Обществени консултации

Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

Проектът на Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия (ПИД на ПРОБПЕЕ, ПИД на Правилата) е изготвен по постъпили в Комисията за енергийно и водно регулиране предложения на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД за изменение и допълнение на ПРОБПЕЕ (обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.).
В резултат от натрупаната практика от работата на борсовия пазар и неговото администриране се установява необходимост от преуреждане на някои отношения, възникващи в хода на търговията с електрическа енергия на организиран борсов пазар на пазарен сегмент „Двустранни договори“ и на пазарен сегмент „Ден напред“.
С проекта на ПИД на ПРОБПЕЕ се цели да се създаде сигурност в обществените отношения, свързани с предоставяне на обезпечение за плащане и/или добро изпълнение на пазарен сегмент „Двустранни договори“ и начина на формиране на клиринговата цена на пазарен сегмент „Ден напред“.
Приемането и прилагането на ПИД на Правилата ще допринесе за безпротиворечивото им прилагане от пазарните участници, като ще осигури на участниците на сегмент „Двустранни договори“ по-надеждни условия и предпоставки за сключване на сделки за дългосрочни продукти.


Дата на откриване: 1.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 15.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари