Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение второ от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат, на заинтересованите се предоставя 14-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване на предложения и становища по предложения проект.
Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4, изречение второ от ЗНА, тъй като предложените промени в наредбата са свързани с промяна размера на таксата за битови отпадъци, а за обезпечаване на разходите по предоставяне на услугите по чл.62 от ЗМДТ и съобразно проекта на план-сметка за 2022 г., размерът на таксата за битови отпадъци следва да бъде определен и да се прилага, считано от началото на календарната година. От друга страна, предстои приемане на бюджета на община Карнобат, при изготвянето на който трябва да се имат предвид актуализираните приходни и разходни очаквания, на база на обсъдени и приети промени в размера на данъците и таксите. Поради необходимостта от повишаване размера на собствените приходи и предвид посочените ограничения, е необходимо вземането на неотложно решение за определяне на размера на таксата за битови отпадъци до края на годината, което да влезе в сила, считано от 01.01.2022 г.
Проектът, заедно с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Карнобат - Център за административно обслужване, находящ се в гр.Карнобат, бул. „България” № 12 или на е-mail: karnobat@mail.bg


Дата на откриване: 7.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 21.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари