Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България е изготвен с цел въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2021/1233 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юли 2021 г. за изменение на Директива (ЕС) 2017/2397 по отношение на преходните мерки за признаването на свидетелства от трети държави (Директива 2021/1233) (ОВ, L 274 от 30.7.2021 г.).

Изискванията на Директива (ЕС) 2017/2397 на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации за вътрешното корабоплаване и за отмяна на Директиви 91/672/ЕИО и 96/50/ЕО на Съвета (Директива 2017/2397) (ОВ L 345 от 27.12 2017 г.) са уредени в Наредба № 6 от 17 юни 2021 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн., ДВ, бр. 54 от 2021 г.) (Наредба № 6), като в глава девета от наредбата е уреден редът за признаване на свидетелства от трети държави.

С оглед гарантиране на правната сигурност за физическите лица и икономическите оператори, извършващи дейност в сектора на транспорта по вътрешните водни пътища, с чл. 1 от Директива 2021/1233 се въвеждат изменения на чл. 10, параграф 3 и чл. 38, параграф 7 от Директива 2017/2397, като се предвиждат преходни мерки, които да осигурят необходимото време на третите държави да приведат своите изисквания в съответствие с разпоредбите на Директива 2017/2397, както и да се даде възможност на Европейската комисия да направи оценка на техните системи за издаване на свидетелства.

Във връзка с изменението на чл. 10, параграф 3 от Директива 2017/2397 се предлага редът за признаване на свидетелства в чл. 117, ал. 4 от Наредба № 6 да се прилага включително за свидетелствата за квалификация, служебните книжки и корабните дневници, признати по реда на § 20а от наредбата.

Във връзка с чл. 38, параграф 7 от Директива 2017/2397 се предлага създаване на § 20а от наредбата, съгласно който: 1) свидетелства за квалификация, служебни книжки и корабни дневници, издадени от трета държава преди 18 януари 2024 г., се признават до 17 януари 2032 г. при условие, че са издадени въз основа на международни споразумения, по който Република България е страна, приложими преди 16 януари 2018 г.; 2) признаването на такива свидетелства за квалификация, служебни книжки и корабни дневници се извършва със заповед на изпълнителния директор на ИАМА или упълномощено от него лице; 3) признаването на такива свидетелства за квалификация, служебни книжки и корабни дневници се ограничава до вътрешните водни пътища на територията на Република България.

За целите на контрол от страна на ИАМА на обучението на морски лица, провеждано в електронна среда от учебни заведения и центрове за обучение, се предлага създаване на чл. 71а. В системата за качество на учебните заведения и центрове за обучение се изисква да бъдат включени инструкции за провеждане на обучението в електронна среда, ако се провежда такова обучение.

На следващо място, с оглед повишаване на безопасността на морското корабоплаването и превенция на инциденти и рискове при пилотиране на морски кораби, с § 3 от проекта се предлага да бъдат допълнени специфичните изисквания за придобиване правоспособност „пилот“ с въвеждане на изискване за плавателен стаж на длъжност в управленско ниво не по-малко от 12 месеца.

С § 12 от проекта се предоставя правна възможност на лице с плавателен стаж на влекач в задгранично плаване 12 месеца през последните 5 години да преминава опреснителен курс за допълнителна подготовка съгласно приложение № 1 за преиздаване на съответното свидетелство за професионална компетентност.

Предлага се да бъдат актуализирани и изискванията на Приложение № 5 „Правила за определяне на необходимия минимален брой морски лица за комплектоване на екипажите на морски кораби“ към чл. 15, ал. 2, по отношение на техническия състав на екипажите на риболовни кораби с мощност на КСУ до 600 кВт, предвид на достигнатата степен на автоматизация на съответния тип кораб (§ 17 от проекта).

С останалите предложени изменения се извършват технически промени, както следва: 1) в чл. 8, ал. 2, т. 5 думите „чл. 30, 32 или 35“ се заменят с „чл. 32, т. 1-7, чл. 34, т. 1-6 и чл. 37“; 2) в чл. 27, т. 6 се заличава; 3) в чл. 41, т. 4 и чл. 45, ал. 5 думите „правоспособност по чл. 30“ се заменят с „правоспособност по чл. 32“, а думите „правоспособност по чл. 30, т. 9“ се заменят с „правоспособност по чл. 32, т. 8-9“; 4) в чл. 49, ал. 1, т. 4 думите „приложение № 8“ се заменят с „приложение № 7“; 5) в чл. 97, ал. 1, т. 3 думите „разрешения по чл. 19, ал. 1“ се заменят с „разрешения по чл. 21, ал. 1“; 6) в чл. 101, ал. 5 след думите „чл. 100, ал. 1“ се добавя „т. 2“; 7) в чл. 103, ал. 3 думите „чл. 82“ се заменят с „чл. 77“; 8) в чл. 105, ал. 5-7 навсякъде се заличават думите „т. 1“; 9) в Приложение № 1, в т. VII след думите „в съответствие с Глава B-V/b“ се добавя „и Глава B-V/c“; 10) коригира се основанието за издаване на Приложение № 2 и Приложение № 13; 11) в приложение № 6 навсякъде се заличава думата „корабоводител“, като по този начин приложението се привежда в съответствие с чл. 50, в който са посочени длъжностите, които могат да се заемат на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища.

Предвижда се влизане в сила на наредбата от 17 януари 2022г., в съответствие с определения срок за въвеждане на Директива 2021/1233.

В изпълнение на изискванията на чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 2014 г., изм., бр. 76 от 2014 г., изм. и доп., бр. 94 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 6 от 2015 г., изм., бр. 36 от 2016 г., изм. и доп., бр. 79 от 2016 г., изм., бр. 7 и 12 от 2017 г., изм. и доп., бр. 39 от 2017 г., бр. 3 от 2019 г., бр. 41 от 2021г.) е изготвена таблица за съответствие с Директива 2021/1233.

Проектът на наредба е съгласуван и в рамките на Работна група № 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси.

Проектът на нормативен акт не оказва въздействие  върху държавния бюджет и не са необходими финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

 

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с мотивите към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта на нормативен акт и мотивите за изготвянето му и да представят писмени предложения или становища в 30-дневен срок от публикуването им.

 

 

Лице за контакт:
Елеонора Караколева
Старши експерт,
Дирекция "Пристанища и пристанищни услуги",
Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
E-mail: eleonora.karakoleva@marad.bg
Тел. 0879 82 97 35


Дата на откриване: 3.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 3.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари