Обществени консултации

Доклад за резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие 2014-2020 г. на Югозападен район от ниво 2

 

На основание разпоредбите на Закона за регионалното развитие (ЗРР), преди влизане в сила на неговите последни изменения от 13 март 2020 г. (§ 37 от Преходните и Заключителни разпоредби) и Правилника за неговото прилагане (чл. 22, ал. 2), предстои внасяне за обсъждане и одобряване от Министерски съвет на Докладите относно резултатите от последващите оценки на изпълнението на Регионалните планове за развитие (РПР) на шестте региона за планиране от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

В тази връзка Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира провеждането на обществени консултации на проектите на Докладите за резултатите от последващите оценки за изпълнението на РПР 2014-2020 г. на шестте региона за планиране от ниво 2 за периода 2014-2020.

РПР 2014-2020 г. са документи за стратегическо планиране, които определят средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално развитие на територията на съответния район от ниво NUTS 2, съгласно регионалната класификация, използвана в ЕС.

През 2013 г. са разработени и приети от Министерския съвет следните 6 РПР на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г., съответно за: Северозападен район (СЗР), Северен централен район (СЦР), Североизточен район (СИР), Югоизточен район (ЮИР), Югозападен район (ЮЗР) и Южен централен район (ЮЦР). Осъществяването на наблюдението и оценката на изпълнението на РПР е част от процеса на стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие.  С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ЗРР) и на Правилника за неговото прилагане през 2020 г. се въвеждат промени по отношение на основните стратегически документи за регионално и пространствено развитие. В този смисъл, изводите и препоръките от последващите оценки на РПР 2014-2020 г. ще бъдат от значение за новите стратегически документи и тяхното изпълнение.

Съгласно § 37 от Преходните и Заключителни разпоредби към ЗРР, изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г., изпълнението, наблюдението и оценката на РПР за периода 2014 - 2020 г., се довършват по реда, по който са започнали. Редът, по който се довършват РПР по ЗРР, преди влизането в сила на изменението му, е именно чрез извършване на последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на тяхното действие, т.е. срокът за изготвянето на последващите оценки за изпълнението на РПР (2014-2020 г.) е до края на 2021 г. Последващите оценки на РПР са извършени чрез възлагане на обществена поръчка от министъра на регионалното развитие и благоустройството по Договор № РД-02-29-96/23.04.2021 г.

Комплектът документи (доклад за резултатите и  последваща оценка) за региона е публикуван за обществени консултации, както на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, така и на Портала за обществени консултации Strategy.bg.

Коментари, становища и предложения можете да представяте в срок 30 дни от публикуването на съобщението  на официалния адрес на МРРБ, както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg.

 


Дата на откриване: 4.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 6.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари