е известно това е един от основните аргументи за стартиране от страна на ЕК през 2018 г. на наказателна процедура за неизпълнение на Директива 2011/70/Евратом.

По наше мнение една от основните причини е липсата на контрол от страна на МЕ, а само упражняване на "мониторинг". Поради това предлагаме формулировката "мониторинг" в член 25, т. 7 да се замени с "контрол".

 

Пред страната стои необходимостта да изгради не само НХРАО, но и в средносрочен план и дълбоко геоложко хранилище (ДГХ) за погребване на високоактивни отпадъци. Поради това предлагаме в изразът "национално хранилище"  в член 25, т. 7 да се замени с "национални хранилища" ...

 

Надявам се да приемете нашето предложение.

Поздрави!

Тодор Тодоров