Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия на сградите и съоръженията

Целта на проекта на нормативния акт е прецизирането на текстовете, за които в хода на прилагането им, е установено, че са неточни или непълни и водят до неясноти при техническото им прилагане.

В резултат на промените в нормативния акт ще са налице ясни нормативни изисквания, които ще допринесат за подобряване на инвестиционния процес по проектиране и строителство и едновременно с това ще позволят ефективното осигуряване на достъпна среда.

 


Дата на откриване: 3.12.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 4.1.2022 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 декември 2021 г. 15:36:35 ч.
iremairena

Предложение и питане

§ 1. В чл. 3, ал. 2 се създава изречение второ: „Проектните решения за достъпност се представят във всички фази на проектиране".

Да се добави - В случай на пропуск проектно решение за достъпност може да се даде от проектанта и по време на строителството по реда на ЗУТ.

§ 7. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Жилището може да се проектира и на първи жилищен етаж при условие, че до него се осигурява свободен и самостоятелен достъп, в т.ч. за случаите на бедствени ситуации (пожар, земетресение и др.) и спиране на електрозахранването.".

 Това означава ли, че само на първи етаж жилищата трябва да отговарят на изискванията на наредбата?

„Чл. 90. (1) При планирането, проектирането и изпълнението на жилищата в новите многофамилни жилищни сгради или сградите със смесено предназначение се осигурява лесно и безопасно придвижване на обитателите в жилището, възможност за лесно адаптиране на средата към специфичните нужди на хората с намалена подвижност при спазване на принципите за универсален дизайн, съгласно чл. 1, ал. 3 на наредбата и при спазване на изискванията за минимални широчини на входните преддверия, изолационни преддверия и коридори в жилищата на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.“

(2) За жилища на повече от едно ниво в новите многофамилни жилищни сгради или сградите със смесено предназначение изискванията на тази глава се прилагат само за първото ниво, когато включва помещенията, съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за устройство на територията.Това означава ли, че само на първи етаж жилищата трябва да отговарят на изискванията на наредбата

 

 

 

 

 

24 декември 2021 г. 15:41:43 ч.
iremairena

Предложение

В предишните Обсъждания сме питали/ Мостове и родители на деца с увреждане от Враца/ за контрола за спазване на наредбата, на проектно ниво и на въвеждане в експлоатация, 

Контрола е занижен или няма такъв, прави се проформа достъпна среда.

Много моля, да обърнете внимание на това, защото достъпност няма  реална, а наредбата се води, че е спазена. Примери много.

04 януари 2022 г. 19:09:25 ч.
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Становище на Камарата на архитектите в България

 

Считаме че измененията и допълненията в нормативния акт са в правилната посока и съответстват на инициираните от Камарата на архитектите в България (КАБ) промени, които принципно подкрепяме.

Въпреки това, считаме че Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията (oбн., ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., в сила от 13.03.2021 г.), която отмени Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г.; изм., бр. 54 от 2011 г.), създава свръхрегулация, ненужно утежнява и затруднява инвестиционния процес и строителството в частния сектор, и следва да бъде принципно преразгледана изцяло.