Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

 

Проектът на акт е разработен във връзка с необходимостта от регламентация по отношение на възможността Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори да финансира от своя бюджет таксите на служителите си за успешно явяване на изпитите за придобиване на диплома за експерт-счетоводители по чл. 15 ЗНФО, както и за придобиването на други квалификации, свързани с одита, които са включени в одобрените от комисията годишни планове за обучение. Целта на документа в този аспект е да се внесе яснота  относно горепосочените обстоятелства с оглед мотивиране на служителите на комисията за повишаване на квалификацията им в съответствие с предвидените планове за обучения. Необходимостта  произтича от това, че в сегашния вариант на правилника не се регламентира изрично възможност за бюджетно финансиране на такси за явяване на изпити.

В допълнение проектът на акт предвижда промяна в наименованието на длъжността „Методология и вътрешен контрол на качество", като се изменя, че тя е „главен експерт“ и е на подчинение на главния секретар.

Промяната, която се предвижда с акта е съобразена с предварително заявените позиции на заинтересованите лица, като отделно проектът и мотивите към него ще бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за становища и предложения съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

С оглед динамиката на действащото законодателство целта на проекта е постигане на по-пълно съответствие с нормативните актове от по-висока степен. С проекта се предлага регламентация на нова възможност за финансиране на такси за явяване на конкретно посочени изпити на служители на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Допълнително с измененията, отнасящи се до длъжността „главен експерт „Методология и вътрешен контрол на качество“, се цели облекчаване на условията за заемане на тази длъжност в съответствие с утвърдената структура на администрацията.

Очакваните резултати са свързани освен с постигане на повишаване ефективността на работата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори,  свързана с възложените й от закона функции. Резултатите от прилагането на акта предполагат по-висока квалификация и подготвеност на служителите на комисията да изпълняват своите нормативно определени задължения.

Предлаганите изменения в Правилника са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове проектът на правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет, заедно с мотивите към него, за срок от 14 дни. Необходимостта от публикуване за по-кратък срок е обусловена от нуждата за по-бърза актуализация в разпределението на длъжностите в административната структура.

 

Бележки и коментари могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: d.kotzeva@cposa.bg

 


Дата на откриване: 10.2.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.2.2022 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари