Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за действие за управление на устойчивите органични замърсители в България 2020 г.-2030 г.

Национален план за действие за управление на устойчивите органични замърсители в България 2020 г.-2030 г. (НПДУУОЗ) е разработен в съответствие с изискванията и задълженията, произтичащи от:

  • член 7, т.1.а) на Стокхолмската конвенция;
  • член 9, на Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 относно устойчивите органични замърсители;
  • член 22е на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
  • специфичните свойства на УОЗ – силно токсични и опасни химични вещества (полихлорирани и полибромирани въглеводороди), които трудно се разграждат, натрупват се в организмите и хранителната верига, пренасят се по въздуха, водата и чрез мигриращите биологични видове през международните граници, отлагат се далече от мястото на изпускане и с голяма вероятност могат да предизвикат много неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда - близо и далече от техните източници;
  • политиката на България по опазване на човешко здраве и околната среда.

НПДУУОЗ обхваща всички 28 УОЗ вещества и е разработен на базата на:

  • анализ и оценка на изпълнението на мерките и дейностите, заложени в НПДУУОЗ на България за периода 2012-2020 г.;
  • инвентаризациите, проведени през 2018 и 2019 г. за наличието на новите 6 УОЗ в  България – HCBD, HBCD, PCPs, PCNs, SCCPs и decaBDE, включени в Стокхолмската конвенция в периода 2013-2017 г и други данни за периода., както и данни от предходен период, които да позволят да се направи оценка на състоянието;
  • анализ и оценка на състоянието на всички 28 УОЗ в страната – производство, внос, износ, употреби, отпадъци, алтернативи, мониторинг на въздух, води, почви, храни, суровини за производство на храни, хора, животни и отчетите на всички институции, ангажирани с управлението на УОЗ;
  • анализ и оценка на НПДУУОЗ на страните от ЕС и Европейския план за управление на УОЗ;
  • изискванията на Стокхолмската конвенция и Регламент (ЕС) 2019/1021, европейското и национално законодателство и предложените от тях нормативни и препоръчителни документи.


Дата на откриване: 24.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 24.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари