Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противоградовата защита в Република България

Промените в инструкцията произтичат от необходимостта за оптимизиране на дейността, свързана с противоградовата защита.

            Мотивите за изготвения проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. са както следва:

            1. С § 1, относно изменението на чл. 3, се урежда разрешаването и забраняването на провеждане на стрелба (активиране или деактивиране на полигоните за борба с градушките (ПБГ)), като изрично се посочва, че се осъществява по реда на раздел втори от инструкцията, като с тази препратка се постига систематична обвързаност на разпоредбите в акта, както и изрично се посочва къде е нормативно установен редът.

            2. С § 2, относно изменението на разпоредбата на чл. 5, ал. 4, се въвежда допълнително условие при извършване на стрелба по градоносни облаци от ракетните площадки на полигоните, а именно, че същите трябва да бъдат извършвани само, когато са активирани ПБГ с цел постигане на по-добро осигуряване на безопасността във въздухоплаването. В случай, че бъде извършена стрелба, когато площадките на полигоните не са в режим на активация, това може да създаде предпоставки за нарушаване на безопасността във въздухоплаването.

            3. С § 3 се правят промени с цел синхронизиране на инструкцията с разпоредбите на Постановление № 44 на Министерския съвет от 19.03.2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването.

            4. С § 4, 5 и 6 се регламентира намаляване на времето от 30 (тридесет) минути на 20 (двадесет) минути, с което се намалява времето, в което се ограничава въздухоплаването, както и се урежда редът за взаимодействие между заинтересованите страни, засегнати от дейността на ПБГ, които са експлоатирани от Изпълнителна агенция „Борба с градушките“. Въвежда се задължение за органите за обслужване на въздушното движение и военните контролни органи, когато е необходимо да освободят исканото въздушно пространство, като те следва да го извършат най-късно до 5 (пет) минути пред съгласуваното време за начало на противоградова дейност.

            5. С § 7, относно изменението на чл. 10, се намаляват случаите при които може да се прекрати работата на полигоните за борба с градушките, т.е. да се спре стрелбата, с което ще бъдат избегнати във възможно най-висока степен неблагоприятните последици за обществото, при спазване на всички изисквания за безопасност и регулярност на полетите в обслужваното въздушно пространство на Република България. С разпоредбата се цели и намиране на по-голям баланс между обществения интерес от превози по разписание и минимизиране на щети от евентуални градушки поради спиране работа на полигоните за противоградова защита, като се предвижда спирането на противоградовата дейност (т.е. стрелбата по облаци) да става в случаите, когато е необходимо само за да се обслужи редовен полет по разписание за пътнически превоз до/от гражданските летища за обществено ползване в Република България и то при условие, че не може да бъде осигурен алтернативен маршрут за долитане/излитане на въздухоплавателни средства. Регламентира се, че стрелбата се спира и за обслужване на полети в извънредно и аварийно състояние, медицински полети, полети за търсене и спасяване, полети за контрол на въздухоплаването при охрана на въздушното пространство, полети за пожарогасене.

            6. С § 8 - 11 текстове от действащата инструкция се привеждат в съответствие с направените по предходните параграфи изменения.

            7. С § 12 се цели подобряване на отчетността при активиране/деактивиране и начало на стрелба/край на стрелбата, за извършване на последващи анализи.

            8. С § 13 се актуализира наименованието на Министерството на земеделието, храните и горите.

            Предложените изменения и допълнения няма да доведат до увеличаване на финансовите и други средства, необходими за прилагане на новите разпоредби. Предложените изменения и допълнения не противоречат на правото на Европейския съюз, тъй като нормативната уредба, свързана с противоградовата дейност, е в компетентността на всяка една държава-членка.

            В резултат на предложените изменения и допълнения се очаква да бъде постигнато намаляване на времето за активиране на въздушно пространство, необходимо за противоградова дейност; измененията конкретизират и реда за прекратяване на тази дейност във връзка с осигуряване на безопасност на полетите.

 

Лице за контакт:
Милан Маринов,
Главен инспектор "Въздушно пространство, ТиС",
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“,
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Тел.:+359 889 635 629,
E-mail: mmarinov@caa.bg
 

 


Дата на откриване: 29.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 29.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари