Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ (ННП Българистика)

Българистиката играе основна роля както при изграждането на представата за съвременна България, така и за мястото на страната ни в развитието на европейската и световната цивилизация. Поради новите геополитически реалности в света през последните три десетилетия се наблюдава понижен интерес към българистиката и изместването ѝ към периферията на научния интерес от страна на редица европейски и други чуждестранни изследователи. Това доведе до намаляване на интереса към разпространението и изучаването на българските език, история и култура в чужбина за сметка на развитие и утвърждаване на тези на други славянски и балкански народи. В резултат на това човешкият ресурс в областта на българистиката извън границите на България сериозно намалява и все повече млади чуждестранни учени се ориентират към изучаването на други славистични и балканистични профили.

Общата цел на ННП Българистика е преодоляване на негативните нагласи и изграждане на привлекателен образ на страната ни чрез засилване на интереса към българистиката в чужбина като научноизследователска област, акцентираща основно върху българския език и литература, българската история, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор). Водеща цел ще бъде провеждане на целеви научни изследвания и създаване на устойчиво партньорство между включените в програмата бенефициенти, както и на мрежа от изследователи, включваща както преподаватели от България и чужбина, така и студенти, докторанти и млади учени, с интерес към българистиката и нейното популяризиране.


Дата на откриване: 10.1.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 9.2.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 януари 2022 г. 11:27:38 ч.
klimon

Българското географско дружество и ръководството на Геолого-географски факултет настоява за включван

Уважаеми,

Присъствието на географията на България в българистиката и особено в една национална научна програма, която е насочена към утвърждаване и развитие на българистиката в чужбина, е неоспоримо и задължително, тъй като географската наука е от ключово значение за изграждането и съхранението на българската национална идентичност. Ще споменем единствено, че именно тази наука изучава „новите геополитически реалности в света през последните три десетилетия“, които самият проект за Националната програма отчита още в първия си раздел. Не е случаен фактът, че по изрична препоръка на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), географията на България е включена в Закона за предучилищното и училищното образование (чл.165, ал.2, чл. 297, ал.1) и учебните програми на българските училища в чужбина, заедно с останалите предмети от българистиката.

С уважение,

проф. д-р Климент Найденов - Председател на УС на Българското географско дружество, Декан на Геолого-географския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

проф. д-р Боян Кулов - Почетен член на Асоциацията на българските училища в чужбина

03 февруари 2022 г. 08:38:25 ч.
snedkov@abv.bg

Подкрепа на настояването за вклчване на БГД и ГГФ от Национален институт по геофизика геодезия и гео

Уважаеми, 

Подкрепяме изразеното становище от Българското географско дружество и ръководството на ГГФ при СУ "Св. Климент Охридски" за значението на географията на България при развитието и утвърждаването на Българистиката. Познанията за националното географско пространство са базисни за всяка една страна и трябва да бъдат неизменна част от една програма, която има за цел да "изграждането на представата за съвременна България". 

С уважение,

Проф. д-р Стоян Недков - Научен секретар на Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН

03 февруари 2022 г. 13:26:59 ч.
stoyanovamilena

Подкрепа на настояването на БГД и ГГФ за включване на географията на България в българистиката в чуж

Уважаеми, 
 
Подкрепяме изразеното становище от Българското географско дружество и ръководството на ГГФ при СУ „Св. Климент Охридски" за задължителното присъствие на географията на България  в българистиката в чужбина.  Факт е, че цялото историческо и културно развитие на дадена нация се осъществява в обсега на нейното географско пространство, даващо силно отражение в традициите, културата, бита, езика и стопанската дейност. Въпросите за българската национална идентичност и нейната връзка с географията са актуални, особено в условията на съвременните глобализационни процеси. В тази връзка считаме интегрирането на географията на България в българистиката в чужбина за изключително важно, тъй като без тези познания постигнето на пълна, неуронваща националната идентичност, социално-икономическа, правна и културна интеграция биха били невъзможни.
 
С уважение,
Доц. д-р Милена Стоянова - ръководител на катедра “География, регионално развитие и туризъм“
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 

07 февруари 2022 г. 16:35:52 ч.
emilia

Подкрепа на настояването на БГД и ГГФ за включване на географията на България в българистиката в чуж

Здравейте!

Подкрепям становището на Българско географско дружество и ръководството на ГГФ при СУ "Св. Кл. Охридски" за включването на география на България в националната научна програма за българистиката в чужбина. Присъединявам се към аргументите, изложени от колегите от НИГГГ - БАН и Шуменския университет. Българската диаспора винаги е търсила, поддържала и утвърждавала връзките си с Родината и в географския смисъл на идентичността. Съхраняването на добрите традиции изисква включването на география на България в тази национална програма за българистиката в чужбина в контекста на търсената промяна. Географските знания за България са лишени от "подмяна и изкривяване на исторически факти" и в този смисъл биха допринесли за преодоляване на визираните в програмата предизвикателства.

С уважение,

Доц. д-р Емилия Патарчанова, ЮЗУ "Неофит Рилски", катедра "География ,екология и ООС"

08 февруари 2022 г. 18:22:59 ч.
MPP

Асоциация на професионалните географи и регионалисти в подкрепа на географията

Управителният съвет на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР) посрещна с недоумение публикуваната на тази страница информация, чрез която се прави неадекватен на действителността опит за обществено внушение, че развитието и утвърждаването на българистиката в чужбина може да бъде стимулирано чрез национална научна програма, която игнорира влиянието на географски фактори. Използваните в публикувания текст ключови пространствени термини като Европа, свят, славянски, балкански народи, съвременна България, граници на България, образ на страната, геополитика и други са в пълен противовес с настояването въпросната Програма да бъде изпълнена със съдържание само и единствено с „акценти върху българския език и литература, българската история, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор)“. Ние не отричаме значимостта им, но сме убедени, че те ще имат много по-висока ефективност, ако се отчитат техните географски измерения.

Присъединяваме се към призивите на водещите географски научно-изследователски и организационни звена в България – Геолого-географски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, Национален институт по геофизика, геодезия и география, Катедра “География, регионално развитие и туризъм“ в ШУ „Еп. К. Преславски“. Настояваме да се отдаде дължимото на традиционното триединство в съдържателната същност на понятието българистика, като се отчита равнопоставеното значение както на българския език и литература, така и на историята и географията на България.

проф. д-р Марин Русев – председател на УС на АПГР

проф. д.н. Атанас Дерменджиев – член на УС на АПГР и ръководител на катедра „География“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

доц. д-р Иван Дреновски – член на УС на АПГР и ръководител на катедра „География, екология и опазване на околната среда“ в ЮЗУ“Н. Рилски“