Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗИД ЗППЦК) предвижда въвеждане в националното законодателство на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (Регламент (ЕС) 2020/1503), както и въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2021/338 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2021 година за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите и на директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/878 по отношение на тяхното приложение към инвестиционните посредници с цел да се подпомогне възстановяването от кризата във връзка с COVID-19, а така също въвеждане на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/557 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2402 за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани (ОПС) секюритизации, както и други изменения с оглед актуализиране и прецизиране на нормативната уредба. 

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:n.daskalova@minfin.bg; е.petrova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 17.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 17.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 
19 ноември 2021 г. 11:27:58 ч.
dimitrovzh@gmail.com

Становещи и предложения

І. Общи бележки и предложения

 1. Изразяваме своето принципно несъгласие от честата промяна в нормативната уредба, която е израз и предпоставка на нестабилност и непредвидимост на българския правен ред. За справка,  през последните 5 години, ЗППЦК е променян 17 пъти! В резултат на подобна практика, ЗППЦК е придобил неприемлива структура – със заличени цели глави, раздели, но пък индексните обозначения на отделни членове стигат до края на българската азбука. Във връзка с горното:
 • Призоваваме КФН и МС да ограничат практиката си за иницииране на прибързани и многократни промени в този основен за развитието на капиталовия пазар в България закон;
 • Предлагаме да бъде разработен нов ЗППЦК, който да отрази съществените настъпили промени в законодателството на капиталовия пазар и да стане устойчив, последователен и разбираем за всички заинтересовани лица, вкл. за непрофесионалните инвеститори.
 1. В проведеното през 2020 г. обществено обсъждане за поредните промени в ЗППЦК беше предложен нисък праг, (в размер на левовата равностойност от 3 млн.лв по чл.89б, ал.3,) за които да не се прилага задължението за разработване, одобряване и публикуване на проспект за публично предлагане. Една година по-късно, КФН внася настоящото предложение, с което предлага прага да е 5 млн.евро?!

На основание разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/1129, които дават право на държавите-членки сами да определят прага до 8 млн. EUR, предлагаме по чл.89б, ал.3 да бъде възприет този праг – левовата равностойност на 8 млн.евро.

 1. Не приемаме за добра практика възприетата правна техника за многократно препращане в български закон към различни и често многобройни параграфи и алинеи на различни Регламенти на ЕС. Подобна практика прави ЗППЦК непълен, объркващ и много труден за спазване и изпълнение от всички заинтересовани лица.

Във връзка с горното:

 • Предлагаме в ЗИД на ЗППЦК да бъдат възпроизведени разпоредбите на конкретните текстове от посочените Регламенти, за които се цели прилагането им в българската нормативна уредба, като в скоби се посочи краткото обозначение на съответния правен акт.
 1. Мотивите към ЗИД на ЗППЦК не са подписани и не става ясно кой ги е изготвил.

ІІ. Конкретни предложения по текста

 1. В чл. 168 ал.1 – да отпадне

Предложеният текст възпроизвежда почти дословно съществуващата разпоредба на чл.89в, ал.3.

 1. В § 1 на ЗППЦК да бъде разписана използваната абревиатура ЕОЦКП Европейски орган за ценни книжа и пазари
 2. Чл.  173. ал. 1 – да отпадне

Предложеният текст възпроизвежда почти дословно съществуващата разпоредба на чл.89ч.

 1. Чл. 212а2, ал.1, т.10  – да отпадне

Разпоредба, с която Комисията има право да забрани на член на управителния орган да изпълнява управленски функции, за което се смята, че носи отговорност за нарушение. Подобна мярка за недоказани нарушения може да блокира за дълго време работата на юридическото лице.

 

София, 19.11.2021

23 ноември 2021 г. 14:39:07 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://bia-bg.com/standpoint/view/29394/