Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2018 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗИД на ЗЗЛЗВНП), обн., ДВ, бр. 80 от 2021 г., Бюрото по защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство се преобразува в самостоятелна организационна структура – „Бюро по защита на застрашени лица“ към министъра на правосъдието, което е юридическо лице със седалище в София. В § 28, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗЗЛЗВНП е предвидено, че в двумесечен срок от влизането на закона в сила, Министерският съвет привежда в съответствие с него правилника за прилагане на закона. В изпълнение на законовата разпоредба е необходимо да бъде изменен и допълнен подзаконовият нормативен акт – Правилника за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ППЗЗЛЗВНП), като се приведе в съответствие със закона с цел на безпроблемното преминаване на Бюрото по защита от главния прокурор към министъра на правосъдието. В действащата си редакция ППЗЗЛЗВНП е съобразен изцяло със ЗЗЛЗВНП преди измененията и допълненията на закона, които бяха обнародвани в ДВ, бр. 80 от 2021 г. Тази правна уредба изцяло е насочена за обезпечаване на специфичните дейности на Бюрото по защита като самостоятелна организационна структура при главния прокурор. Това се явява в несъответствие с приетите изменения и допълнения в ЗЗЛЗВНП, обн., ДВ, бр. 80 от 2021 г. и Министерският съвет следва да приеме постановление, с което да приведе правилника в съответствие със закона. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. Отделно от това правилникът с оглед на чл. 15 ЗНА, винаги следва да е съобразен със законовия текст, по чието приложение осигурява, а това изключва възможността да остане да съществува във вид, който е несъвместим с акт от по-висока степен. За привеждането на ППЗЗЛЗВНП в съответствие с нормативен акт от по-висока степен и изпълнение на § 28 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЗЛЗВНП (обн., ДВ, бр. 80 от 2021 г.), е необходимо да бъдат създадени на подзаконово ниво материалните предпоставки за безпроблемното функциониране на Бюрото по защита на застрашени лица и изпълнението на специалната защита. С приемането на акта ще се намали максимално рискът за осъществяване на противоправни посегателства спрямо застрашени лица и пряко свързаните с тях лица. Ще са налице всички предпоставки за своевременното предприемане на необходимите комплексни мерки за защита и дейностите, свързани с тях. За изпълнението на предвидените промени не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания. Предвижда се осъществяването на дейността да се извършва в рамките на предвидените за структурата финансови средства, като по този начин предложеният проект на нормативен акт няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.


Дата на откриване: 28.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 11.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари