Обществени консултации

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина е приета на основание чл. 215 от Кодекса на труда и чл. 86, ал. 3 от Закона за държавния служител. Съгласно чл. 215 от Кодекса на труда при командироване по чл. 121, ал. 1 работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение, още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени от Министерския съвет.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, произтича от необходимостта за осъвременяване на условията, касаещи командировъчните средства, които получава персонала в областта на автомобилните превози, предвид развитието на обществените отношения, социално-икономическите фактори и европейското законодателство в тази област.

Размерите на командировъчните средства, които получава персоналът на сухоземни транспортни средства, са определени още през далечната 2007 г. и от тогава не са актуализирани. Съгласно Приложение № 3 към чл. 31, ал. 1 от наредбата дневната ставка е 27 евро при единична езда и 21 евро при двойна езда. Целта на командировъчните пари е да се компенсират неудобствата, породени от извършването на работа извън населеното място, в което живее работникът или служителят и неговото семейство. През последните години осезаемо се усеща липсата на професионални водачи, като този проблем не е само на национално ниво, но и в рамките на целия Европейски съюз. Не достигат десетки хиляди водачи на тежкотоварни автомобили. За сравнение в съседна Република Румъния, по информация на браншови организации в автомобилния транспорт, установеният минимум на дневната ставка на разходите за командировъчни възлиза на 35 евро, като размерът му може да бъде увеличен с 2,5 пъти и да достигне до 87,5 евро. Увеличаването на размера на командировъчните пари ще намали негативното влияние на инфлационните процеси, настъпили от последното изменение през 2007 г. По този начин може да се постигне адекватно обезщетяване на работниците в автомобилния сектор за неудобствата, свързани с извършването на работа в чужбина и повишените цени в другите държави, необходими за набавянето на храна и покриване на други техни разходи, възникващи непосредствено от извършваната от тях работа.     

Предвид гореизложеното, с проекта на постановление се предлага увеличение на размерът на командировъчните средства на персонала на сухоземни транспортни и специални средства, определен в ред 1 от приложение № 3 към чл. 31, ал. 1, като за тази цел се предвижда командировъчните пари от 27 евро да се увеличат на 50 евро при единична езда, а  при двойна езда - от 21 евро на 45 евро.

С предложеното изменение считаме, че Република България ще отговори на нуждите на бизнеса и едновременно с това ще следва установените социални европейски политики, отнасящи се до трудовите права на водачите.

Предложеният проект на постановление на Министерския съвет не предвижда въвеждане на изисквания от правото на Европейския съюз, поради което не е изготвена справка за съответствие с европейското право.

Предложеният проект на акт не оказва въздействие върху държавния бюджет, по смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, с оглед на което в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е изготвена и приложена финансова обосновка съгласно Приложение № 2.2 от правилника.

Изготвена е и към този доклад се прилага частична предварителна оценка на въздействието на проекта, съобразена с бележките и предложенията, съдържащи се в становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерския съвет.

На основание чл. 3, ал. 2 и чл. 3в, ал. 1 от Кодекса на труда проектът на постановление е обсъден в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

 

В съответствие с чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове проектът на постановление и докладът са публикувани на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта на постановление и съпровождащите го документи и да представят писмени предложения или становища в 14-дневен срок от публикуването им. Мотивите за определянето на съкратен срок за провеждането на обществени консултации се обосновават с това, че увеличаването на размера на командировъчните средства произтича не само от необходимостта професията на водачите на тежкотоварни автомобили да стане по-привлекателна, с което да се създадат условия за преодоляване на сериозния недостиг на професионални водачи в дългосрочен план, но е и наложителна спешна мярка за подпомагането и задържането на наетите вече водачи в краткосрочен план. Както бе посочено по-горе, недостигът на професионални водачи е проблем и в европейски план и държави като Испания и Англия предлагат по-изгодни икономически условия за упражняване на професията и в тази връзка приемането на направеното с постановлението предложение е крайно наложително с оглед преустановяване на трудовата миграция. В усложнената обстановка, породена от разпространението на Covid-19, е още по-наложително да бъдат подпомогнати професионалните водачи, така че бъде да обезпечено извършването на транспортните услуги и недопускането на срив в снабдителните вериги на стоки.

 

 

 

Лице за контакт:
Михаела Атанасова
Директор на дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки и управление на проекти“,
Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”,
Тел.: (+359 2) 930 88 29;
Email: m.atanasova@rta.government.bg
 

 


Дата на откриване: 22.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.11.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 ноември 2021 г. 11:29:28 ч.
БАИТ

Предложение от БАИТ за актуализиране на размерите на командировъчните дневни и квартирни пари

Предложение от БАИТ за актуализиране на размерите на командировъчните дневни и квартирни пари при командировки в чужбина:

С Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина се определят в Раздел III пари за пътни, дневни, квартирни и други разходи. В Приложение № 2 са посочени размерите и валутата на дневните и квартирни пари за голяма част от държавите. Последната актуализация е от 2004 г. С оглед на всеобщите инфлационни процеси в световен мащаб, макар и с различни измерения, е необходимо командировъчните сумите  да бъдат съобразени с настоящите стандарти на покупателна способност.

Предлагаме линейно да бъдат повишени сумите за дневни пари от 35 (долари, евро и др.) на 55, сумите 30 (долари, евро и др.) на 50, сумите за квартирни пари също да бъдат увеличени с 20 единици от съответния вид валута за всяка една държава.

За прилагане на предложените промени не са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост. Посочената промяна няма да се отрази осезаемо на фиска и на административната тежест, както в реалния сектор така и в публичния.