Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“

След направен подробен анализ на действащия Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, се констатира че регламентираните функции на Агенцията не съответстват на предвидените със Закона за филмовата индустрия и Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия. Констатира се също така, че вследствие на измененията и допълненията в Закона за филмовата индустрия, приети през 2021 г. (Обн. ДВ бр. 18 от 02.03.2021 г.) наличният състав и численост на Агенцията няма да позволи да бъдат осигурени дейностите, свързани с предоставянето на държавните помощи в областта на филмовата индустрия поради, наличието на нови дейности и функции, заложени в закона.

С посочените по- горе изменения и допълнения в закона се въвеждат нови правила за съставяне и работа на консултативно-експертните органи, създадени към изпълнителния директор на ИА “Национален филмов център” (чл. 8, ал. 1 от ЗФИ) и към министъра на културата (Националният съвет за кино). В част от съществуващите и във всички новосъздадени комисии се включват служители на ИА НФЦ, с определена професионална компетентност. Такива са националните художествени комисии, като новосъздадените са  за оценка на проекти за фестивали и културни прояви, за възстановяване на разходи и за производство на сериали. Създава се изцяло нова комисия – Приемателната комисия, която също следва да бъде администрирана, като дейност от ИА НФЦ, както и служители на Агенцията да участват в състава ѝ.

        Наличният състав от 14 щатни бройки не позволява да бъде осигурена дейността на Агенцията в цялост, така както е заложено в закона. Предлага се с 3 щатни бройки да бъде увеличена числеността на Агенцията чрез намаляване на числеността на Национален фонд „Култура“, посочена в т. 13 от Приложението към чл. 2 към Постановление № 263 от 30 юли 2021 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата (Обн. ДВ бр. 64 от 2021 г.).

         С изключение на Националната художествена комисия във всички останали комисии се предвижда участието на служител на ИА НФЦ (в новосъздадената Националната комисия за възстановяване на разходи е необходимо участието на  1 служител на Агенцията, в новосъздадената Национална комисия за фестивали и културни прояви е необходимо участието на 1 служител от Агенцията, в Националната комисия за категоризация на филми е необходимо участието на 1 служител от Агенцията, в Първия състав на Финансовата комисия е необходимо участието на 3-ма експерти от агенцията, във Втория състав на Финансовата комисия е необходимо участието на двама експерти от Агенцията – юрист и икономист, в Приемателната комисия е необходимо участието на двама експерти от Агенцията.

        Обявяването на сесиите за кандидатстване се осъществява по реда предвиден в ППЗФИ. Едновременното стартиране на сесиите по схемите за държавна помощ няма да позволи въпросът да се реши чрез вътрешна реорганизация на дейността на Агенцията, тъй като към настоящия момент не разполага с необходимия експертен персонал за попълване на съставите на комисиите.


Дата на откриване: 26.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 26.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари