Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

Причините за разработване на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори са свързани с предстоящото изпълнение от Министерство на здравеопазването на проект „Здравеопазване за всички“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта на проекта е да идентифицира нуждите от подобряване на здравния статус и по-ефективното изпълнение на националните здравни политики на местата, където има маргинализирани общности, които живеят в условия на изключителна бедност и социално изключване.

В рамките на проекта се разглеждат системни проблеми в областта на майчиното и детско здравеопазване, включително семейното планиране, и сексуално предавани инфекции, особено сифилис и вроден сифилис. Тези здравни области са приоритизирани на национално ниво (Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве, 2021-2030 г., и Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции, 2021-2025 г.). В двете национални програми е идентифицирана нуждата от по-тясна координация с местните власти за тяхното изпълнение, особено що се отнася до най-маргинализираните общности.

Адрес за изпращане на становища и предложения: spopovska@mh.government.bg


Дата на откриване: 12.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 
15 октомври 2021 г. 16:42:39 ч.
БАСП

Предложения за промени

Здравейте!

Смятаме, че е необходимо свикване на междуведомствена работна група, която да обсъди междинните резултати от изработената информационна система. Такава система към момента липсва и съвсем не е ясно дали въобще ще бъде изработена през 2022 г., така че промените да имат действие от 1 януари 2023 г.

Към момента и предвид на настоящата практика, предлагаме следните промени:

1. Да бъде променен срокът за отчитане (чл. 9) както следва:

- отчетите да се правят на ежемесечна база, в срок до 10 работни дни след изтичане на отчетния период;

- шестмесечните и годишните отчети да бъдат автоматично генерирани, предвид на това, че се предвижда в ал. 1 изграждането на информационна система от Министерство на здравеопазването.

2. Да бъде предвидена нова алинея 6 към чл. 9, гарантираща адекватно техническо подсигуряване за реализацията на предвидената отчетност в електронна среда. Към момента техническата обезпеченост се осигурява от местната власт и при това не във всички случаи, а липсата на надеждно техническо осигуряване, включително дори достъп до интернет, може да направи неефективен Проекта за промяна в Наредба № 1.